Gedragscode natuurbescherming opstellen

Gepubliceerd op:
6 april 2022

Wilt u zelf een gedragscode natuurbescherming opstellen? Wij gaan graag met u in gesprek om te bekijken welke mogelijkheden er zijn. Misschien is er al een gedragscode die uw organisatie kan gebruiken. Of misschien komt uw organisatie niet in aanmerking voor deze vrijstelling. Bijvoorbeeld als u de werkzaamheden niet uitvoert om een reden die in de Wet natuurbescherming staat.

Neem contact met ons op via wnb@rvo.nl

Krijgt u van ons groen licht? Dan kunt u een concept-gedragscode opstellen en goedkeuring hiervoor bij ons aanvragen. Hiermee begint de voorbereidingsfase.

Voorbereiding

In deze fase bespreken wij met u de concept-gedragscode. Wij schrijven een Nota van Aanbevelingen met punten die u moet aanpassen. Aan deze nota werken ook ecologen en handhavers mee.

Aandachtspunten bij opstellen gedragscode natuurbescherming

Houdt u bij het opstellen van een gedragscode rekening met:

  • indicatieve soortenlijst voor ruimtelijke ingrepen
  • definitie ecologisch deskundige
  • natuurkalenders
  • vrijwillige meldplicht

Indicatieve soortenlijst voor ruimtelijke ingrepen

In de Wet natuurbescherming kunnen nu ook ruimtelijke ontwikkelingen en ingrepen onder een gedragscode vallen. Hieraan zijn wel grenzen gesteld. De ingreep mag geen negatieve gevolgen hebben voor de instandhouding van beschermde soorten. Omdat dit per situatie sterk kan verschillen, hebben wij samen met de provincies een indicatieve soortenlijst opgesteld. In deze Soortenlijst gedragscodes (pdf) leest u welke soorten hiervoor in aanmerking kunnen komen. Aan deze lijst kunt u geen rechten ontlenen.

Definitie ecologisch deskundige

Voor gedragscodes hanteren wij een definitie voor een ecologisch deskundige. Deze definitie moet u in de gedragscode opnemen.

Natuurkalenders

Een aantal gedragscodes maakt gebruik van natuurkalenders. Deze kalenders geven informatie over het leefgebied van soorten. Ook staat erin in welke periode u werkzaamheden het best kunt uitvoeren. Op de website van BIJ12 vindt u de kennisdocumenten (was: soortenstandaards). U kunt deze documenten bekijken op www.bij12.nl onder Natuur en landschap bij Onderwerpen.

Goedkeuring gedragscode natuurbescherming aanvragen

Is uw gedragscode in concept klaar? Dan kunt u goedkeuring hiervoor aanvragen bij uw contactpersoon. Hierna start de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). De kosten van een gedragscode zijn € 3.000.

Gedragscode en ontwerpbesluit

De gedragscode bieden wij samen met ons ontwerpbesluit aan de minister van LNV of de gemachtigde aan. Het ontwerpbesluit wordt ondertekend en de documenten zijn daarna 6 weken in te zien. Belanghebbenden kunnen een zienswijze bij ons indienen. In het ontwerpbesluit staat hoe u een zienswijze indient. Gepubliceerde ontwerpbesluiten vindt u op de pagina Overzicht gedragscodes.

Definitief besluit en gedragscode

Een zienswijze kan zorgen voor aanpassingen van de gedragscode en/of het besluit. Daarna ondertekent de minister van LNV of de gemachtigde het besluit. Nu is het besluit definitief. Alleen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, kunnen binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Het besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op de pagina Overzicht gedragscodes.

Vrijwillige meldplicht

De provincies ontvangen graag een melding als een ruimtelijke ingreep onder een gedragscode soortenbescherming gebeurt. Dit is niet verplicht, maar de provincies stellen een melding wel erg op prijs. Het voorkomt bijvoorbeeld onnodige handhavingsacties.

Vragen over Gedragscodes natuurbescherming?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?