Overzicht gedragscodes

Gepubliceerd op:
6 april 2022

Op deze pagina vindt u een overzicht van de in ontwerp-goedgekeurde en goedgekeurde gedragscodes. Gaat uw organisatie met een gedragscode werken? Dan moet u kunnen aantonen dat u volgens de voorwaarden uit de gedragscode werkt. Een in ontwerp-goedgekeurde gedragscode mag u nog niet gebruiken.

In-ontwerp goedgekeurde gedragscodes

Organisatie Te gebruiken voor Gedragscodes en besluiten Inzageperiode
Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) Bestendig beheer of onderhoud in de bosbouw

Gedragscode VBNE
Ontwerpbesluit Gedragscode VBNE

02-04-2021 t/m 18-05-2021
Aedes - Vereniging van woningcorporaties Bestendig beheer, onderhoud en gebruik en ruimtelijke ontwikkeling en inrichting

Gedragscode Woningcorporaties Aedes
Ontwerpbesluit Gedragscode Woningcorporaties Aedes

25-01-2021 t/m 09-03-2021

Gedragscode per sector

Het Ministerie van LNV wil graag dat elke sector één goedgekeurde gedragscode gebruikt. Hierdoor werken alle partijen op dezelfde manier en zijn er geen losse gedragscodes meer nodig.

Nieuwe gedragscode voor gemeenten

Sinds 17 december 2020 is er één sectorale gedragscode voor gemeenten. Dit is de gedragscode van de Koninklijke Vereniging Stadswerk. Deze vervangt de verschillende gedragscodes van de gemeenten. Deze gedragscodes zijn nu niet meer geldig. Daarom staan deze niet meer op onze website.

Meldplicht

Gaat u ruimtelijke ingrepen uitvoeren onder de Gedragscode van de Koninklijke Vereniging Stadswerk? Dan bent u verplicht dit te melden bij de provincie waar u het werk uitvoert. Deze verplichting staat in de gedragscode. Bekijk de Contactgegevens van de provincies voor de e-mailadressen en telefoonnummers. Werkt u met een gedragscode waar dit niet in staat? Dan ontvangt de provincie toch graag een melding als u werkzaamheden gaat uitvoeren.

Definitief goedgekeurde gedragscodes A t/m H

Organisatie Te gebruiken voor Gedragscodes en besluiten Geldig tot
Drinkwaterbedrijven Bestendig beheer en onderhoud

Goedkeuringsbesluit gedragscode Vewin (pdf)
Gedragscode waterbedrijven Vewin (pdf)

01-06-2023
Groningen Seaports Bestendig beheer, onderhoud en gebruik en ruimtelijke ontwikkeling en inrichting

Gedragscode Groningen Seaports
Goedkeuringsbesluit gedragscode Groningen Seaports

01-06-2023
Bosbeheer Bosschap Bestendig beheer en onderhoud
in de bosbouw
Gedragscode Bosbeheer 2010 - 2015 (pdf)
Goedkeuringsbesluit gedragscode Bosbeheer 2010 - 2015 (pdf)
Besluit tijdelijke verlenging Bosschap (pdf)
01-07-2022
Havenbedrijf Rotterdam Bestendig beheer en onderhoud en ruimtelijke ontwikkeling en inrichting Gedragscode Wet natuurbescherming voor Havenbedrijf Rotterdam (pdf)
Goedkeuringsbesluit Havenbedrijf Rotterdam (pdf)
01-09-2025

Definitief goedgekeurde gedragscodes I t/m P

Organisatie Te gebruiken voor Gedragscodes en besluiten Geldig tot
Koninklijke Vereniging Stadswerk Bestendig beheer, onderhoud en gebruik en ruimtelijke ontwikkeling en inrichting

Gedragscode soortenbescherming Gemeenten Stadswerk (pdf)
Definitief goedkeuringsbesluit Gedragscode Stadswerk (pdf)
Antwoordnota zienswijzen Stadswerk (pdf)

01-06-2023
Provincies Bestendig beheer en onderhoud en (kleinschalige) ruimtelijke ingrepen voor provinciale infrastructuur in Nederland

Gedragscode Provinciale Infrastructuur

Goedkeuringsbesluit gedragscode Provinciale Infrastructuur

01-06-2023

Definitief goedgekeurde gedragscodes R t/m T

Organisatie Te gebruiken voor Gedragscodes en besluiten Geldig tot
Rijkswaterstaat Bestendig beheer en onderhoud en ruimtelijke ontwikkeling en inrichting Goedkeuringsbesluit gedragscode Rijkswaterstaat (pdf)
Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat (pdf)
29-09-2023
Stichting Tijdelijke Natuur Bestendig gebruik, beheer en onderhoud en ruimtelijke ontwikkeling en inrichting

Gedragscode Stichting Tijdelijke Natuur (pdf)
Goedkeuringsbesluit gedragscode Stichting Tijdelijke Natuur (pdf)

03-02-2023
TenneT houtopstanden Houtopstanden

Gedragscode TenneT houtopstanden (pdf)

Goedkeuringsbesluit gedragscode TenneT houtopstanden (pdf)

27-09-2025

Definitief goedgekeurde gedragscodes U t/m Z

Organisatie Te gebruiken voor Gedragscodes en besluiten Geldig tot
Unie van Waterschappen Bestendig beheer en onderhoud Gedragscode (pdf)
Goedkeuringsbesluit (pdf)
23-01-2024
Unie van Waterschappen Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting Gedragscode voor Flora- en faunawet voor waterschappen (pdf)
Goedkeuringsbesluit gedragscode voor Flora- en faunawet voor waterschappen (pdf)
Besluit tijdelijke verlenging Unie van Waterschappen (pdf)
01-07-2022

Natuurkalenders

Een aantal gedragscodes maakt gebruik van natuurkalenders. Dit zijn de Natuurkalender voor overige soorten en de Natuurkalender voor vogels. Deze kalenders geven informatie over het leefgebied van soorten. Ook leest u hier in welke periode u werkzaamheden het best kunt uitvoeren. Verder gebruikt u de Lijst jaarrond beschermde vogelnesten om te bepalen of u een ontheffing nodig heeft. Hierin leest u ook welke preventieve maatregelen (mitigerende maatregelen) er nodig zijn.

Sommige gedragscodes verwijzen naar kennisdocumenten. U vindt deze op de website van BIJ12 onder Natuur en landschap bij Onderwerpen.

Meer weten over Gedragscodes?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?