Service menu right

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb)

Wilt u meehelpen aan het vergroten van het aantal soorten dieren en planten op landbouw- of natuurgrond? Bijvoorbeeld door een leefgebied voor kwetsbare soorten te maken? Of wilt u iets doen om de kwaliteit van het water te verbeteren? Kijk via een collectief of u recht heeft op de 6-jarige subsidie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Het collectief levert het beheerplan bij ons in en vraagt de jaarlijkse uitbetaling aan.

Wat is een collectief

Een collectief is een gecertificeerd samenwerkingsverband van landbouwers en andere beheerders van landbouwgrond. De certificering van het collectief gaat via de Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer. Deze stichting geeft namens de provincie een certificaat af. Het collectief vraagt de subsidie ANLb aan, dit is de gebiedsaanvraag.

De collectieven zijn verantwoordelijk voor het maken van een leefgebied voor kwetsbare soorten en/of het helpen bij acties om de kwaliteit van het water te verbeteren. Zij zorgen voor samenwerking onderling, met overheden en met andere gebiedspartners, bijvoorbeeld natuurbeheerders. Zij werken samen aan het beheer van:

 • natuur
 • landschap
 • water
 • recreatie
 • cultuurhistorie

Daarnaast begeleidt het collectief u in uw bedrijfsvoering bij het inrichten van het beheer van een gebied. Dit heeft voor u economische en ecologische voordelen en u draagt hiermee bij aan duurzaamheid. Met uw bedrijfsvoering zorgt u ervoor dat de natuur behouden blijft. Wilt u subsidie ANLb ontvangen? Neem dan contact op met een collectief.
U kunt met verschillende beheeractiviteiten een leefgebied helpen te behouden en te versterken. De leefgebieden zijn:

 • open grasland
 • open akker
 • droge dooradering
 • natte dooradering
 • water
De beheeractiviteiten staan in een koppeltabel.

Voorwaarden

U kunt subsidie voor ANLb krijgen als u meedoet in een collectief. Het collectief moet zich houden aan voorwaarden. Deze kunnen bij elk collectief anders zijn. U vindt de voorwaarden op de website van BoerenNatuur.

Basisvoorwaarden veranderen

Op 1 januari 2020 veranderen de basisvoorwaarden. De voorwaarden blijven voor het grootste deel hetzelfde. We hebben alleen de omschrijvingen en de verwijzingen naar de wetten en regels bijgewerkt. Wilt u weten wat er is gewijzigd? U vindt de officiële aanpassing met een uitleg op de website van Overheid.nl.

Gebiedsaanvraag doen

Het collectief vraagt subsidie aan bij de provincie, dit is de gebiedsaanvraag. In deze aanvraag staat onder andere de minimale en maximale omvang van de te beheren percelen per leefgebied. Ook de berekening van de kosten voor het uitvoeren van beheeractiviteiten staat in de aanvraag. Voor de aanvraag ANLb 2019 gelden deze openstellingsperioden.

Activiteiten jaarlijks beheer

Is de gebiedsaanvraag voor het ANLb goedgekeurd? Dan begint het jaarlijkse beheer. Het jaarlijkse beheer duurt 1 jaar. Het collectief maakt ieder jaar een beheerplan voor elk jaar van de 6-jarige subsidieperiode. U leest hier waarmee u en het collectief te maken krijgen tijdens het jaarlijkse beheer.

Overzicht jaarlijkse activiteiten
PeriodeActiviteitWieWaar
juni - septemberGebiedsaanvraag indienenCollectievenBij de provincie
Vóór 15 decemberJaarlijks beheer indienenCollectievenVia SCAN-GIS-applicatie
1 april – 15 meiBetalingsaanvraag indienenCollectievenVia SCAN-GIS-applicatie
Vóór 1 oktoberVerantwoording indienenCollectievenVia SCAN-GIS-applicatie
DoorlopendPercelen bijwerken in Mijn percelenBeheerdersVia Mijn percelen op mijn.rvo.nl
DoorlopendWijzigingen in beheeractiviteiten doorgevenCollectievenVia SCAN-GIS-applicatie
DoorlopendUitgevoerde beheeractiviteiten meldenCollectievenVia SCAN-GIS-applicatie

Combinatie gewas- en pakketcode

In de Tabel combinatie gewas- en pakketcode 2020 (Excel) ziet u welke gewascodes u kunt combineren met de verschillende ANLb-pakketcodes/-beheeractiviteiten. In Mijn percelen geeft u de gewascode op van het gewas dat u teelt. Deze tabel kan u hierbij helpen. Wilt u meer weten over de stikstofgebruiksnormen? Kijk dan op onze informatiepagina Tabellen mest.

SCAN-GIS

In de SCAN-GIS-applicatie regelt het collectief onder andere de volgende zaken:

 • indienen jaarlijks beheer
 • doorgeven wijzigingen in het beheer
 • melden uitgevoerde activiteiten
 • doorgeven meldingen
 • indienen verantwoording
 • aanvragen betaling

Veranderingen in het beheer doorgeven

Is er in het lopende beheerjaar iets veranderd in uw beheer? Neem dan contact op met het collectief. Zij geven dit weer aan ons door. Het collectief moet de verandering binnen 14 kalenderdagen aan ons doorgeven. Dit moet voordat de beheeractiviteit begint.

Zorg ervoor dat u de verandering op tijd aan het collectief doorgeeft. Zij zorgen er dan voor dat wij de wijziging op tijd ontvangen. Zo voorkomt u dat wij het collectief mogelijk korten op deze beheeractiviteit of dat we de gewijzigde activiteit niet accepteren.

Uitgevoerde activiteiten melden

Heeft u een activiteit uitgevoerd? Neem dan contact op met het collectief zodat zij dit kunnen melden. Meer informatie hierover leest u op de website van BoerenNatuur.

Verantwoording indienen

Het collectief moet tot en met 1 oktober van ieder beheerjaar de beheeractiviteiten die zijn uitgevoerd verantwoorden. Hiermee bevestigt het collectief het jaarlijks beheer en doet zij de aanvraag van de uitbetaling. Is er iets veranderd in uw jaarlijks beheer? Dan geeft het collectief de wijziging en de reden hiervan aan ons door.

Betaling aanvragen

Heeft de provincie de gebiedsaanvraag goedgekeurd? Dan vraagt het collectief uitbetaling aan voor alle percelen die zijn opgegeven in het jaarlijkse beheerplan.
De aanvraag voor uitbetaling moet uiterlijk 15 mei bij ons binnen zijn. Een subsidieovereenkomst loopt meerdere jaren, maar betalingsaanvragen zijn jaarlijks.

Door de betalingsaanvraag leggen wij het volgende vast:

 • de ligging van het perceel
 • de omvang van het perceel
 • het grondgebruik
 • het leefgebied

Na afloop van het beheerjaar ontvangt het collectief de beslissing op de betalingsaanvraag. Een eventuele betaling volgt na deze beslissing. Bij de beslissing zit een betaalspecificatie, een uitleg van de betaling en een toelichting hierop.

Bent u deelnemer in het collectief en wilt u meer weten over de betaling? Neem dan contact op met uw collectief.

Overmacht

Bent u een collectief en kunt u door omstandigheden niet meer voldoen aan de voorwaarden van één of meer activiteiten? Dan kunt u een beroep op overmacht doen. Dit doet u door een e-mail te sturen naar de ANLB helpdesk. Meld de overmacht binnen 15 werkdagen nadat duidelijk is dat u niet aan de voorwaarden kunt voldoen. Zet in de e-mail om welke situatie, sector ID en activiteit het gaat. De melding moet door het collectief gedaan worden, niet door de deelnemer.

Als wij uw melding hebben ontvangen, gaan we deze beoordelen. U ziet in de beslissing op uw betalingsaanvraag of wij uw melding hebben goedgekeurd.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *