Service menu right

CEF Transport

Heeft u een voorstel voor het verbeteren van het Trans Europese Transportnetwerk (TEN-T)? Dan is een financiële bijdrage vanuit CEF Transport mogelijk. Jaarlijks doen wij vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een oproep voor nieuwe projectvoorstellen. Nadat wij deze beoordeeld hebben, kunt u een definitief voorstel indienen.

CEF Transport staat open voor overheden (Rijk, provincies, gemeenten) en het bedrijfsleven (havenbedrijven, industriële, logistieke en dienstverlenende bedrijven). U kunt alleen projecten indienen als hiervoor ondersteuning is van de landen waar de projectuitvoerders gevestigd zijn.

Nederlandse bedrijven die een project willen indienen, moeten zich melden bij RVO.nl. Wij coördineren het traject voor de Nederlandse ondersteuning via het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De eerste stap voor de ondersteuning loopt via het indienen van het Projectideeformulier CEF Transport 2019. Dit vindt u onder de kop Aanvragen op deze pagina.

De Connecting Europe Facility (CEF) is een financieringsinstrument van de Europese Unie (EU) voor meer groei, banen en concurrentievermogen. De EU stimuleert hiermee gerichte investeringen die de ontwikkeling van adequate trans-Europese transportnetwerken ondersteunen. Deze netwerken zijn onderling verbonden, duurzaam en efficiënt.

Budget

CEF Transport heeft voor de periode 2014 tot 2020 ruim € 24 miljard beschikbaar om projecten te ondersteunen. Dit budget wordt verdeeld over de verschillende calls, waarvan er jaarlijks minstens 1 call open gaat.

Voorwaarden

Projecten die zich richten op het verbeteren en versterken van het TEN-T netwerk, komen in aanmerking voor subsidie.

Welke onderwerpen krijgen subsidie?

 • Oplossen van ontbrekende schakels in het netwerk.
 • Wegnemen van bestaande infrastructurele knelpunten.
 • Beter op elkaar laten aansluiten van de spoorwegnetten en transportdiensten van de lidstaten.
 • Verbeteren van grensoverschrijdende infrastructuur.
 • Verduurzamen en efficiënter maken van transportsystemen.
 • Overschakelen op innovatieve energie-efficiënte transporttechnologieën met een lage koolstofuitstoot.

Welke projecten krijgen subsidie?

 • Studies of studieprojecten met pilotactiviteiten. Het gaat hier om projecten ter voorbereiding op grootschalige uitvoeringsprojecten, zogenoemde werken. Deze projecten ontvangen over het algemeen een subsidiepercentage van 50% van de projectkosten.
 • Uitvoeringsprojecten. Deze ontvangen subsidiepercentages van 10% tot 50% van de projectkosten. Bijvoorbeeld: projecten met aandacht voor grensoverschrijdende wegdelen ontvangen een percentage van 10%; grensoverschrijdende spoor- en binnenvaartprojecten ontvangen een percentage van 40%. Projecten die telematicatoepassingen inzetten, bijvoorbeeld in de vorm van intelligente transportsystemen, kunnen subsidiepercentages ontvangen tot wel 50%.

2019 CEF Transport MAP call

Voor de call najaar 2019 is € 1,4 miljard beschikbaar. Hiervan is € 750 miljoen voor projecten die (ook) in Nederland uitgevoerd kunnen worden. € 650 miljoen is voor projecten in de zogenoemde cohesielanden.

Het subsidiebedrag verschilt per projectdoelstelling en –uitvoering en kan variëren van 10 tot 50% van de totale projectkosten.

Hoe worden de subsidies in deze call verdeeld?

 • Vooraf geïdentificeerde projecten voor de corridors van het kernnetwerk (spoorwegen, binnenwateren, wegen, zee- en binnenhavens): € 500 miljoen.
 • Inzet van het European Rail Traffic Management System (ERTMS): € 50 miljoen.
 • Veilige en beveiligde infrastructuur, inclusief veilige en beveiligde parkeerplaatsen op het kernnetwerk van de weg: € 20 miljoen.
 • Intelligente vervoersdiensten voor de weg (ITS): € 20 miljoen.
 • Gemeenschappelijk Europees luchtruim (SESAR): € 20 miljoen.
 • Acties ter implementatie van transportinfrastructuur op knooppunten van het kernnetwerk, inclusief stedelijke knooppunten en multimodaliteit van passagiers: € 110 miljoen.
 • Motorways of the Sea: € 30 miljoen.

Uitgebreide informatie over de te subsidiëren onderwerpen, voorwaarden en procedures kunt u vinden op de website van INEA, de uitvoerder namens de Europese Commissie.

Maximale subsidiepercentages

 • Voor onderzoeken: 50% van de in aanmerking komende kosten.
 • Voor spoorwegnetwerken en wegennetten: 20% van de in aanmerking komende kosten. Het financieringspercentage kan worden verhoogd tot maximaal 30% voor acties om knelpunten aan te pakken en tot 40% voor acties met betrekking tot grensoverschrijdende secties en acties die de interoperabiliteit van het spoor verbeteren.
 • Voor binnenwateren: 20% van de in aanmerking komende kosten. Het financieringspercentage kan worden verhoogd tot een maximum van 40% voor acties die knelpunten aanpakken en tot een maximum van 40% voor acties die grensoverschrijdende secties betreffen.
 • Voor binnenlands vervoer, inclusief verbindingen met binnen- en zeehavens en luchthavens, veilig en beveiligd parkeren, en de ontwikkeling van havens en stedelijke knooppunten: 20% van de in aanmerking komende kosten.
 • Voor een betere toegang tot vervoersinfrastructuur voor gehandicapten: 30% van de in aanmerking komende kosten (niet meer dan 10% van de totale in aanmerking komende kosten van de actie).
 • Voor ITS: 20% van de in aanmerking komende kosten.
 • Voor SESAR: 50% van de in aanmerking komende kosten voor componenten op land en 20% van de in aanmerking komende kosten voor componenten aan boord.

Aanvragen

U kunt uw aanvraag voor de 2019 CEF Transport MAP CALL indienen van 16 oktober 2019 tot en met 26 februari 2020, 17:00 uur. Deze aanvraag moet u indienen via de website van INEA.

Toets uw projectidee

U kunt, voordat u een aanvraag indient, alvast uw projectidee bij ons toetsen. Dit doet u via het projectideeformulier. Wij ontvangen dit formulier bij voorkeur uiterlijk 10 december 2019. We streven ernaar om u binnen 2 weken, dus vóór 24 december 2019, duidelijkheid te geven over hoe het ministerie tegen uw idee aankijkt.

Aanvraagproces

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondertekent de voorstellen. De EU vraagt dit om er zeker van te zijn dat de projectvoorstellen passen binnen het Nederlandse beleid.

Wij zorgen ervoor dat de juiste handtekening op het voorstel komt. Om op tijd de aanvraag bij INEA te kunnen indienen, is het belangrijk om de planning hieronder aan te houden.

Het is belangrijk dat u ons zo vroeg mogelijk laat weten welk projectidee u heeft en wilt uitwerken tot een aanvraag. We leggen dit idee voor aan het ministerie. We willen daarmee voorkomen dat u tijd stopt in de uitwerking van een idee dat het ministerie uiteindelijk niet ondertekent.

Als u uw voorstel heeft uitgewerkt, regelen wij dat de juiste persoon bij het ministerie de aanvraag ondertekent. Daarom is het nodig dat u ons als meelezer toegang geeft tot uw aanvraag in de indienportal e-Submission van INEA. Als u dat wilt, kunnen wij uw voorstel ook van commentaar voorzien, waarmee u wellicht verbeteringen kunt doorvoeren.

Wij zorgen ervoor dat u per mail een scan ontvangt van het ondertekende aanvraagformulier. Het origineel sturen wij u toe of kunt u bij ons ophalen. U moet er zelf voor zorgen dat u de aanvraag op tijd indient in Brussel. De tijdlijn per Europese lidstaat kan verschillen. De data voor enkele buurlanden plaatsen we binnenkort ook op deze pagina.

Kalender

dinsdag 10 december 2019
dinsdag 24 december 2019
vrijdag 7 februari 2020
vrijdag 14 februari 2020
maandag 17 februari 2020
woensdag 26 februari 2020

Achtergrond

TEN-T is het beleidsprogramma dat bij CEF Transport hoort. Op het TEN-T-netwerk zijn 9 kernnetwerkcorridors vastgesteld. Dit zijn de belangrijkste transportroutes door Europa over de weg, het water en het spoor, inclusief de belangrijkste (lucht)havens. 3 van de 9 corridors lopen door Nederland.

De Europese Commissie bouwt met CEF Transport aan het kernnetwerk en het uitgebreide transportnetwerk voor goederen en reizigers in Europa. Zo worden de belangrijkste knooppunten, overslagterminals, (lucht)havens en steden verbonden. Binnen de oproepen is steeds meer aandacht voor duurzaam, veilig en slim transport en reizigersvervoer.

CEF Transport en het TEN-T-beleid zijn ontwikkeld om knelpunten in het Europese transportnetwerk op te lossen. Dat kan door:

 • de spoor- en treinsystemen in een grensgebied op elkaar af te stemmen, zodat treinverkeer sneller en gemakkelijker de grens kan passeren;
 • een vaarweg te verbeteren, zodat transport van goederen efficiënter verloopt;
 • innovatie en energiebesparing.
 
logo cef eu