Voorwaarden deelname handelsmissie met bewindspersoon

Wilt u deelnemen aan een handelsmissie onder leiding van een bewindspersoon (economische missie)? Dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.
 1. De onderneming of instelling moet conform de Handelsregisterwet 1996 ingeschreven staan in het handelsregister van de bevoegde Kamer van Koophandel in Nederland.
 2. Het aanmeldingsformulier dient volledig te zijn ingevuld. De aanmelding is geaccepteerd, nadat de inschrijver van de projectmanager van RVO.nl een bevestiging hierover heeft ontvangen.
 3. RVO.nl behoudt zich het recht voor om een maximum aan het aantal deelnemers te stellen.
 4. RVO.nl behoudt zich het recht voor inschrijvers die zich na de vermelde sluitingsdatum aanmelden te weigeren.
 5. RVO.nl behandelt aanmeldingen in volgorde van binnenkomst. RVO.nl kan aanmeldingen weigeren als hiervoor naar het oordeel van RVO.nl of het ministerie van Buitenlandse Zaken gegronde redenen bestaan. Bij deze beoordeling wordt onder meer gelet op de doelstellingen van de onderneming of instelling, de relatie met de overheid, het karakter van de missie, een evenwichtige samenstelling van het deelnemersveld.
 6. RVO.nl behoudt zich het recht voor om een aanmelding te annuleren in geval de inschrijver de benodigde informatie voor een goed verloop van de organisatie niet tijdig aanlevert. Te denken valt onder meer aan een volledig ingevuld intakeformulier voor de matchmaking  en een bedrijfsprofiel voor het missieboek.
 7. De door de inschrijver verstrekte persoonsgegevens worden door RVO.nl opgenomen in een klantenbestand. De inschrijver verleent door het accepteren van de deelnemersvoorwaarden bij aanmelding, toestemming aan RVO.nl tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de inschrijver over zijn/haar deelname en over toekomstige missies van RVO.nl. Het is de inschrijver te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie over toekomstige missies door RVO.nl. RVO.nl zal het verzenden van deze informatie dan stopzetten.
 8. De inschrijver verleent door het accepteren van de deelnemersvoorwaarden bij aanmelding toestemming aan RVO.nl tot openbaarmaking van zijn naam, pasfoto, contactgegevens en bedrijfsprofiel in missiegerelateerde RVO.nl media, zoals het missieboekje en de missie-app en het vastleggen van persoonsgegevens ten behoeve van de aanmelding, matchmaking en evaluatie.
 9. RVO.nl behoudt zich het recht voor een inschrijver van deelname aan het onderdeel matchmaking uit te sluiten in geval de inschrijver eerder met dezelfde zoekvraag naar dezelfde stad/steden is geweest en als een inschrijver optreedt als intermediair van andere bedrijven en/of instellingen.
 10. De inschrijver gaat akkoord met de op www.RVO.nl aangegeven deelnemersbijdrage voor de desbetreffende missie. De kosten voor reis- en verblijfkosten, individueel transport, eventuele individuele tolken, etc., komen voor rekening van de inschrijver.
 11. Annulering door de inschrijver zonder kosten is mogelijk tot 30 dagen voor de vertrekdatum van de missie. Na deze datum brengt RVO.nl de deelnemersbijdrage per bedrijf in rekening.
 12. In geval RVO.nl in overleg met de inschrijver tot de conclusie komt dat het onderdeel matchmaking in het te bezoeken land geen kans van slagen heeft, kan de inschrijver desgewenst kosteloos annuleren.
 13. De inschrijver is verplicht de deelnemersbijdrage binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen.
 14. RVO.nl behoudt zich het recht voor om een missie te annuleren in geval hiervoor naar het oordeel van RVO.nl gegronde redenen bestaan. Redenen kunnen zijn het niet behalen van het minimum aantal deelnemers, de politieke situatie, veiligheidssituaties of andere vormen van overmacht.
 15. De inschrijver verplicht zich mee te werken aan de evaluatie van de missie, door middel van het invullen van het evaluatieformulier, dat door RVO.nl na afloop van de missie wordt toegestuurd.
 16. De inschrijver heeft kennis genomen van de MVO-richtlijnen en hier ook naar te handelen. Hierbij wordt expliciet aandacht gevraagd voor risico analyse ten aanzien van mensenrechten. Meer informatie over MVO vindt u bij OESO-richtlijnen.

Service menu right