Werken aan natuurkwaliteit met eco-regeling en ANLb

Gepubliceerd op:
13 mei 2022

Koepelorganisatie BoerenNatuur vertegenwoordigt 40 agrarische collectieven in Nederland. Samen voeren zij het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) uit. Wat verandert er de komende tijd in het ANLb? En hoe verhoudt zich dat tot het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)? En dan vooral de eco-regeling?

BoerenNatuur doet samen met andere collectieven en partijen mee aan verschillende pilots. Met als doel: input leveren voor de doorontwikkeling van het nieuwe GLB. Sarah Westenburg is strategisch adviseur bij BoerenNatuur.

Iets extra’s doen

Er zijn ongeveer 52.000 boeren in Nederland. Ongeveer 11.000 doen mee aan de subsidie ANLb, dat sinds 2016 onderdeel is van het GLB. De provincies verlenen de subsidie. RVO zorgt voor de controle en uitbetaling. Met elkaar beheren deze boeren ongeveer 110.000 hectare agrarisch natuurlandschap. Doel: de biodiversiteit en kwaliteit van het landschap versterken. In het bijzonder voor boerenlandvogels.

De werkwijze met collectieven en de gebiedsgerichte aanpak die daarbij hoort zijn een succes. Het animo van boeren om mee te doen is groot. "Onze collectieven en hun leden willen allemaal graag iets extra's doen voor de natuur", zegt Westenburg.

Vergroenen aantrekkelijker maken

De komende tijd wordt het ANLb uitgebreid. Er komen extra klimaat- en waterdoelen en het Aanvalsplan Grutto wordt ingezet. Ook zijn er plannen om het ANLb in te zetten in veenweidegebieden en overgangszones rond Natura2000-gebieden. "De GLB-pilots die sinds afgelopen augustus lopen, hebben als doel om input te leveren aan het nieuwe GLB. De kunst is om bestaande en nieuwe instrumenten zodanig op elkaar aan te sluiten dat verder vergroenen aantrekkelijk wordt", zegt Westenburg.  

Waardevolle kruisbestuiving

Westenburg: "Agrariërs kunnen voortbouwen op de conditionaliteiten (basisvoorwaarden) met de eco-regeling. Hiermee wordt een zogeheten 'basiskwaliteit natuur' gerealiseerd. Via het ANLb kun je gebiedsgericht maatwerk leveren. Zo wordt die basiskwaliteit versterkt. Als je zorgt voor een goede aansluiting van conditionaliteiten, eco-regeling en ANLb, kan er een waardevolle kruisbestuiving ontstaan."

De hamvraag van het moment: hoe verhouden die regelingen zich precies tot elkaar? Westenburg: "Wij zien een zekere overlap. Het is nog zoeken naar kansrijke combinaties van activiteiten die elkaar aanvullen."

Vertrouwen opbouwen

Er moeten nog goede gesprekken worden gevoerd om ervoor te zorgen dat bestaande en nieuwe regelingen elkaar versterken. Westenburg: "Bijvoorbeeld: willen we boeren belonen voor inspanningen of voor behaalde resultaten? Hoe bepaal je dan dat resultaat? Hoeveel hebben boeren eigenlijk zelf in de hand?"

"Het is goed dat de overheid toe wil naar een systeem dat gebaseerd is op ‘verantwoord vertrouwen’. Met de eco-regeling kunnen we dat vertrouwen opbouwen. En daar kan de komende jaren mee geoefend worden via de eco-regeling.”

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?