Categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR)

Gepubliceerd op:
9 april 2021
Laatst gecontroleerd op:
22 april 2021

De categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR) is onderdeel van het Inkoop Uitvoering Centrum (IUC) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Categorie IWR is verantwoordelijk voor de rijksbrede inkoopcontracten voor persoonsgebonden en gebouwgebonden ICT voorzieningen die gezamenlijk de ICT werkomgeving van het Rijk vormen.

Denk daarbij aan vaste en mobiele werkplekhardware met bijbehorende accessoires, afdrukapparatuur, telefooncentrales, (callcenter) telefoonlijnen, bulk sms-diensten en hoog gerubriceerde telefonie. Voor deze inkoopbehoefte zijn de onderstaande contracten gesloten.

IWR2016|Beeldschermen

Binnen het contract IWR2016|Beeldschermen kunnen de deelnemers beeldschermen voor de vaste werkplekken van de rijksoverheid bestellen. Ook de levering van gerelateerde diensten, zoals reparatie- en garantie-afhandeling, maken onderdeel uit van dit contract.

De 2 raamovereenkomsten zijn in 2017 gegund aan Protinus IT B.V. en Centralpoint Nijmegen B.V. Zij kennen een maximale looptijd van 4 jaar.

IWR2016|LAM

De afkorting LAM staat voor laptops, accessoires en mobiele ICT-Werkplekken. Via dit contract kunnen de deelnemers een breed pallet aan producten en daaraan gerelateerde diensten bestellen, zoals smartphones, laptops, tablets en allerlei accessoires rondom de ICT-werkplekken.

De 3 raamovereenkomsten zijn in 2017 gegund aan Bechtle direct B.V. in combinatie met Buyitdirect.com N.V., Centralpoint Nijmegen B.V. en Protinus IT B.V. Zij kennen een maximale looptijd van 4 jaar.

IWR2016|MFP-faciliteiten en netwerkprinters

IWR2016|MFP-faciliteiten en netwerkprinters bieden oplossingen voor het inrichten van de generieke kopieer-, print- en scanvoorzieningen binnen de ICT werkomgevingen van de deelnemers en het realiseren van rijksbreed printen en scannen.

IWR2016|MFP-faciliteiten en netwerkprinters omvat het leveren, implementeren en onderhouden van een kernassortiment multifunctionele printers en netwerkprinters (NWP's), het leveren van fleet managementdiensten op locatie en het leveren, implementeren en onderhouden van een oplossing voor print- en scan management.

Netwerkprinters (NWP) voorzien in oplossingen die aanvullend zijn op de generieke kopieer-, print- en scanvoorzieningen binnen de ICT-werkomgevingen.

Het contract is gegund aan Xerox en het contract heeft om te beginnen een looptijd van 3 jaar met een verlengingsoptie van maximaal 2 jaar.

IWR2016|Vaste ICT-Werkplekken

Bij IWR2016|Vaste ICT-Werkplekken gaat het om de aanschaf van apparatuur voor vaste ICT-Werkplekken zoals desktop pc's, thinclients en zeroclients, all-in-one-pc's en hybride varianten van deze apparaten. Ook de levering van gerelateerde diensten zoals reparatie en garantieafhandeling maken onderdeel uit van de contracten.

De 3 raamovereenkomsten voor IWR2016|Vaste ICT-werkplekken zijn in 2017 gegund aan Bechtle direct B.V. in combinatie met Buyitdirect.com N.V., Protinus IT B.V. en Centralpoint Nijmegen B.V. Zij kennen een maximale looptijd van 4 jaar.

IWR2017|Inbound

Via het contract IWR2017|Inbound kun je alle inkomende telefonieverkeer via één of meerdere vaste aansluitingen afhandelen voor de nummerreeksen 08xx, 09xx en 14xx (uitgezonderd 14+ netnummers), waarbij de ontvanger van deze verkeerstromen een rol speelt bij de daarmee samenhangende kosten voor zover het grote volumes betreft.

Het contract is gegund aan Ziggo Zakelijk Services. De raamovereenkomst heeft om te beginnen een looptijd van 3 jaar en 6 maanden, bestaande uit een migratieperiode van maximaal 6 maanden en een exploitatieperiode. De verlengingsopties zijn, door hoofdopdrachtgever, variabel te kiezen met een maximum voor de exploitatieperiode van drie jaar. De exploitatieperiode wordt gevolgd door een re-transitieperiode van maximaal 6 maanden. De raamovereenkomst heeft zodoende een potentiële maximale looptijd van 7 jaar.

IWR2017|SMS-Gateway

SMS-Gateway diensten worden gebruikt bij het versturen van grote hoeveelheden sms’en (zogenaamde bulk sms'en naar een groot aantal mensen), bij sms voor authenticatie-doeleinden en voor andere informatiedoeleinden voor de rijksoverheid. Een SMS-Gateway maakt het versturen van een sms mogelijk zonder tussenkomst van een mobiele telefoon.

Het contract IWR2017|SMS Gateway is gegund aan CM Telecom B.V. De contractperiode is maximaal 4 jaar.

IWR2018|Vaste Telefonie

Via het contract IWR2018|Vaste telefonie kunnen de deelnemers van de rijksoverheid diensten gericht op het afwikkelen van inkomend en uitgaand spraakverkeer via publieke vaste telecommunicatienetwerken. Dit houdt in dat:

  • het afwikkelen van inkomend en uitgaand spraakverkeer verloopt via publieke vaste telefoonlijnen.
  • Er meerdere mensen bereikbaar zijn onder in 1 groepsnummer.
  • Gebruik gemaakt kan worden van een doorkiesnummer.
  • Gebruik gemaakt kan worden van interactieve keuzemenu’s (Voicerespons).
  • Er uitgebreide rapportages beschikbaar zijn.
  • Er meer aandacht is voor toekomst vaste communicatietechnologie.

Het contract is gegund aan Tele2 Nederland B.V. Inmiddels is Tele2 Nederland gefuseerd en is T-Mobile Netherlands B.V. de opdrachtnemer. Met alle verlengingen erbij is de maximale looptijd 6 jaar en 3 maanden.

VECOM2

VECOM2 is de raamovereenkomst, die zorgt voor een contractuele borging van veilige (inter)nationale communicatie vanaf beveiligingsniveau Staatsgeheim Confidentieel (StgC).

VECOM2 is getekend op 25 april 2017 en heeft een duur van 4 jaar met een verlengingsoptie van maximaal 4 jaar (tweemaal 2 jaar).

De opdrachtnemer is Sectra.VECOM2 wordt per 25 april 2021 verlengd voor een eerste maal met 2 jaar.

VECOM2 is onderdeel van de Categorie IWR (ICT Werkomgeving Rijk) en het centrale contractmanagement van VeCom2 ligt bij IWR.

IWR2019|VoIP-Centrales Mitel

Dit contract omvat diensten en daarbij behorende producten, gericht op het onderhouden en beperkt uitbreiden van de reeds in gebruik zijnde Mitel VoIP-centrales bij de Deelnemers en de bestaande uitbreidingen (bijv. fax oplossing en voice logging) bij de VoIP-centrales van derden. Het contract werd Europees aanbesteed als onderdeel van de categorie ICT- Werkomgeving Rijk (IWR).

Op 30 januari 2020 is de overeenkomst IWR2019 | VoIP-centrales Mitel met Detron gesloten. Deze overeenkomst heeft een onbepaalde looptijd. De overeenkomst heeft een opzegtermijn van 18 maanden.

Grondstofcompensatie smartphones

Het Rijk koopt jaarlijks ongeveer 30.000 nieuwe smartphones in. De verwachting is dat het aantal nog verder stijgt door toename van de mobiele werkplekomgeving. De productie van smartphones is zeer slecht voor het milieu. In de smartphones zijn namelijk meer dan 60 kostbare en schaarse metalen verwerkt (o.a. goud, kobalt). Veel van deze grondstoffen staan op de EC lijst van 27 critical raw materials (CRM). Wereldwijd eindigt het merendeel van de (smart)phones uiteindelijk in ontwikkelingslanden. Aan het einde van de lifecycle eindigen de toestellen steevast als zwerfafval in de natuur.

Contract met Closing the Loop

De categorie ICT Werkomgeving Rijk sloot namens het Rijk met ingang van 1 juli 2019 een contract af met Closing the Loop voor het leveren van grondstofcompensatie smartphones. Het gaat hier om grondstof compensatie van alle door het Rijk gekochte smartphones via de Rijksbrede IWR2016 LAM overeenkomst voor een periode van maximaal 24 maanden. Dit is een belangrijke volgende stap in het circulair maken van de ICT van de Rijksoverheid. Sinds 2017 biedt de Rijksoverheid geschikte ICT-apparatuur aan voor een tweede leven buiten de overheid. Ook zorgt het Rijk ervoor dat apparatuur die daarvoor niet geschikt is op een goede manier wordt gerecycled door speciaal daarvoor gecertifieerde bedrijven.

Wat doet Closing the Loop voor het Rijk?

Closing the Loop (CTL) hanteert het 'One for One' principe: voor iedere nieuw gekochte smartphone wordt er één defect toestel ingezameld in een ontwikkelend land en verantwoord gerecycled binnen de EU. Het Rijk wordt zo in staat gesteld om de negatieve effecten – het grondstofverbruik - van een nieuwe telefoon te compenseren. CTL compenseert de overheidstoestellen door dezelfde hoeveelheid afvaltelefoons in te zamelen in landen waar de levensloop van telefoons vaak eindigt op de vuilnisbelt. Deze compensatie resulteert niet alleen in afvalvrije en materiaal-neutrale toestellen, maar zorgt ook voor afvalreductie in Afrikaanse landen, lokale inkomsten en dat herbruikbare metalen beschikbaar worden.

Meer informatie

Aanpak Closing the Loop (Engels)
Meer informatie over Closing the Loop (Engels)

ICT-verduurzamingsagenda Rijk

Dit contract komt voort uit een initiatief van de interdepartementale werkgroep 'ICT verduurzamingagenda Rijk', waar de Categorie IWR deelnemer aan is. De aankoop van smartphones valt namelijk binnen de scope van de categorie IWR (IWR2016 LAM). Het project is onderdeel van het Rijksbrede verduurzamingsprogramma. Dit programma werkt onder het motto Denk, Doe, Duurzaam aan een klimaat neutrale, circulaire en inclusieve Rijksoverheid. Onder meer door budget beschikbaar te stellen via de klimaatenvelop. Er zijn daarom geen extra kosten aan verbonden.

Meer informatie

over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) waaronder de Klimaatenvelop

Heeft u vragen?

Richt ze aan categorie.iwr@rvo.nl

Bent u tevreden over deze pagina?