Service menu right

Verantwoord ondernemen in Roemenië

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is als bedrijfsstrategie nog sterk in ontwikkeling in Roemenië. Het is vooral het internationale bedrijfsleven dat de MVO-principes het stevigst verankerd heeft in hun bedrijfsvoering.

De mensenrechtensituatie in Roemenië is verbeterd, maar discriminatie komt echter nog steeds voor (vooral van de Roma). Een bruikbaar instrument om te bepalen in hoeverre uw organisatie de rechten van uw medewerkers in de keten waarborgt is het 'Human Rights Compliance Assessment' (HRCA)-instrument.

MVO in de praktijk

De Nederlandse ambassade werkt samen met het bedrijfsleven, NGO’s, media en de lokale overheid om MVO meer onder de aandacht te brengen.

Zo heeft Nederland, in Roemenië, bijgedragen aan de opzet van het lokale netwerk van het UN Global Compact. Nederlandse deelnemers aan dit lokale netwerk zijn Unilever en de Maastricht School of Management.

Ook is er een groeiend aantal goede initiatieven van Nederlandse ondernemers op MVO-gebied. Een voorbeeld is NetRom Software. Dit bedrijf is actief in de programmeersector en heeft een grootschalig werkgelegenheidsproject uitgevoerd met ESF-financiering. Ook zijn zij betrokken bij maatschappelijke projecten die de integratie van jonge Roma bevordert.

Roemeense overheid

De Roemeense overheid is op het terrein van de promotie van MVO niet bijzonder actief. Het zijn vooral krachten in de samenleving (bedrijven, burgers, NGO’s) die MVO op een hoger niveau hebben gebracht. De Nederlandse en Amerikaanse Kamers van Koophandel zijn bijvoorbeeld actief op dit terrein.

Wetgeving

Het wettelijk kader in Roemenië is grotendeels op orde, de naleving en handhaving zijn echter een ander verhaal. Het is raadzaam zelf kennis te nemen van de wetgeving en deze zelf toe te passen. Een juridisch adviseur kan u hierbij helpen.

Corruptie

Corruptie blijft een taai fenomeen in Roemenië. Het verschil tussen corruptie en relatiemanagement is soms moeilijk te herkennen. Het is daarom verstandig om u goed te verdiepen in de gewoonten en lokale gebruiken. Bij het lokale Nationale Anticorruptie Directoraat (DNA) kan corruptie gemeld worden.

Milieu

De EU, EBRD en Wereldbank zijn in Roemenië actief met milieuprojecten. Via de Europese aanbestedingsregels kunt u zich als Nederlands bedrijf inschrijven op Roemeense projecten. Echter, om succesvol te zijn, is het aan te raden samen in te schrijven met een lokale partner.

Nederlandse milieukennis en -technologie staan in Roemenië hoog aangeschreven, dus hier bestaan zeker mogelijkheden. Ook wordt in de aanbestedingswet (2016) meer nadruk gelegd op innovatie. Dit is anders dan voorheen waar als selectiecriterium alleen de hoogte van het bod werd genomen.

Actuele projecten en aanbestedingen

In een dossier op Netvibes verzamelen wij voor u actuele projecten en openbare aanbestedingen van internationale organisaties. De EBRD en de Wereldbank staan niet in dit dossier. Projecten en aanbestedingen van deze organisaties vindt u via:

MVO-gerelateerde organisaties

Het MVO-agentschap (CSR Agency)

Het MVO-agentschap is een managementadviesbureau gespecialiseerd in maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Het bedrijf traint en adviseert kleine en grote organisaties. Ook ondersteunt het agentschap bij de interpretatie en de verankering van MVO in bedrijfsactiviteiten. Bovendien coördineert het MVO-agentschap de oprichting van 'UN Global Compact' in Roemenië.

Responsabilitate sociala

ResponsabilitateSociala.ro is een MVO-portaal. Het is opgericht om bedrijven te helpen investeren in de ontwikkeling van de samenleving en de gemeenschappen waarin ze aanwezig zijn. De activiteiten uitgevoerd onder de merknaam 'ResponsabilitateSociala.ro' omvatten evenementen, trainingen en seminars.

CSR network, Act Responsibly! (Actionam Responsabil)

Het CSR network - Act Responsibly! bevordert uitwisseling en overdracht van kennis en ervaring tussen actoren op het gebied van MVO. Het stimuleert partnerschappen tussen private partijen, de overheid en het maatschappelijk middenveld.

Het netwerk draagt bij aan het verhogen van de bewustwording van het begrip sociale verantwoordelijkheid. Het stimuleert organisaties zich maatschappelijk verantwoord te gedragen. En het netwerk draagt bij aan professionalisering door MVO bij zo veel mogelijk organisaties onder de aandacht te brengen.

National Centre for Sustainable Development (Centrul National de Dezvoltare Durabila)

Het National Centre for Sustainable Development (NCSD) werd opgericht als agentschap van het United Nations Development Programme (UNDP). Nu is het een onafhankelijke niet-gouvernementele organisatie. NCSD is een belangrijke speler in de Roemeense samenleving bij het formuleren van voorstellen en strategieën voor duurzame ontwikkeling.

NCSD is betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van projecten die worden gefinancierd door de Europese Unie en de Roemeense overheid. De organisatie heeft tot doel prioriteiten vast te stellen voor duurzame ontwikkeling. Door middel van specifieke projecten op nationaal en lokaal niveau wordt hieraan gewerkt.

Nationaal Contact Punt van de OESO

Het Nationaal Contact Punt (NCP) is opgericht voor de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen van de OESO. Het NCP biedt een discussieplatform en helpt het bedrijfsleven en andere belanghebbenden om de uitvoering van de richtlijnen te beoordelen overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving.

Nederlands-Roemeense Kamer van Koophandel

De Nederlands-Roemeense Kamer van Koophandel (Netherlands-Romanian Chamber of Commerce, NRCC) ondersteunt en behartigt de belangen van het Nederlands-Roemeense bedrijfsleven. Het NRCC doet dit door middel van het scheppen van bedrijfskansen binnen haar ledengemeenschap. De Kamer van Koophandel onderhoudt nauwe contacten met de Nederlandse ambassade en schakelt waar nodig met Roemeense overheidsinstanties.

Romanian Business Leaders

De Romanian Business Leaders Foundation (Roemeens) is een niet-politieke, niet-gouvernementele non-profit organisatie. Het doel van de stichting is een platform te ontwikkelen voor maatschappelijk betrokken activiteiten van invloedrijke zakenlieden uit de private sector.

Meer informatie

Downloads: