Vrijgave of verbeurte van de zekerheid bij uitvoer

Meer artikelen
Invoer

Een zekerheid wordt gesteld in contanten of door een bankgarantie. In sommige gevallen geeft RVO.nl de gestelde zekerheid weer vrij en in sommige gevallen raakt u deze kwijt en kunt u er dus geen aanspraak meer op maken.

Wanneer wordt de gestelde zekerheid vrijgegeven en wanneer raakt u deze kwijt (verbeurte van de zekerheid)?

Wij geven de zekerheid vrij als:

  • de verplichting tot uitvoer is nagekomen.
  • het uitvoercertificaat tijdig is teruggestuurd naar de afdeling Investerings- en Marktmaatregelen (IMM) van RVO.nl.
  • het totale bedrag van de te verbeuren zekerheid € 100 of minder bedraagt.

De afdeling IMM stuurt het betalingsverzoek naar de aanvrager van het certificaat. Deze betaling moet binnen 30 dagen plaatsvinden. U rekent vanaf de ontvangstdatum van de eis tot aan de betaling. Is de betaling na 30 dagen nog niet ontvangen? Dan raakt u de gestelde zekerheid kwijt.

Verbeurdverklaring onvolledig benut certificaat

Heeft u tenminste 95% van de hoeveelheid op het certificaat uitgevoerd? Dan wordt het certificaat beschouwd als volledig benut. Heeft u minder uitgevoerd? Dan verliest u de gestelde zekerheid voor een bedrag dat overeenkomt met het verschil tussen:

  • 95% van de hoeveelheid die op het certificaat is vermeld, en
  • de werkelijk uitgevoerde hoeveelheid.

Heeft u minder dan 5% uitgevoerd van de hoeveelheid die op het certificaat is vermeld? Dan verliest u de zekerheid volledig (100%).

Verbeurdverklaring te laat terugsturen certificaat

De afdeling IMM moet een uitvoercertificaat binnen 180 kalenderdagen na de laatste geldigheidsdag ontvangen. Zodra deze termijn wordt overschreden, raakt u (deels) de zekerheid kwijt. Hierbij maken we onderscheid tussen een certificaat dat binnen de geldigheidsduur volledig of gedeeltelijk is benut. Als we het certificaat na de 730e dag na geldigheid ontvangen, dan verliest u de hele zekerheid.

Volledig benut certificaat

Is een certificaat volledig benut, maar te laat teruggestuurd? Dan verliest u 15% van het zekerheidsbedrag. Het bedrag staat genoemd in het certificaat. Dit geldt als we het uitvoercertificaat buiten de inlevertermijn ontvangen, en uiterlijk op de 730e dag na de geldigheidsdag.

Gedeeltelijk benut certificaat (minder dan 95%)

Is een certificaat gedeeltelijk benut en te laat teruggestuurd? Dan verliest u de zekerheid volgens het evenredigheidsbeginsel voor:

  • een bedrag dat overeenkomt met het verschil tussen 95% van de aangegeven hoeveelheid op het certificaat en de werkelijk uitgevoerde hoeveelheid, of
  • 15% van het overgebleven zekerheidsbedrag.

Is minder dan 5% uitgevoerd van de aangegeven hoeveelheid op het certificaat? Dan raakt u de zekerheid volledig (100%) kwijt.

Service menu right