Uitvoer zuivel

Als u zuivelproducten uitvoert uit de EU, moet u bij de douane uitvoeraangifte doen en betaalt u in de meeste gevallen invoerrechten in het land van bestemming. Met een aantal landen heeft de EU afgesproken dat een bepaalde hoeveelheid producten met een verlaagd of 0%-tarief ingevoerd mag worden in het land van bestemming. Het gaat om:

 • gecontingenteerde uitvoer van melkpoeder naar de Dominicaanse Republiek
 • gecontingenteerde uitvoer van kaas naar de Verenigde Staten
 • gecontingenteerde uitvoer van kaas naar Canada

Maakt u gebruik van een van deze afspraken, dan heeft u een uitvoercertificaat nodig. De zuivelproducten die worden uitgevoerd moeten altijd van goede handelskwaliteit zijn. Wij adviseren om eerst bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) na te gaan aan welke voorwaarden uw product moet voldoen. Ook kan het land van bestemming bepaalde eisen stellen aan de producten.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van wijzigingen? Meldt u zich dan aan voor de RSS-nieuwsvoorziening van RVO.nl. Hoe doet u dat? Bekijk de tips.

Uitvoer melkpoeder naar Dominicaanse Republiek

De looptijd van dit contingent is van 1 juli tot en met 30 juni. Er is jaarlijks 22.400 ton beschikbaar en die hoeveelheid wordt gesplitst in 2 delen:

Traditionele exporteurs

Het eerste deel is voor traditionele exporteurs. 80% (17.920 ton) is voor traditionele exporteurs van de EU die kunnen bewijzen dat zij in tenminste één van de vier kalenderjaren vóór de indiening van de certificaataanvraag producten van GN-codes 0402 10, 0402 21 en 0402 29 naar de Dominicaanse Republiek hebben uitgevoerd.

Nieuwe exporteurs

Het tweede deel is voor nieuwe exporteurs. 20% (4.480 ton) is voor nieuwe exporteurs van de EU die kunnen bewijzen dat zij sinds tenminste 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag hebben gehandeld in melk en zuivelproducten met niet EU-landen.

Aanvragen

U kunt van 20 tot en met 30 mei voorafgaand aan een nieuwe contingentperiode een aanvraag indienen via de pagina Zuivel uitvoeren op mijn.rvo.nl.

Voor zowel traditionele als nieuwe exporteurs bedraagt een aanvraag minimaal 20 ton en maximaal de beschikbare hoeveelheid. Is na deze aanvraagperiode nog een hoeveelheid beschikbaar, dan volgt van 1 tot en met 10 november een tweede aanvraagperiode. U mag één aanvraag per productcode indienen.

Zekerheid

Tegelijk met uw aanvraag moet u ook een zekerheid stellen. Die bedraagt € 3 per 100 kg. Meer informatie over het stellen van zekerheid vindt u op de informatiepagina Zekerheid stellen bij uitvoer.

Toewijzing

Na de aanvraagperiode meldt de Rijksdienst voor Ondenemend Nederland (RVO.nl) de aangevraagde hoeveelheden aan de Europese Commissie. Als er minder aangevraagd is dan de beschikbare hoeveelheid, dan volgt er van 1 tot en met 10 november een nieuwe aanvraagperiode. Is er meer aangevraagd dan er beschikbaar is, dan stelt de Commissie een toewijzingspercentage vast in een database met toewijzingen van de tariefcontingenten EU.

Als er ook na de tweede aanvraagronde in november nog een hoeveelheid overblijft, zal de Commissie de resterende hoeveelheden toewijzen aan de aanvragers. Binnen 1 week na de toewijzing moeten aanvragers RVO.nl laten weten of zij de extra hoeveelheid accepteren. Is een hoeveelheid overvraagd en krijgt u door het toewijzingspercentage minder dan 20 ton toegewezen, dan mag u de aanvraag intrekken binnen 3 werkdagen.

Afgifte en geldigheid certificaat

De certificaten die in mei worden aangevraagd, worden uiterlijk op 30 juni afgegeven. Ze zijn geldig vanaf de dag van daadwerkelijke afgifte tot en met 30 juni van het contingentjaar waarvoor ze zijn aangevraagd. Certificaten die in november worden aangevraagd, worden uiterlijk op 31 december afgegeven. Deze certificaten zijn geldig vanaf de dag van daadwerkelijke afgifte tot en met 30 juni. De rechten van de certificaten zijn niet overdraagbaar. U bent verplicht uit te voeren naar de Dominicaanse Republiek.

Vrijgave van de zekerheid

De zekerheid wordt vrijgegeven als:

 • de verplichting tot uitvoer is nagekomen;
 • het uitvoercertificaat binnen 60 dagen na laatste dag van geldigheid terug is bij afdeling IMM van RVO.nl;
 • er een vervoersdocument wordt overlegd met bestemming Dominicaanse Republiek, gelijktijdig met het uitvoercertificaat.

Uitvoer kaas naar de Verenigde Staten

Het contingent loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Voorwaarden deelname

U kunt deelnemen als u:

 • bewijst dat u de producten van het contingent in tenminste 1 van de 3 voorafgaande jaren heeft uitgevoerd naar de Verenigde Staten;
 • bewijst dat u een dochterbedrijf in de Verenigde Staten heeft dat als aangewezen importeur fungeert;
 • met een verklaring van de aangewezen importeur kan tonen dat de aangewezen importeur voldoet aan de voorwaarden die in de Verenigde Staten gelden voor de afgifte van een invoercertificaat van de producten van de GN-code 0406.

Aanvragen

De aanvraagperiode is van 1 tot en met 10 september. Voor het aanvragen gebruikt u het formulier op mijn.rvo.nl, op de pagina  Zuivel uitvoeren. U mag één aanvraag per contingent indienen. Geeft u op uw aanvraag aan of het om een contingent van de Uruguay- of Tokioronde gaat.

Zekerheid

Tegelijk met de indiening uw aanvraag moet u ook een zekerheid stellen. De zekerheid bedraagt € 3 per 100 kg. Meer informatie over het stellen van zekerheid vindt u op de informatiepagina Zekerheid stellen bij uitvoer.

Toewijzing

Na de aanvraagperiode meldt RVO.nl de aangevraagde hoeveelheden aan de Europese Commissie. Als er meer aangevraagd is dan er beschikbaar is, stelt de Commissie een toewijzingspercentage vast. Als door de toewijzing kleinere hoeveelheden dan 10 ton per aanvraag, wijst RVO.nl door loting certificaten toe voor minimaal 10 ton.

Afgifte en geldigheid certificaat

De certificaten worden uiterlijk 15 december afgegeven. Ze zijn geldig van 1 januari tot en met 31 december.

Vrijgave van de zekerheid

De zekerheid wordt vrijgegeven als:

 • de verplichting tot uitvoer is nagekomen;
 • het certificaat binnen 60 dagen na laatste dag van geldigheid terug is bij de afdeling IMM;
 • er een vervoersdocument wordt overlegd met bestemming Verenigde Staten, gelijktijdig met het uitvoercertificaat.

Uitvoer kaas naar Canada

Dit contingent loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Voorwaarden deelname

U kunt deelnemen met een:

 • schriftelijke verklaring dat alle grondstoffen (van hoofdstuk 4 van de Gecombineerde Nomenclatuur) die zijn gebruikt voor de vervaardiging van de producten waarvoor de aanvraag wordt gedaan, volledig in de EU zijn verkregen.
 • schriftelijke verbintenis om op verzoek van de bevoegde autoriteiten alle aanvullende bewijzen te verstrekken die zij nodig achten met het oog op de afgifte van het certificaat.

Aanvragen

U kunt elke werkdag een aanvraag indienen via de pagina Agrarische producten uitvoeren op mijn.rvo.nl. Dient u uw aanvraag in vóór 13:00 uur, dan nemen wij uw aanvraag dezelfde dag in behandeling.

Zekerheid

U hoeft geen zekerheid te stellen.

Afgifte en geldigheid certificaat

Het certificaat is geldig vanaf de dag van afgifte tot en met 31 december van hetzelfde jaar. Certificaten die worden afgegeven tussen 20 en 31 december zijn geldig van 1 januari tot en met 31 december van het daarop volgende jaar. U mag het certificaat maar voor één uitvoeraangifte gebruiken.

Download:

Service menu right