Service menu right

Demonstratie klimaattechnologie en -innovatie (DKTI) transport

Gesloten

Heeft u een transportoplossing met een lage of geen CO₂-uitstoot? Kijk dan of u gebruik kunt maken van de DKTI-Transport. Het doel van deze regeling is om van 2017 tot en met 2021 de productontwikkeling in de transportsector te versnellen. De regeling is bedoeld voor ondernemingen, kennisinstellingen en niet-gouvernementele organisaties.

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

De DKTI-Transport geeft invulling aan afspraken uit het Energieakkoord (2014), het Klimaatakkoord (vanaf 2019) en de Duurzame Brandstofvisie. Daarin staan de klimaatdoelstellingen voor de lange termijn voor de sector verkeer en vervoer. De vervoerssector is goed voor 30% van de huidige CO2-uitstoot in de EU. Het Klimaatakkoord voorziet in een reductie van de CO2-uitstoot van 49% in 2030 ten opzichte van 1990.

Benieuwd naar uitgevoerde projecten met subsidie vanuit DKTI-Transport? Bekijk de projectendatabase

Budget

De regeling DKTI-Transport loopt van 2017 tot en met 2021. Jaarlijks stelt de rijksoverheid het budget en de technologie- en innovatieopgaven vast en gaat er een tender open rond de verschillende thema’s.

Het budget voor deze tender bedraagt € 29,5 miljoen. Het subsidieplafond en de maximale subsidie in deze tender per projectsoort, per categorie vervoermiddelen is als volgt:

Maximale subsidie per project en subsidieplafond per categorie

 SubsidieplafondProeftuinExperimentele ontwikkelingHaalbaarheidsstudieCofinancieringInnovatiecluster
Goederenvervoer (N1, N2, N3)€ 10,7 mln€ 2,0 mln€ 0,5 mln-- 
Bussen (M2, M3)€ 4,0 mln€ 2,0 mln€ 0,5 mln-- 
Mobiele machines€ 1,0 mln€ 1,0 mln€ 0,5 mln-  
Mobiele machines, luchthaventerreinen€ 1,0 mln€ 1,0 mln€ 0,5 mln-- 
Twee- en driewielers (L1, L2)€ 0,9 mln€ 0,15 mln€ 0,15 mln-- 
Vaartuigen (binnenvaartschip  in CEMT klasse I t/m V, of zeeschip < 5000 GT en < 80 meter)€ 4,0 mln€ 2,0 mln€ 0,5 mln-- 
Haalbaarheidsstudie (EV, H2, biobr.)€ 0,45 mln--€ 50.000- 
Cofinanciering€ 7,0 mln---€ 1,0 mln of € 1,62 mln
Innovatiecluster€ 0,45 mln-   € 0,15 mln

Voorwaarden

De overheid daagt ondernemers en kennisinstellingen uit om samen de CO2-uitstoot van de transportsector te verminderen. Dat kan door innovatieve technieken en oplossingen te bedenken, te ontwikkelen en te demonstreren in een praktijksituatie. Daarbij gelden onderstaande voorwaarden. Deze zijn pas van toepassing na opening van de tender.

 • Uw project moet passen binnen de beschrijving van de doelstellingen van de regeling zoals beschreven in artikel 3, 4, 5, 6, 7 en 8 van de regelingstekst.
 • Projecten mogen niet gestart zijn, voordat u een subsidieaanvraag indient. U mag dus ook geen verplichtingen zijn aangegaan, voordat u een aanvraag doet. Dit geldt ook als deze kosten nog niet betaald zouden zijn.
 • Uw project moet technisch en economisch haalbaar zijn.
 • U, en uw eventuele samenwerkingspartners, moeten de financiering van het eigen aandeel in de projectkosten bijna rond hebben. Dit geldt voor het deel waarvoor u geen subsidie ontvangt. U moet dit toelichten in de projectaanvraag.
 • Projecten cofinanciering moeten ook aantonen dat zij een bijdrage van een Europees programma hebben ontvangen of zullen ontvangen
 • Het resultaat van uw project moet zijn dat daarmee het verdienvermogen van het bedrijfsleven én het klimaat beter worden. Ook wordt via de DKTI-Transport de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, waterstof en elektrisch laden verder uitgerold.

Demonstratieprojecten

DKTI-Transport ondersteunt demonstratieprojecten voor duurzaam vervoer waarvan de innovatie nog niet op de markt is, een sterke businesscase heeft en levensvatbaar is.

Lage of geen CO2-uitstoot

De regeling richt zich op transportoplossingen met lage of geen CO2-uitstoot en thema's als elektrisch rijden en varen, efficiënte schepen, rijden op waterstof, biobrandstoffen in luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegverkeer.

Projectsoorten

U kunt voor de volgende projectsoorten een aanvraag indienen: een proeftuin, een experimentele ontwikkeling en een haalbaarheidsstudie naar project experimentele ontwikkeling.

Ook kan de DKTI-Transport ondersteuning bieden aan innovatieclusters en voorzien in aanvullende cofinanciering van lokale infrastructuurvoorzieningen voor alternatieve brandstoffen die ook steun kregen uit een Europees programma. Zoals CEF-Transport, Horizon 2020 of INTERREG.

Prioriteiten 2019

De tender 2019 heeft diverse prioriteiten.
De eerste prioriteit is het versnellen van de ontwikkeling van emissiearme:

 • vervoermiddelen voor vervoer over de weg van goederen die vallen binnen de categorieën N1, N2 en N3
 • vervoermiddelen voor vervoer over de weg van personen die vallen binnen de categorieën M2 en M3
 • twee- en driewielige voertuigen, die vallen binnen de categorieën L1 en L2
 • mobiele machines
 • mobiele machines voor gebruik op luchthaventerreinen
 • vaartuigen voor het vervoer van goederen: binnenschip als bedoeld in artikel 1 van de Binnenvaartwet, en vallend binnen de CEMT-klasse I tot en met V, niet zijnde een schip bestemd voor het vervoer van personen, of zeeschip, bestemd voor het vervoer van goederen, dat wordt ingezet voor short sea shipping, met een tonnage van minder dan 5000 GT en een lengte van minder dan 80 meter.

Dit is in combinatie met:
Het versnellen van de uitrol of het gebruik van de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, zoals waterstof, biobrandstoffen en elektriciteit. Elke categorie vervoermiddelen heeft een apart subsidieplafond. Deze plafonds worden bekend bij publicatie van de tender in de Staatscourant.

Definitie emissiearm vervoermiddel

Wij hanteren onderstaande definitie van emissiearme vervoermiddelen.

 • N1 (bestelwagens): CO2: max. 50 g/km (TTW), en voldoet Euro 6d norm voor NOx en fijnstof
 • Voertuigen (M2, M3, N2 en N3), mobiele machines en vaartuigen:
  - voertuig beschikt over een elektrische aandrijflijn
  - voertuig beschikt over een hybride aandrijflijn, of is
  - geschikt voor rijden/varen op een brandstofmengsel met ten minste 30% alternatieve brandstof (en voldoet aan Euro VI normen i.g.v. M2, M3, N2 en N3)
 • twee- en driewielige voertuigen (L1 en L2): is voorzien van een elektrische hoofdaandrijving

Bovenstaande prioriteiten gelden voor de projectsoorten proeftuin en experimentele ontwikkeling. Voor de projectsoorten haalbaarheidsstudies en experimentele ontwikkelingen kunt u voorstellen indienen voor alle categorieën emissiearme vervoermiddelen. Dus ook voor vervoermiddelen die niet op de lijst staan. Deze projecten beoordelen we op basis van ‘eerst komt, eerst maalt’.

Aanvragen

 • Aanvragen voor een proeftuin en experimentele ontwikkeling kon u indienen tot 19 juni 2019.
 • Aanvragen voor een haalbaarheidsstudie experimentele ontwikkeling, innovatiecluster en cofinanciering kon u indienen tot 4 september 2019.
 • Informatie over het aanvraagproces leest u terug in de handleiding en op mijn.rvo.nl.

Resultaten 2017

In de eerste ronde DKTI-Transport gingen in totaal 33 projecten van start. Weten welke? Meer informatie over de eerste ronde en de diverse projecten vindt u via DKTI-Transport eerste ronde 2017.

Groningse bedrijven willen hele stad op waterstof laten rijden

 • Uitgeschreven tekst

  *Muziek speelt*

  Stefan Holthausen, Holthausen Group
  Wij zijn de Holthausen Group uit Hoogezand.
  De laatste jaren zijn wij drukdoende met het bouwrealiseren van waterstoftankstations.
  En daarnaast proberen wij de markt te helpen door het bouwen van waterstofvoertuigen.

  Waterstof is een hele mooie aanvulling in duurzame mobiliteit.
  Het zorgt ervoor dat je snel kan tanken en een lange actieradius hebt.
  Wij zijn ook een bedrijf die in een verandering onderhevig is.
  En wij moeten ook gewoon zoeken naar nieuwe verdienmodellen voor onze toekomst.
  En daarvoor moet je durven en moet je innoveren.
  Waterstof is een van de routes die wij belopen.
  En dat gaat gepaard met heel veel investeringen.
  En dat is best wel eng als de markt er nog niet is en tóch ga je veranderen.
  Dus ook hierin heeft een overheid een belangrijke rol gehad om ons in beweging te krijgen.

  *Muziek speelt*
  Man loopt in werkuniform door werkplaats.

  De essentie van ons DKTI-plan is dat wij middels DKTI het mogelijk maken dat de stad Groningen op waterstof kan gaan rijden.
  En dat gaat voor ons twee kanten op.
  Enerzijds zorgen dat er een tankstation komt, een openbaar vulpunt.
  En anderzijds dat er ook voertuigen komen die erop gaan rijden.
  En DKTI geeft ons die mogelijkheid om aan beide kanten van het spectrum te acteren.
  Ja, dit is één van de projecten waar wij nu mee bezig zijn voor de gemeente Groningen.
  Dit wordt een vuilniswagen. Die rijdt op dit moment nog op Diesel.
  En dit blok, dit gaat eruit.
  Hier ligt de nieuwe motor en die is een derde van het formaat.
  Maar daarnaast heeft 'ie ook ongeveer 35 procent meer vermogen dus waarschijnlijk gaan we hem een beetje begrenzen.
  Ja, samenwerking is denk ik ook de sleutel tot het succes.
  Ook wij als bedrijf zijnde kunnen dit niet alleen.
  En wat je dus middels de DKTI doet, is dat je consortias gaat vormen waarbij je zowel met de eindgebruiker, als exportant als de voertuigenleveranciers gaat samenwerken.
  Het is voor ons allemaal nieuw.
  Het is ook allemaal eng.
  Maar op het moment dat je samen elkaar vasthoudt, dan durf je eigenlijk veel meer dan alleen.

  *Muziek speelt*

  Het is heel erg ingewikkeld om in beweging te komen.
  Laat ik het zo maar noemen.
  Als bedrijf zijnde hebben wij in ieder geval onze missie op zero-missie gesteld.
  Alleen, dat is niet zo makkelijk gezegd dan gedaan.
  Je moet in ieder geval heel veel hobbels overwinnen.
  Verdienmodellen zijn er nog niet...
  bijna niet te vinden.
  Dus je moet er echt in gaan geloven.
  Wij geloven erin dat wij met onze kennis en kunde van waarde kunnen zijn in een duurzamere wereld.
  En willen graag onze bijdragen daar ook voor lenen.
  Het is zeker fijn dat de overheid ons daarbij helpt, want zonder de overheid was het ons zeker niet gelukt.

  Eindtitel:
  Verder met waterstof.
  In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Download: