Beleid warmte en koude

Gepubliceerd op:
11 september 2017
Laatst gecontroleerd op:
15 april 2019

Wilt u weten welke afspraken er gemaakt zijn over duurzame warmte? En welke maatregelen gelden? Op deze pagina leest u meer over het warmtebeleid van de Rijksoverheid.

Duurzame warmte komt direct en indirect terug in het beleid van de Nederlandse overheid. In de Energieagenda, het Energieakkoord, maar bijvoorbeeld ook in de Warmtetafel. Daarin werken overheden en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven aan betere voorwaarden voor warmtelevering via warmtenetten.

Duurzame warmte in de Energieagenda

Het beleid van de Rijksoverheid voor de verduurzaming van de warmtevoorziening is terug te vinden in de Energieagenda van 7 december 2016.

De Energieagenda beschrijft het einddoel in 2050 en de route daarnaartoe. Het uiteindelijke doel: de uitstoot van boeikasgassen verminderen (sturen op CO2-reductie). Dat doet de overheid door in te zetten op energiebesparing en het aandeel hernieuwbare energie te vergroten. Voor energiegebruik wordt onderscheid gemaakt in 4 functies waarvan 2 in het bijzonder voor warmte:

 • lage temperatuur warmte voor ruimteverwarming in gebouwen
 • hoge temperatuur warmte in de industrie

Voor gebouwen zet de Rijksoverheid in op vergaande vermindering van de warmtevraag door energiebesparing. Om aardgasgebruik sterk te verminderen, wordt CO2-arm opgewekte elektriciteit en warmte gestimuleerd en ingepast. De industrie moet investeren in CO2-vermindering via:

 1. een ambitieuze inzet op energiebesparing;
 2. het ontwikkelen en uitrollen van alternatieve warmteopties, zoals ultradiepe geothermie en het beter benutten van restwarmte;
 3. het afvangen en opslaan van CO2.

Warmte en het Energieakkoord

De volgende energiedoelen liggen vast in het Energieakkoord:

 • Besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld 1,5% per jaar (100 Petajoule) in het totale energiegebruik per 2020.
 • Een toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14% in 2020 en 16% in 2023.

Duurzame warmte is een van de 12 domeinen (thema’s) in het Energieakkoord. Het thema speelt daarnaast indirect een rol bij andere domeinen. Voor elk domein is een ambitie en aanpak geformuleerd. De voortgang is per domein te volgen via de Resultaatmeter op de website van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Maatregelen

In het Energieakkoord zijn verschillende maatregelen afgesproken om de doelen voor het aandeel hernieuwbare energie (16% in 2023) te behalen. Ongeveer 55% hiervan (186 Petajoule) zal moeten worden ingevuld met:

 • zonne-energie (zonnestroom en zonnewarmte)
 • waterkracht
 • biomassa
 • bodemenergie
 • buitenlucht (warmtepompen)

Op zonnestroom en waterkracht na gaat dit allemaal om hernieuwbare warmtemogelijkheden. De maatregelen zijn verder uitgewerkt in het rapport Uitwerking overig hernieuwbaar.

Verdere versnelling via versnellingstafels

In 2016 hebben overheid en marktpartijen 6 zogenoemde versnellingstafels ingericht. Doel is om activiteiten te benoemen die een verdere versnelling mogelijk maken rondom de thema's:

 • decentrale duurzame stroom
 • decentrale individuele duurzame warmte
 • bodemenergie en geothermie
 • biovergisting
 • biomassa Hoog Temperatuur
 • ruimte (als doorsnijdend thema)

Warmtetafel: betere voorwaarden voor warmte

De Warmtetafel is een politiek bestuurlijk overleg. Hierin werken overheden en vertegenwoordigers van bedrijfsleven aan betere voorwaarden voor warmte (warmtelevering via warmtenetten). Doel daarvan is dat warmte naast aardgas en elektriciteit een goede positie krijgt in ons energiesysteem. Daarnaast moet dit overleg regionale (rest)warmteprojecten sneller tot uitvoering brengen. Het resultaat van werkgroep 1 onder de warmtetafel is het rapport 'Kader voor afwegingsprocessen, verduurzaming warmte- en koudevoorziening in de gebouwde omgeving'. Dit rapport kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Richtlijn hernieuwbare energie EU

In de richtlijn hernieuwbare energie van de Europese Unie uit 2009 is de afspraak gemaakt dat Nederland in 2020 14% hernieuwbare energie moet opwekken. Hernieuwbare warmte en koude is een onderdeel van deze afspraak.

Het CBS rapporteert jaarlijks over de hoeveelheid hernieuwbare energie met een splitsing tussen elektriciteit, warmte en mobiliteit. Hernieuwbare koude telt nu nog niet mee voor de doelstelling. In Nederland maken we met bodemenergiesystemen al veel gebruik van hernieuwbare koude.

In het Engelstalige rapport over renewable cooling is aangegeven hoe hernieuwbare koude mee zou kunnen tellen. Met de aanpassing van de richtlijn hernieuwbare energie kan hernieuwbare koude misschien meetellen voor de doelstellingen voor 2030.

Vragen over verduurzaming warmtevoorziening?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?