GLB 2023 voor agrariërs met minder dan 75% grasland

Gepubliceerd op:
19 december 2022
Laatst gecontroleerd op:
31 maart 2023

Bent u agrariër en heeft u minder dan 75% grasland? En wilt u subsidie uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) ontvangen? Dan krijgt u te maken met nieuwe voorwaarden, regelingen en premies. Welke stappen moet of kunt u nemen? We zetten de belangrijkste voor u op een rij.

Aan welke voorwaarden moet u altijd voldoen?

Als u subsidie uit het GLB wilt ontvangen, houdt u zich aan normen en eisen: de conditionaliteiten. Voorbeelden van conditionaliteiten zijn:

 • U houdt zich aan alle regels die van toepassing zijn op uw agrarisch bedrijf. Denk hierbij aan regels voor het in stand houden van biodiversiteit en de regels vanuit de Kaderrichtlijn Water, maar ook die voor dierenwelzijn en het mestbeleid.
 • U houdt de bodem het hele jaar door zo goed mogelijk bedekt.
 • U houdt een bufferstrook aan langs sloten en andere waterlopen. In deze bufferstrook rijdt u geen (kunst)mest uit en gebruikt u geen gewasbeschermingsmiddelen.
 • U houdt de landschapselementen in stand en snoeit niet in de broedperiode. U registreert vanaf februari de landschapselementen in Mijn percelen.

Voor agrarisch ondernemers die hennep telen, een voedselbos beheren of aan agroforestry doen, zijn er aanvullende regels.

Hoeveel basispremie kunt u krijgen?

Voldoet u aan de conditionaliteiten? Dan komt u in aanmerking voor de basispremie. Die bestaat uit:

 • basispremie van ongeveer € 220 per hectare landbouwgrond
 • basispremie van ongeveer € 220 per hectare landschapselementen die bij uw bedrijf horen
 • een extra betaling van ongeveer € 54 voor de eerste 40 hectare

Welke vergoeding krijgt u met de eco-regeling?

Met de eco-regeling kunt u extra vergoedingen per hectare krijgen voor de eco-activiteiten die u op uw bedrijf uitvoert. Zo werkt u mee aan de 5 doelen klimaat, bodem en lucht, water, landschap en biodiversiteit. Voor uw hele bedrijf krijgt u per hectare dezelfde vergoeding.

De hoogte van de vergoeding hangt af van de hoeveelheid en welke eco-activiteiten u doet. Elke eco-activiteit levert punten op. Alle activiteiten samen bepalen of uw bedrijf in de categorie brons, zilver of goud valt.

 • Brons: U ontvangt € 60 per subsidiale hectare landbouwgrond en landschapselementen
 • Zilver: U ontvangt € 100 per subsidiale hectare landbouwgrond en landschapselementen
 • Goud: U ontvangt € 200 per subsidiale hectare landbouwgrond en landschapselementen

Belangrijk is dat de eco-activiteiten die u uitvoert, bijdragen aan de verschillende doelen. Doelen rondom klimaat en biodiversiteit in het oostelijk deel van Nederland (regio’s Veenkolonien, Oostelijke Beekdalen en Ontginningen en Zuidelijke Beekdalen en ontginningen) wegen zwaarder dan in de rest van Nederland.

Bent u biologisch boer of aan het omschakelen naar biologische landbouw? Dan komt u automatisch in aanmerking voor goud.

U komt alleen voor de eco-regeling in aanmerking als u tenminste 4% van uw bouwland niet-productief laat. Bijvoorbeeld met bufferstroken en/of landschapselementen. Ook doet u aan gewasrotatie door te wisselen van hoofdteelt. Of door volgteelt in te zaaien na de hoofdteelt.

Welke eco-activiteiten kunt u doen?

Eco-activiteiten die u bijvoorbeeld punten en waarde opleveren zijn:

 • U heeft meerjarige teelt.
 • U plant een rustgewas of stikstofbindend gewas.
 • U doet aan strokenteelt.
 • U gebruikt een vanggewas als onderzaai.
 • U heeft een bufferstrook met kruiden langs bouwland.

Hoe doet u mee aan een ANLb-collectief?

Door mee te doen aan de beheerpakketten van een ANLb-collectief, kunt u via het collectief nog een extra vergoeding ontvangen. De collectieven voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) zijn regionaal georganiseerd. Op de website van het collectief in uw regio ziet u of u mee kunt doen.

Doet u mee met een agrarisch collectief? Dan kunt u van uw collectief een vergoeding krijgen voor ANLb. U registreert uw percelen bij ons. En in overleg met uw collectief voert u het beheer uit dat in een contract is vastgelegd.

Bent u ANLb-deelnemer en heeft minder dan 75% grasland? En voldoet u ook niet aan één van de andere vrijstellingen? Dan moet u voldoen aan de eis van 4% niet-productief bouwland.

De eco-regeling, het ANLb en de conditionaliteiten zijn met elkaar verbonden in het GLB. Lees meer op Samenhang tussen conditionaliteiten, ANLb en eco-regeling

Zijn er extra subsidiemogelijkheden?

Bent u jonger dan 41 en kreeg u in 2022 een extra betaling voor jonge landbouwers? Dan kunt u in 2023 ook een extra betaling aanvragen. Dit geldt niet als u al 5 jaar deze extra betaling voor jonge landbouwers hebt ontvangen.

Gedurende het jaar kunt u verschillende subsidies aanvragen om uw bedrijf te verduurzamen. Houd hiervoor onze website in de gaten.

Hoe vraagt u de subsidies aan? 

Nieuw en belangrijk: eerst aanmelden, dan aanvragen.

Vanaf 1 maart 2023 tot en met 15 mei 2023 meldt u zich in de Gecombineerde opgave eerst aan voor deze subsidies:

De aanmelding is nieuw. Uw definitieve aanvraag doet u vanaf 15 oktober 2023 tot en met 30 november 2023.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?