Service menu right

CE-markering ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (2009/125/EG)

Bent u fabrikant of importeur van energie-gerelateerde producten? Dan krijgt u misschien te maken met Richtlijn 2009/125/EG. Op grond van deze richtlijn kan de Europese Commissie eisen stellen aan het ecologisch ontwerp van producten die worden verkocht of gebruikt in de EU/EER.

Kenmerkend voor energie-gerelateerde producten is dat zij tijdens het gebruik effect hebben op het energieverbruik. Richtlijn 2009/125/EG stelt parameters vast voor het beoordelen van milieuaspecten in de verschillende fasen in de levenscyclus van deze producten. Onder deze milieuaspecten vallen:

 • het verbruik en mogelijkheden voor hergebruik van materialen en energie;
 • de verwachte emissies;
 • de productie van afvalstoffen.

Eisen aan het ecologisch ontwerp

Op grond van de richtlijn zijn productspecifieke uitvoeringsmaatregelen (pdf) (in het Engels) vastgesteld voor het ecodesign van:

 • airconditioners en ventilatoren;
 • circulatiepompen;
 • computers;
 • droogtrommels;
 • transformatoren;
 • elektromotoren;
 • externe stroomvoorzieningen;
 • elektrische en elektronische huishoud- en kantoorapparatuur (stand-by- en off-mode);
 • verwarmingsapparatuur;
 • koel- en vriesapparatuur;
 • verwarmingsketels voor vaste brandstoffen;
 • huishoudelijke ovens, kookplaten en afzuigkappen;
 • huishoudelijke verlichting;
 • kantoor- en straatverlichting;
 • set-top boxes;
 • stofzuigers;
 • televisies;
 • (af)wasmachines;
 • waterpompen.

Voor deze productgroepen is CE-markering vereist voordat zij mogen worden verkocht in de EU/EER.

Eisen aan energieverbruik

Nauw verwant aan Richtlijn 2009/125/EG is Verordening (EU) 2017/1369 die wettelijke eisen stelt aan het vermelden van het energieverbruik op etiketten van energie-gerelateerde producten. Deze eisen zijn voor een aantal specifieke productgroepen vastgelegd in zogenoemde gedelegeerde handelingen (pdf) (in het Engels). Dit zijn deels dezelfde productgroepen die vallen onder de uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2009/125/EG.

Uitsluitingen

Deze richtlijn is niet van toepassing op transportmiddelen voor personen of goederen.

Essentiële eisen

Bijlage I en II van Richtlijn 2009/125/EG beschrijven methoden voor het vaststellen van eisen aan het ecologisch ontwerp van energie-gerelateerde producten in het algemeen. De wettelijke eisen voor het ecologisch ontwerp van specifieke energie-gerelateerde producten vindt u uitgewerkt in de uitvoeringsmaatregelen van de richtlijn (pdf) (in het Engels).

Met de toepasselijke gedelegeerde handelingen (pdf) (in het Engels) van Verordening (EU) 2017/1369 kunt u vaststellen welke wettelijke eisen zijn gesteld aan het vermelden van het energieverbruik op de etiketten van uw product.

Hebben uw energie-gerelateerde producten een EU Ecolabel? Deze producten worden geacht impliciet te voldoen aan Richtlijn 2009/125/EG.

Bijzonderheden

Op energie-gerelateerde producten kunnen ook andere EU-richtlijnen van toepassing zijn die CE-markering vereisen, bijvoorbeeld die voor elektrische en elektronische producten en machines.

Voor de meeste elektrische of elektronische producten is ook de AEEA-richtlijn van toepassing. Deze eist onder andere dat producten worden gemarkeerd met het symbool van een doorgekruiste verrijdbare afvalbak.

Conformiteitsbeoordeling

Als fabrikant moet u volgens Artikel 8 van Richtlijn 2009/125/EG uw product onderwerpen aan een conformiteitsbeoordeling. De procedures hiervoor vindt u in de toepasselijke uitvoeringsmaatregelen voor uw product (pdf; in het Engels). U kunt hierbij kiezen uit een interne ontwerpcontrole of een beheersysteem als beschreven in bijlage IV en V van de richtlijn.

Uit de uitvoeringsmaatregelen kunt u afleiden of u een ‘notified body’ moet raadplegen bij het beoordelen van uw product. Is een notified body betrokken bij de productiecontrolefase van uw product? Dan moet u bij de CE-markering zijn identificatienummer vermelden. Stelt de notified body vast dat uw product overeenstemt met de wettelijke eisen, dan verstrekt hij u een certificaat waarin de conformiteit wordt bevestigd.

Technische documentatie

De richtlijn eist dat u een technische documentatie opstelt over het ontwerp en de vervaardiging van uw producten. De documentatie omvat ten minste de elementen uit bijlage V. U bewaart de documentatie 10 jaar nadat u de producten in de handel hebt gebracht. U stelt de documentatie beschikbaar aan markttoezichthouders van EU-landen die hierom verzoeken.

Conformiteitsverklaring

Volgens Artikel 5, lid 3 van de richtlijn moet u een ondertekende EG-verklaring van overeenstemming opstellen. Daarin vermeldt u dat de apparatuur voldoet aan de gestelde eisen. De verklaring bevat minimaal de in bijlage VI gespecificeerde elementen en verwijst naar de relevante uitvoeringsmaatregel. U bewaart de verklaring in uw technische documentatie.

CE-markering

Artikel 5 van de richtlijn eist dat u de CE-markering aanbrengt op u producten voordat u deze in de handel brengt. De markering komt op de producten zelf of op een gegevensplaatje. Is dit vanwege de aard van de apparatuur niet mogelijk of gerechtvaardigd? Breng dan de markering aan op de verpakking of op een begeleidend document. Aanwijzingen vindt u in Bijlage III van de richtlijn.

Officiële teksten

Europese wetgeving:

 • Richtlijn 2009/125/EG over de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen voor het ecologische ontwerp voor energiegerelateerde producten;
 • Verordening (EU) 2017/1369 tot vaststelling van een kader voor energie-etikettering.

Nederlandse wetgeving:

Controlerende instantie

Meer informatie