Service menu right

Achtergrond O2LAB

De afgelopen decennia investeerde de overheid stevig in ondernemerschapsonderwijs. De uitdaging waar we nu voor staan, is het verbreden van de toegankelijkheid van het ondernemerschapsonderwijs voor iedereen, in elke fase van je opleiding en loopbaan. Een ondernemende houding past binnen de visie van Leven Lang Ontwikkelen.

Want het aanleren van een ondernemende houding is niet alleen goed voor economische groei en innovatie; ondernemende mensen nemen ook sneller zelf de regie in hun werk en loopbaan, zien kansen, en pakken nieuwe ideeën op en weten zo waarde voor zichzelf en anderen te creëren.

Doel van het O2LAB-programma is ondernemendheid en ondernemerschap te versterken en meer te verankeren. Dit doen we door blijvend aandacht te vragen voor ondernemendheid en ondernemerschap in het onderwijs, door bij te dragen aan een goede verankering van ondernemerschap en ondernemendheid in het onderwijs en door de synergie tussen de vele goede initiatieven te versterken en kennis te delen.

Deze aanpak is terug te vinden in de programmalijnen van O2LAB. Samen met het onderwijs en bedrijfsleven werken we aan een dynamische agenda voor het oplossen van 5 geïdentificeerde aandachtspunten om ondernemerschap te versterken.

Aandachtspunten Ondernemerschapsonderwijs

Wat is er nodig om ondernemerschapsonderwijs te versterken en verankeren? 

  • Meer aandacht, begrip en waardering voor ondernemerschap en ondernemende vaardigheden komt. Het ontbreekt nu vaak aan prioriteit, middelen, ruimte en tijd. Het belang van ondernemerschapsonderwijs wordt (op managementniveau) te weinig onderkend.
  • Er is vaak een tekort aan menskracht, middelen en capaciteit om ondernemerschapsonderwijs te organiseren.
  • Het is nodig dat meer aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven ontstaat; die samenwerking is essentieel. Op dit moment vindt veel ondernemerschapsonderwijs plaats op project- en op ad-hocbasis en is vaak afhankelijk van individuele gemotiveerde docenten en projectleiders.
  • Het is nodig dat er meer ruimte komt voor ondernemend onderwijs. Ondernemende vaardigheden leer je in een ondernemende setting, waarin onder meer falen beloond kan worden. Dit staat haaks op klassieke werkvormen. Het betekent: meer ruimte voor participatie en samenwerking in het onderwijs (samen leren door samen te werken).
  • Het hebben van een ‘business sense’ en ondernemende vaardigheden bij (startende) ondernemers, nieuwe werknemers en jongeren schiet nu vaak te kort. Daar is bij veel (mkb) ondernemers te weinig oog voor, zodat ze niet het volledige potentieel en talenten van hun werknemers benutten. Bijscholing en training van ondernemende vaardigheden is dan belangrijk.  

Met O2LAB zetten we in op deze aandachtspunten, het programma heeft op dit moment 6 programmalijnen. Omdat we werken met een doorlopende actieagenda, kunnen tussentijds nieuwe acties toegevoegd worden.

Wat doet O2LAB? De programmalijnen:

De Studiegids

Deze Studiegids is een interactieve kaart en brengt het aanbod van ondernemerschapsonderwijs in kaart.

De Onderzoeksagenda

Deze agenda bundelt en ontsluit onderzoek naar de methoden van ondernemerschapsonderwijs en de effectiviteit ervan.

Het drijfverenonderzoek

Het drijfverenonderzoek geeft inzicht in de motivatie voor de keuze voor ondernemerschap en ondernemerschapsonderwijs, bij studenten, docenten en ondernemers

Verzilver je Ondernemerstalent 

Het talentenprogramma “Verzilver je talent” is onderdeel geworden van O2LAB. Verzilver je Talent stimuleert nieuwe vormen van onderwijs (challenge based) en de ontwikkeling van learning communities. Onderzoekers, studenten (MBO, HBO en WO) en bedrijfsleven werken samen aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.
 
Het gaat er ook om verbindingen te leggen tussen verschillende vakgebieden (cross-overs). Er zijn op dit moment 17 lopende projecten, waaronder: FoodTech, HealthTech, EnergyTech, FinTech en VerticalFarming. In de lopende en nieuwe Verzilver projecten krijgt de ontwikkeling van ondernemende vaardigheden en ondernemerschap een meer centrale plek binnen de leeropbrengsten voor de studenten

Versterking van regionale, ondernemende leerinfrastructuren

In 2019 zijn met ondersteuning van O2LAB 7 verbetervoorstellen gestart. In 2020 zetten we in op toekomstbestendige samenwerking rondom ondernemerschapsonderwijs in de regio en de structuur versterking daarvan.
 
Hiervoor zoeken we enkele bestaande, succesvolle netwerken van ondernemers en onderwijsinstellingen en die dagen we uit om met plannen te komen om de O2LAB-aanpak praktisch naar hun regio te vertalen. Het streven is in de loop van het jaar (minimaal) een vijftal van dergelijke (bestaande) O2LAB-netwerken te laten starten en vanuit O2LAB te ondersteunen.

Kennisdeling en Agendering van O2 onderwijs

We zetten ondernemerschapsonderwijs op de kaart, geven het een gezicht en vragen aandacht voor het onderwerp. Dat doen we samen met stakeholders en ons netwerk. Vanuit het programma wordt doorlopend verkend bij welke agenda’s ondernemend onderwijs aansluit en wordt samenwerking gezocht.
 
Daarnaast faciliteren we het delen van kennis en het leren van elkaar met kleine bijeenkomsten om zo de gezamenlijke impact te vergroten.
 

Context O2LAB

Het programma is gestart in 2019 en wordt uitgevoerd onder auspiciën van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. Het past binnen een breed aantal acties uit het Mkb-actieplan die omstandigheden van mkb-ers verbetert. Zo is er op verschillende manieren aandacht voor het thema 'menselijk kapitaal' waarbij de samenwerking met onderwijs aan bod komt. Naast O2LAB geldt dat ook voor een regeling als MKB!dee en Digitale werkplaatsen die in het voorjaar 2020 openen.

Nederlands Comité voor Ondernemerschap

Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap is ingesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het Comité heeft een onafhankelijke rol in het monitoren, onderzoeken en duiden van trends en ontwikkelingen voor het midden- en kleinbedrijf.

Het brengt hierover jaarlijks verslag uit, in het Jaarbericht Staat van het mkb. Daarnaast werkt het Comité onder meer aan versterking van het ondernemerschapsonderwijs.

Naast voorzitter Harold Goddijn zijn Hare Majesteit Koningin Máxima, jhr. Diederik Laman Trip, Barbara Baarsma, Meiny Prins en Occo Roelofsen lid van het Comité.

Meer weten?

Lees meer over het talentenprogramma Verzilver je Talent.