Bijdrage kosten rampenbestrijding en bijstandsverlening aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Bijdrage kosten rampenbestrijding en bijstandsverlening

12-06-2020

Heeft u als gemeente kosten gemaakt voor rampenbestrijding in uw eigen gebied? Heeft u als veiligheidsregio bijstand verleend aan een andere veiligheidsregio in Nederland bij het bestrijden van een brand? Of heeft u als gemeente, veiligheidsregio, provincie, organisatie of dienst aan België of Duitsland bijstand verleend bij het bestrijden van rampen? Dan kunt u hiervoor een bijdrage aanvragen.

Bij het bestrijden van rampen zijn verschillende partijen betrokken. Bijvoorbeeld brandweer, politie, gezondheidsdiensten en gemeenten. In Nederland bestaan veiligheidsregio's. Dit zijn gebieden waarin verschillende besturen en diensten samenwerken bij bijvoorbeeld rampenbeheersing.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze bijdrage, geldt een aantal voorwaarden.

Bijdrage voor gemeente bij kosten rampenbestrijding

U kunt als gemeente een bijdrage krijgen in de kosten van de bestrijding van een ramp, als bedoeld in artikel 1 van de Wet Veiligheidsregio's, in uw eigen gemeente. Let op: er moet dus formeel sprake zijn van een ramp. Het gaat dan om een bijdrage voor de kosten die direct te maken hebben met de bestrijding van deze ramp en de gevolgen daarvan. Dit zijn kosten die u niet kon voorzien en die daarom niet in de begroting zijn opgenomen van het jaar waarin de ramp plaatsvond.

We berekenen de bijdrage door deze kosten te verminderen met:

 • kosten waarvoor de gemeente al een andere bijdrage heeft gekregen of kan krijgen;
 • kosten die een veiligheidsregio in rekening brengt voor het verlenen van bijstand;
 • het aantal inwoners op 1 januari van het jaar van de ramp, vermenigvuldigd met € 3.

Zijn de kosten na aftrek van andere bijdragen en kosten die de veiligheidsregio in rekening brengt lager dan € 45.000? Dan kunt u geen bijdrage krijgen. Gebeuren er in een kalenderjaar meerdere rampen? Dan geldt de vermindering op de bijdrage op basis van het aantal inwoners maar eenmaal. Ook dan geldt het minimumbedrag van € 45.000 eenmaal.

Bijdrage voor bijstandsverlening aan andere veiligheidsregio

U kunt als veiligheidsregio aanspraak maken op een bijdrage voor het verlenen van brandweerbijstand aan een andere veiligheidsregio bij een brand, ramp, crisis of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. Hierbij hoeft dus geen sprake te zijn van een formele ramp als bedoeld in artikel 1 van de Wet veiligheidsregio’s. Deze bijdrage is bedoeld voor de brandweerkosten die u gemaakt heeft voor:

 • de inzet van extra personeel;
 • vervanging van ingezette verbruiksgoederen (zoals schuim en brandstof);
 • vervanging van ingezet materieel dat helemaal of gedeeltelijk verloren is gegaan (zoals schade aan wagens en slangen);
 • reparatie en onderhoud dat nodig is door de inzet voor de bijstandsverlening.

Het is noodzakelijk dat een veiligheidsregio een formele bijstandsaanvraag heeft ingediend bij het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) met het verzoek om bijstand door uw veiligheidsregio. Alleen brandweerkosten die direct te maken hebben met de bestrijding van de brand, ramp, crisis of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan en de gevolgen daarvan, komen in aanmerking voor een bijdrage. Zijn de kosten lager dan € 4.500? Dan krijgt u geen bijdrage.

Bijdrage voor bijstandsverlening aan België of Duitsland

De bijdrage is bedoeld voor het verlenen van bijstand bij een ramp in België of Duitsland. De aanvraag kan worden ingediend door gemeentes, veiligheidsregio’s en het Nederlandse Rode Kruis. Ook in de regio werkzame instellingen, zorgaanbieders, Regionale Ambulancevoorzieningen en gezondheidsdiensten die bij de bijstand waren betrokken kunnen een aanvraag indienen. Deze bijdrage is voor de kosten die u heeft gemaakt voor:

 • de inzet van extra personeel;
 • vervanging van ingezette verbruiksgoederen (zoals schuim en brandstof);
 • vervanging van ingezet materieel dat helemaal of gedeeltelijk verloren is gegaan (zoals schade aan wagens en slangen);
 • reparatie en onderhoud dat nodig is door de inzet voor de bijstandsverlening;
 • huisvesting of verzorging van het ingezette personeel in of buiten Nederland;
 • het verzekeren van optreden in rampsituaties in het buitenland, als dit niet al onder de bestaande verzekering valt.

Alleen kosten die direct te maken hebben met de bestrijding van de ramp of een zwaar ongeval, komen in aanmerking voor een bijdrage. Een officieel verzoek om bijstand vanuit België en Duitsland is nodig om de aanvraag in behandeling te nemen.

Na uw aanvraag

Binnen 6 maanden na ontvangst van de volledige aanvraag, ontvangt u van ons een beslissing. 

Wetten en regels

Deze financiële bijdrages zijn vastgelegd in lid 2, 3 en 4 van artikel 55 van de Wet veiligheidsregio’s en de specifieke voorwaarden in het Besluit rijksbijdragen bijstands- en bestrijdingskosten.

De Wet veiligheidsregio’s is een brede wet met onder meer de definitie van een ramp, de taken van een veiligheidsregio en de eisen voor de organisatie van hulpdiensten. Het doel van de wet is om de rampenbestrijding en crisisbeheersing te organiseren, zodat burgers worden beschermd tegen de risico's van rampen, brand en crises.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.