Vervoeren met vrijstelling

Gepubliceerd op:
12 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
1 januari 2022

Bent u landbouwer of intermediair? Wegen, bemonsteren en analyseren is bijna altijd nodig bij vervoer van dierlijke mest. Maar soms hoeft dit niet. Het vervoeren hoeft dan ook niet door een intermediair met AGR/GPS gedaan te worden. U moet wel altijd een VDM of een verzamel-VDM invullen.

De vrijstellingen gelden nooit voor gier (mestcode 12, 42), filtraat na mestscheiding (mestcode 11, 41), koek na mestscheiding (mestcode 13 en 43) en alle mengsels met deze mestsoorten. Deze mest laat u altijd wegen, bemonsteren en analyseren. Een intermediair vervoert de mest en gebruikt AGR/GPS-apparatuur.

Leveren aan particulieren

Bent u landbouwer en levert u dierlijke mest aan particulieren? Gebruik dan opmerkingscode 31 op het VDM. Er zijn 2 voorwaarden:

 • U levert in een kalenderjaar niet meer dan 20 kg fosfaat per particulier.
 • U levert in totaal niet meer dan 250 kg fosfaat aan particulieren.

Bent u intermediair? U mag vaste dierlijke mest leveren zonder te wegen, bemonsteren en analyseren. Dat mag als:

 • u in een kalenderjaar niet meer dan 20 kg fosfaat (in vaste dierlijke mest) levert per particulier.

Boer naar boer

Bent u landbouwer en vervoert u dierlijke mest naar een andere landbouwer (boer-boer vervoer)? Gebruik dan opmerkingscode 32 op het VDM. Er zijn 5 voorwaarden:

 • De leverancier en afnemer zijn allebei een landbouwbedrijf.
 • De afstand tussen de locatie waar de mest is geproduceerd en waar de mest naartoe moet, is hemelsbreed niet meer dan 10 km.
 • U levert de mest in één keer aan de afnemer, zonder tussenopslag. De afnemer hoeft de mest niet direct uit te rijden, maar mag die opslaan op het eigen bedrijf.
 • U voert als leverancier niet meer dan 25% af van de mest (in kg fosfaat) die u in een kalenderjaar heeft geproduceerd zonder te wegen, bemonsteren en analyseren.
 • U kunt als leverancier in elk geval 75% van de dierlijke mestproductie (in kg fosfaat) gebruiken op de landbouwgrond die bij uw bedrijf hoort.

Tijdelijk uit gebruik (vogelaarvariant)

Bent u landbouwer en heeft u grond tijdelijk uit gebruik gegeven? En voert u dierlijke mest af naar die grond? Gebruik dan opmerkingscode 33 op het VDM. Er zijn 5 voorwaarden:

 • U heeft de grond niet langer dan een jaar uit gebruik gegeven.
 • De afstand tussen de locatie waar de mest is geproduceerd en het uit gebruik gegeven perceel, is hemelsbreed niet meer dan 10 km.
 • De grond was de afgelopen 2 jaar bij uw bedrijf in gebruik.
 • U heeft met de gebruiker een schriftelijke overeenkomst over de grond die u uit gebruik heeft gegeven.
 • U vervoert niet meer dierlijke mest (per hectare) dan uw fosfaatgebruiksnorm. Lees meer op Hoeveel fosfaat landbouwgrond.

Natuurgrond en overige grond

Bent u landbouwer? Dierlijke mest mag u zelf vervoeren naar uw natuurgrond of naar uw overige grond. Gebruik dan opmerkingscode 34 op het VDM. Bij vraag 5 (afnemer) vult u alleen de naam en het adres in. Er zijn 4 voorwaarden:

 • De afstand tussen de locatie waar de mest is geproduceerd en de natuurgrond of overige grond, is hemelsbreed niet meer dan 20 km.
 • Alleen u gebruikt de natuurgrond of de overige grond.
 • U gebruikt niet meer mest dan mag op de natuurgrond of overige grond. Lees meer op Hoeveel mest andere grond.
 • Op het VDM staat bij leverancier en afnemer hetzelfde bedrijf genoemd.

Klein bedrijf

Bent u landbouwer met niet meer dan 3 hectare grond? En is er in totaal in een jaar niet meer dan 350 kilogram stikstof in dierlijke mest op het bedrijf geproduceerd en/of aangevoerd? Dan heeft u een klein bedrijf. Als u mest wilt leveren als klein bedrijf, gebruik dan opmerkingscode 35 op het VDM. Er zijn 4 voorwaarden:

 • U levert alleen mest van dieren die u op uw eigen bedrijf houdt.
 • De afnemer is ook een landbouwbedrijf.
 • Het landbouwbedrijf ligt hemelsbreed niet meer dan 10 km bij u vandaan.
 • U levert de mest in één keer, zonder tussenopslag.

Percelen net over de grens

Bent u landbouwer? En heeft u een perceel net over de grens in België of Duitsland of in Nederland? Dan mag u de mest van uw dieren meestal zelf vervoeren naar dit grensperceel. En hoeft u de mest niet te wegen, bemonsteren en analyseren. Lees meer op Dierlijke mest vervoeren naar grenspercelen.

Dierlijke mest vervoeren met sleepslang

Het vervoer van dierlijke mest gaat meestal over de weg, maar het mag ook met een sleepslang. U vult voor elke vracht een VDM in. Er zijn 4 voorwaarden:

 • U gebruikt opmerkingscode 42: Geen wegtransport.
 • De sleepslang hoeft niet geregistreerd te staan bij RVO.
 • U heeft een vrijstelling voor wegen, bemonsteren en analyseren.
 • Als er een onafgebroken hoeveelheid mest door de sleepslang gaat, is dat één vracht.

Vrijstelling voor sommige mestsoorten

Deze mestsoorten zijn vrijgesteld:

 • Paardenmest, ponymest, substraat of champost
 • Mestkorrels
 • Mengsels vaste mest
 • Konijnengier

Paardenmest, ponymest, substraat of champost

Bent u intermediair en vervoert u paardenmest of ponymest, substraat (voor de teelt van champignons) of champost? Gebruik dan opmerkingscode 37 op het VDM. Er is alleen vrijstelling als het gaat om:

 • afvoer van paardenmest of ponymest naar bedrijven die substraat produceren voor de teelt van champignons.
 • afvoer van paardenmest of ponymest naar een onderneming die deze mest gebruikt om een grondstof voor de productie van substraat te maken.
 • afvoer van substraat naar champignonbedrijven.
 • afvoer van gebruikt substraat (champost) van een landbouwbedrijf naar een ander landbouwbedrijf.

Is de paardenmest of ponymest tijdelijk op uw bedrijf opgeslagen? Als u de mest uiterlijk na 48 uur vervoert naar bedrijven die (grondstoffen voor) substraat produceren, mag u ook meedoen met de vrijstelling en opmerkingscode 37 gebruiken.

Mestkorrels

Bent u intermediair en vervoert u mestkorrels? Gebruik dan mestcode 116 en opmerkingscode 94 op het VDM. Bij vraag 3c vult u de analysegegevens in. Deze staan op het etiket of het begeleidende document. De producent van de mestkorrels zorgt voor een representatief monster. Dit hoeft niet bij iedere vracht, maar mag van een bepaalde voorraad zijn. Er is alleen vrijstelling als het gaat om:

 • mestkorrels met in elk geval 90% droge stof en;
 • mestkorrels die zijn verwerkt in een installatie die de NVWA heeft erkend.

Een VDM is alleen nodig als de verpakte mestkorrels:

 • meer dan 25 kg wegen;
 • naar een landbouwbedrijf of intermediair bedrijf in Nederland gaan.

Mengsels vaste mest

Bent u intermediair en vervoert u een mengsel van vaste mest? En zit er niet meer dan 10% dierlijke mest of champost in? Dan heeft u vrijstelling. U vult op het VDM de hoeveelheid stikstof en fosfaat in. Deze bepaalt u zo:

 • U kijkt welke grondstoffen in het mengsel zitten en hoeveel er per grondstof in het eindproduct zit. Daarna kijkt u voor elke grondstof hoeveel stikstof en fosfaat er in zit.
 • U gebruikt de hoeveelheden van de partij waaruit de afgevoerde mest komt. Deze partij mest is niet meer 5000 m3 en wordt in elk geval één keer per 2 maanden bemonsterd.

Vervoert u dit naar een particulier? Dan hoeft u geen VDM in te vullen.

Konijnengier

Bent u intermediair en vervoert u konijnengier? Gebruik dan opmerkingscode 36 op het VDM. Er is alleen vrijstelling als het gaat om:

 • konijnengier waarin minder dan 2,5% droge stof zit.

Hoe VDM invullen

Ook al vervoert u met een vrijstelling, u moet wel altijd een VDM invullen. U kunt voor elk vervoer eentje invullen, maar u kunt ook een verzamel-VDM invullen voor meerdere vrachten. De hoeveelheid stikstof en fosfaat bepaalt u met de normen in tabel 11. De opmerkingscodes staan in tabel 11b. Lees meer op Vervoersbewijs dierlijke mest.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over dierlijke mest vervoeren verzameld.

Vragen over vervoeren met vrijstelling?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?