Service menu right

Thema’s Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) 2020

Wilt u investeren in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie? Op deze pagina leest u meer over de thema's van de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) 2020.

Budget

Het totale budget dat beschikbaar is voor deze thema's is € 86,1 miljoen.

Energie-efficiëntie

Wilt u investeringen doen om minder energie te verbruiken binnen uw eigen productieproces? Dan kunt u subsidie aanvragen binnen dit thema. Energiebesparing die elders in de productieketen wordt bereikt, geldt niet als energie-efficiëntie. Het gaat hierbij niet om projecten gericht op het aardgasloos maken van woningen, wijken of gebouwen, of om projecten gericht op energie-efficiënte stadsverwarming en -koeling.

Hernieuwbare Energie

Binnen dit thema kunt u subsidie aanvragen voor projectinvesteringen in de onderstaande hernieuwbare energiebronnen:

 • windenergie
 • zonne-energie
 • warmte in de omgevingslucht
 • warmte in het oppervlaktewater
 • geothermie
 • energie uit oceanen
 • waterkracht
 • biomassa
 • stortgas
 • gas van rioolzuiveringsinstallaties
 • biogas

Demonstratieprojecten op het gebied van biobrandstoffen kunnen geen subsidie ontvangen vanwege Europese regelgeving.

Twee specifieke thema’s op het gebied van hernieuwbare energie zijn Flexibilisering van het elektriciteitssysteem en Ruimtelijke inpassing van grootschalige elektriciteitsopwekking met zon of wind.

Flexibilisering van het elektriciteitssysteem (alleen pilotprojecten)

Het thema Flexibilisering van het elektriciteitssysteem ondersteunt pilotprojecten die op een optimale en kostenefficiënte manier de flexibiliteit van het energiesysteem vergroten. Dit is van groot belang vanwege het groeiende aanbod van hernieuwbare energie. Hierdoor wordt de balans tussen vraag en aanbod steeds belangrijker om de leveringszekerheid in 2030 en verder te waarborgen.

U kunt hierbij denken aan projecten die inzetten op grootschalige opslag en conversie vanuit elektriciteit naar andere energiedragers en/of producten. Daarbij wordt expliciet gezocht naar projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van groene waterstof (productie van waterstof uit hernieuwbare energie door middel van elektrolyse). Of naar projecten die zich richten op het verbeteren van de stuurbaarheid van hernieuwbare-energie-opwekinstallaties.

Voor dit thema komen de volgende mogelijkheden in aanmerking:

 • stimulering van opslag en conversie van hernieuwbaar opgewekte elektriciteit
 • stimulering van flexibele vraag naar elektriciteit
 • stimulering van CO2-vrij regelbaar vermogen
 • flexibiliteit van de elektriciteitsnetten voor transport en distributie van elektriciteit

Ruimtelijke inpassing grootschalige elektriciteitsopwekking met zon of wind

Het thema Ruimtelijke inpassing grootschalige elektriciteitsopwekking is gericht op ondernemers/eindgebruikers die investeren in een innovatie om grootschalig opgewekte elektriciteit uit zonne- en/of windenergie ruimtelijk goed in te passen. Dit kunnen ze alleen doen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie.

De energietransitie krijgt de komende jaren een steeds groter effect op de omgeving. Naarmate het aandeel hernieuwbare energie groeit, zal het ook meer beslag op de ruimte leggen. Zonnepanelen en windmolens moeten ergens worden geplaatst. Hierdoor worden de effecten op de omgeving steeds groter. Aandacht voor draagvlak, landschappelijke waarden, het optimaal benutten van de beschikbare ruimte en het voorkomen van hoge maatschappelijke kosten voor netaansluitingen moet hierbij centraal staan.

Dit DEI+-thema ondersteunt pilot- en demonstratieprojecten waarin innovatieve producten, uitvoeringsvormen en diensten ontwikkeld worden die bijdragen aan de opwekking van grootschalige duurzame elektriciteit met oog voor de bovengenoemde aandachtspunten. Er is een onderverdeling naar de volgende aandachtsgebieden:

 • land (niet zijnde gebouwde omgeving)
 • verkeersinfrastructuur, binnenwateren en bassins
 • zee
 • gebouwde omgeving

Bij demonstratieprojecten kunnen we subsidie geven voor de extra investeringskosten van de hernieuwbare-energie-opwekkingsinstallatie ten opzichte van het gangbare, minder milieuvriendelijke alternatief.

Lokale infrastructuur

U komt in aanmerking voor subsidie binnen dit thema als uw project zich richt op een lokale infrastructuur voor bijvoorbeeld een stoomnetwerk of een warmtenetwerk. Het moet gaan om een open infrastructuur, dat wil zeggen dat ook andere ondernemingen op de infrastructuur aangesloten kunnen worden. Lokale infrastructuurprojecten voor elektriciteit, gas of CO2, energie-efficiënte stadsverwarming en –koeling komen niet in aanmerking.

Circulaire economie

Dit thema richt zich op recycling en hergebruik van afval en op pilotprojecten waarin fossiele grondstoffen worden vervangen door biobased grondstoffen. Voor recycling en hergebruik geldt dat het afval buiten uw eigen onderneming moet zijn geproduceerd. Het afval moet een nieuwe nuttige toepassing krijgen, bijvoorbeeld als grondstof voor nieuwe producten.

Het opwekken van energie uit afval en het gebruik van afval als brandstof of vulstof komen niet in aanmerking voor subsidie. Voor dit thema zijn er in de DEI+ 2 aanvraagmogelijkheden.

Meer informatie vindt u op DEI+: Circulaire economie.

CCUS - alleen pilotprojecten

Om te komen tot een tijdige en kosteneffectieve verduurzaming van de energie-intensieve industrie is CCS een noodzakelijke brugtechnologie. Op de korte en middellange termijn zal dat voornamelijk gebeuren door de afgevangen CO2 permanent op te slaan (CCS). Ook kan de CO2 worden gebruikt voor nieuwe producten of toepassingen (CCU), als dit leidt tot netto CO2-reductie. Op korte termijn kan dit door levering aan kassen. Op lange termijn kan de afgevangen CO2 breed worden toegepast voor het realiseren van een circulaire economie. Daarnaast biedt CCUS op termijn de mogelijkheid tot het realiseren van negatieve emissies door CO2 uit de atmosfeer of biomassa permanent op te slaan.

Binnen dit subthema kunnen technieken binnen de hele CC(U)S-keten in aanmerking komen. Projecten die zich richten op de tijdelijke opslag of permanente opslag van CO2 op land, komen niet in aanmerking voor subsidie.

De regeling onderscheidt de volgende onderdelen van de keten:

 • afvang
 • transport
 • hergebruik
 • opslag

Van belang voor deze projecten is dat deze een aanmerkelijke verbetering van kosten, efficiency en betrouwbaarheid van producten en diensten voor CC(U)S mogelijk maken.

Overige CO₂-reducerende maatregelen

Onder deze regeling vallen CO2-verminderende maatregelen die worden genomen in de industrie, de gebouwde omgeving of de elektriciteitssector. Het gaat om maatregelen die niet vallen onder de bovengenoemde subthema's en die niet gaan over energie-efficiëntie of hernieuwbare energieopwekking.

Bij demonstratieprojecten gaat het om milieu-investeringssteun. Milieu-investeringssteun mag alleen worden ingezet voor de ondernemer die met zijn eigen activiteiten een milieuvoordeel realiseert tijdens de looptijd van het project (dat wil zeggen: uiterlijk bij ingebruikname van de installatie).

Voorwaarden

De uitgebreide voorwaarden voor deze subsidie verschillen per onderdeel. U leest daar alles over in de handleiding, zodra deze beschikbaar is.

Aanvragen

U kunt subsidie aanvragen vanaf 15 januari 2020, 9:00 uur tot en met 7 januari 2021, 17:00 uur via mijnrvo.nl.

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.