Service menu right

Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer, onderdeel agrarisch natuurbeheer (SNL-a)

Heeft u voor 1 januari 2016 een overeenkomst afgesloten met de Provincie over agrarisch natuurbeheer? Dan kunt u jaarlijks een vergoeding krijgen van de Subsidie Natuur en Landschap (SNL-a). U moet dan wel elk jaar een betaalverzoek doen via de Gecombineerde opgave. Op 1 januari 2016 is SNL-a vervangen door het stelsel: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). De provincies bieden deze subsidie aan omdat zij waardevolle landbouwgebieden verder willen ontwikkelen.

Subsidiepakketten

Er zijn verschillende beheerpakketten voor agrarisch natuurbeheer op landbouwgrond, bijvoorbeeld:

  • weidevogelbeheer
  • akkervogelbeheer
  • botanische pakketten

Ook zijn er landschapsbeheerpakketten, bijvoorbeeld:

  • hoogstamboomgaard
  • knotbomen
  • houtwal
  • poelen

Op de website van BIJ12 vindt u meer informatie over de beheerpakketten. Daar vindt u ook het Openstellingsbesluit van uw provincie met daarin de subsidiebedragen.

Toeslag ruige stalmest

Gaat u ruige stalmest uitrijden? En doet u dat op land waarop een beheerpakket weidevogelgrasland ligt? U kunt hiervoor een toeslag krijgen. U meldt het uitrijden van ruige stalmest bij uw gebiedscoördinator. Dit doet u als beheerder of als deelnemer aan een collectief beheerplan. Wilt u weten wie uw gebiedscoördinator is? Kijk dan op de website van BIJ12.

Last minute-vergoeding

De provincie kan een aanvullende vergoeding geven voor extra beheermaatregelen. U wilt bijvoorbeeld later maaien omdat u veel kuikens op uw land ziet. Dit is een extra beheermaatregel die geldt als last minute-beheer. Neem hierover contact op met uw gebiedscoördinator. Kunt u hiervoor een vergoeding krijgen? Dan ontvangt u die tegelijk met de beheervergoeding.

Jaarlijks beheer

Heeft u een lopende SNL-a-aanvraag voor collectief beheer? Dan maakt u in overleg met uw gebiedscoördinator een plan voor uw jaarlijks beheer. Dit gebeurt in de periode van 1 september tot en met 31 december, voordat het beheerjaar start. U kunt geen nieuwe aanvraag doen.

Voorwaarden

Heeft u SNL-a? Dan zijn er voorwaarden tijdens de subsidieperiode.

Sinds 1 januari 2018 geldt voor SNL-a een nieuwe basisvoorwaarde: artikel 3.1 van de Wet Natuurbescherming. Artikel 3.1 verbiedt het doden of vangen van bepaalde vogelsoorten, en het vernielen, beschadigen of wegnemen van hun nesten, rustplaatsen of eieren. De Wet Natuurbescherming blijft in zijn geheel geldig.

Jaarlijks betaalverzoek

Heeft u SNL-subsidie voor uw beheerovereenkomst? Dan doet u jaarlijks een betaalverzoek. Dit doet u voor alle goedgekeurde beheereenheden waarvoor u dat jaar beheert. Dit doet u als beheerder of als deelnemer aan een collectief beheerplan. De gebiedscoördinator regelt dit niet voor de deelnemers aan een collectief beheerplan. U vraagt uitbetaling aan in de Gecombineerde opgave.

Wijziging in beheer

Kunt u 1 of meer percelen uit uw subsidieovereenkomst niet meer beheren? Meld dit dan zo snel mogelijk bij ons. Als u deelneemt aan een collectief beheerplan en er verandert iets, meld dit dan ook aan uw gebiedscoördinator. Gebruik hiervoor een wijzigingsformulier dat u telefonisch bij ons kunt aanvragen. De wijziging kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag. Dit hangt af van de soort wijziging. U meldt percelen aan en af via Mijn percelen.

ANLb 2016

Op 1 januari 2016 is SNL-a vervangen door het stelsel: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Het hoofddoel is dat agrarische ondernemers samen (collectief) in kansrijke gebieden met de gebiedspartners werken aan gunstige condities voor soorten waarvoor een instandhoudingsplicht geldt. De provincies zijn hiervoor verantwoordelijk. Zij hebben het beleid en de natuurbeheerplannen opgesteld met daarin de subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling en het agrarische beheer.

Overstappen naar ANLb

Heeft u een SNL-a overeenkomst en vallen uw percelen helemaal of gedeeltelijk binnen de grenzen van het Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb)? In 2018 kon u overstappen van SNL-a naar het ANLb. Of dit in 2019 ook kan, is nog niet bekend. Als er meer bekend is, dan leest u dat hier.
U vindt een overzicht van de openstellingsperiode per provincie op onze informatiepagina Agrarisch natuur- en landschapsbeheer.