Service menu right

2019 CEF Transport MAP call

Gesloten

Heeft u een voorstel voor het verbeteren van het Trans Europese Transportnetwerk (TEN-T)? Dan is een financiële bijdrage vanuit CEF Transport mogelijk. Jaarlijks doet de Europese Commissie een oproep voor nieuwe projectvoorstellen.

CEF Transport staat open voor overheden (rijk, provincies, gemeenten) en het bedrijfsleven (havenbedrijven, industriële, logistieke en dienstverlenende bedrijven). U kunt alleen projecten indienen als hiervoor ondersteuning is van de landen waar de projectuitvoerders gevestigd zijn.

Nederlandse bedrijven die een project willen indienen, moeten zich melden bij RVO.nl. Wij coördineren het traject voor de Nederlandse ondersteuning via het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Resulaten 2019

Op 16 juli 2020 kwam de uitslag van de 2019 CEF Transport MAP call van de Connecting Europe Facility, de financieringsfaciliteit voor het realiseren van het Europese netwerk voor transport. In de " General Envelop" werd aan 94 projecten een bedrag van 967 miljoen aan subsidie toegewezen.
 
11 projecten met Nederlandse betrokkenheid krijgen 62 miljoen aan subsidie voor de Nederlandse deelnemers. 132 projecten, waaronder 4 met Nederlandse deelname konden geen subsidie krijgen omdat het budget op was

Spoorinfrastructuur

4 projecten ter verbetering van de spoorinfrastructuur ontvangen samen ruim 21 miljoen aan subsidie. Hiermee wordt de doorstroming op belangrijke goederencorridors verbeterd en krijgt de infrastructuur in het havengebied van Rotterdam een impuls. Ook het uitrusten met ERTMS van de treinen van Arriva op het grensoverschrijdend vervoer in Zuid-Limburg kan op een kleine miljoen aan Europese subsidie rekenen.

Truckparking

Ook de verdere uitbreiding van truckparkings in de Goederencorridor Zuid krijgt een impuls door 6,5 miljoen Europese subsidie. In Bocholtz (Langveld en Tienbaan) en Deersels in Limburg, Moerdijk, Terneuzen en Ridderkerk kunnen hiermee de komende jaren ruim 1.500 nieuwe beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens gerealiseerd worden.

Vaarwegen

De realisatie van een 50-tal lig/overnachtingsplaatsen voor de binnenvaart in Spijk wordt ondersteunt met 11 miljoen aan subsidie. In Limburg wordt de opwaardering van kadefaciliteiten in Venlo en Heijen gesteund met een kleine 10 miljoen euro aan subsidie.

Verduurzaming transport

De Europese commissie kenden ook een subsidie van 0,5 miljoen toe aan het project RH2INE. Dit studieproject moet de basis leggen voor investeringen in de waterstofinfrastructuur voor met name de binnenvaart op het traject Rotterdam – Duisburg/Keulen. Ook de bouw van 3 bunkerschepen voor het vervoer en opslag van BIOLNG in Rotterdam, Zeebrugge en Lübeck kan op 11 miljoen subsidie rekenen.

Luchtvaart

De Europese samenwerking binnen SESAR ter uniformering van het beheer van het Europese luchtruim kreeg 20 miljoen subsidie toegewezen, waarvan bijna 1 miljoen voor de Nederlandse deelnemer LVNL.

Budget

Voor de call najaar 2019 is € 1,4 miljard beschikbaar. Hiervan is € 750 miljoen voor projecten die (ook) in Nederland uitgevoerd kunnen worden. € 650 miljoen is voor projecten in de zogenoemde cohesielanden. Het subsidiebedrag verschilt per projectdoelstelling en –uitvoering en kan wisselen van 10 tot 50% van de totale projectkosten.

Hoe worden de subsidies in deze call verdeeld?

 • Vooraf geïdentificeerde projecten voor de corridors van het kernnetwerk (spoorwegen, binnenwateren, wegen, zee- en binnenhavens): € 500 miljoen.
 • Inzet van het European Rail Traffic Management System (ERTMS): € 50 miljoen.
 • Veilige en beveiligde infrastructuur, inclusief veilige en beveiligde parkeerplaatsen op het kernnetwerk van de weg: € 20 miljoen.
 • Intelligente vervoersdiensten voor de weg (ITS): € 20 miljoen.
 • Gemeenschappelijk Europees luchtruim (SESAR): € 20 miljoen.
 • Acties voor uitvoeren van transportinfrastructuur op knooppunten van het kernnetwerk, inclusief stedelijke knooppunten en multimodaliteit van passagiers: € 110 miljoen.
 • Motorways of the Sea: € 30 miljoen.

Maximale subsidiepercentages

 • Voor onderzoeken: 50% van de kosten die in aanmerking komen.
 • Voor spoorwegnetwerken en wegennetten: 20% van de kosten die in aanmerking komen. Het financieringspercentage kan worden verhoogd tot maximaal 30% voor acties om knelpunten aan te pakken en tot 40% voor acties rond grensoverschrijdende secties en acties die de interoperabiliteit van het spoor verbeteren.
 • Voor binnenwateren: 20% van de kosten die in aanmerking komen. Het financieringspercentage kan worden verhoogd tot een maximum van 40% voor acties die knelpunten aanpakken en tot een maximum van 40% voor acties die grensoverschrijdende secties betreffen.
 • Voor binnenlands vervoer, inclusief verbindingen met binnen- en zeehavens en luchthavens, veilig en beveiligd parkeren, en de ontwikkeling van havens en stedelijke knooppunten: 20% van de kosten die in aanmerking komen.
 • Voor een betere toegang tot vervoersinfrastructuur voor gehandicapten: 30% van de kosten die in aanmerking komen (niet meer dan 10% van de totale in aanmerking komende kosten van de actie).
 • Voor ITS: 20% van de kosten die in aanmerking komen.
 • Voor SESAR: 50% van de kosten die in aanmerking komen voor componenten op land en 20% van de kosten die in aanmerking komen voor componenten aan boord.

Voorwaarden

Uitgebreide informatie over de onderwerpen die subsidie kunnen ontvangen, voorwaarden en procedures kunt u vinden op de website van INEA, de uitvoerder namens de Europese Commissie.

Aanvragen

U kon de aanvraag voor de CEF Transport MAP CALL indienen van 16 oktober 2019 tot en met 26 februari 2020, 17:00 uur.

Aanvraagproces

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondertekent de voorstellen. De EU vraagt dit om er zeker van te zijn dat de projectvoorstellen passen binnen het Nederlandse beleid.

Wij zorgen ervoor dat de juiste handtekening op het voorstel komt. Om op tijd de aanvraag bij INEA te kunnen indienen, is het belangrijk om de planning hieronder aan te houden.

Het is belangrijk dat u ons zo vroeg mogelijk laat weten welk projectidee u heeft en wilt uitwerken tot een aanvraag. We leggen dit idee voor aan het ministerie. We willen daarmee voorkomen dat u tijd stopt in de uitwerking van een idee dat het ministerie uiteindelijk niet ondertekent.

Als u uw voorstel heeft uitgewerkt, regelen wij dat de juiste persoon bij het ministerie de aanvraag ondertekent. Daarom is het nodig dat u ons als meelezer toegang geeft tot uw aanvraag in de indienportal e-Submission van INEA. Als u dat wilt, kunnen wij uw voorstel ook van commentaar voorzien, waarmee u wellicht verbeteringen kunt doorvoeren.

Wij zorgen ervoor dat u per mail een scan ontvangt van het ondertekende aanvraagformulier. Het origineel sturen wij u toe of kunt u bij ons ophalen. U moet er zelf voor zorgen dat u de aanvraag op tijd indient in Brussel. De tijdlijn per Europese lidstaat kan verschillen. De data van enkele buurlanden staan op formulier 'Tijdlijn buurlanden CEF Transport MAP 2019 call' onderaan de downloads.

Achtergrond

De Connecting Europe Facility (CEF) is een financieringsinstrument van de Europese Unie (EU) voor meer groei, banen en concurrentievermogen. De EU stimuleert hiermee gerichte investeringen die de ontwikkeling van adequate trans-Europese transportnetwerken ondersteunen. Deze netwerken zijn onderling verbonden, duurzaam en efficiënt.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.