Aanvraagproces DKTI-transport 2021 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Aanvraagproces DKTI-transport 2021

15-02-2021

Op deze pagina leest u hoe u een subsidieaanvraag DKTI-transport voorbereidt en aanvraag indient. Ook het proces na een ingediende aanvraag wordt beschreven.

Uitgebreide en meer informatie vindt u ook in onze handleiding (zie alinea 'Meer weten?').

U kunt een subsidieaanvraag DKTI-transport indienen voor de volgende projectsoorten:

 • experimentele ontwikkeling
 • proeftuin
 • haalbaarheidsstudie
 • innovatiecluster
 • cofinanciering
 • learning by using

Stappenplan voorbereiden en aanvragen

Stap 1 - Projectidee?

Weet u nog niet goed of uw project voor subsidie in aanmerking komt? Dan kunt u uw projectidee eerst aan ons voorleggen voordat u een aanvraag doet en een projectplan opstelt.  Doe dit tijdig zodat we nog tijd hebben om op uw projectidee te reageren en u nog tijd heeft voor een goede uitwerking. U krijgt dan een advies van ons.

Gebruik hiervoor het projectideeformulier. Vul deze in en stuur deze zo snel mogelijk toe (e-mailadres staat in het formulier). Hoe eerder u begint hoe beter, 

Projectideeformulier DKTI-transport

Stap 2 - Zorg voor het juiste eHerkennings-middel

Een subsidieaanvraag inclusief de vereiste bijlagen doet de penvoerder of intermediar online via het eLoket van RVO. Hiervoor is eHerkenning (eH) met een minimaal betrouwbaarheidsniveau 1 nodig. Vraag dit dan tijdig aan! Dit kost een aantal werkdagen. Bekijk meer informatie over het aanvragen of upgraden van eHerkenning. Let op: vanaf 1 juli 2021 heeft u eHerkenning van minimaal niveau 2+ nodig om in te loggen op het eLoket van RVO.

Doet een intermediair de aanvraag namens de penvoerder? Dan moet de intermediair in bezit zijn van een machtiging van de penvoerder.

Stap 3 - Voorbereiden van de vereiste bijlagen bij de aanvraag

Een subsidieaanvraag gaat onder meer vergezeld van de volgende bijlagen. In de uitgebreide handleiding DKTI-regeling 2021 (zie onder de alinea 'Meer weten?') lichten wij dit verder toe. 

 • Bijlage 1: machtigingsformulier (aanmelding en machtiging)
  Als er sprake is van een samenwerkingsverband, stuurt u van elke deelnemer een machtigingsformulier mee. Iedere deelnemer ondertekent dit formulier en machtigt hiermee de penvoerder voor de subsidieaanvraag en verdere correspondentie hierover.
 • Bijlage 2: projectplan
  Uw subsidieaanvraag beoordelen we inhoudelijk op basis van het projectplan. Hiervoor hebben we een model projectplan beschikbaar.
 • Bijlage 3: begroting
  We hebben een begrotingsmodel beschikbaar. Vul voor elke deelnemer een werkblad in de begroting in.
 • Bijlage 4: afschrift van het besluit en bijlagen van de bevoegde autoriteit van het Europese programma*
  Voor het project cofinanciering moet u al subsidie toegekend gekregen hebben van een Europees programma. Het besluit en de bijlagen (waaronder de begroting) levert u bij de aanvraag aan.
 • Bijlage 5: verwachte exploitatiewinsten en –verliezen**
  Voor een project proeftuin met investering openbare lokale infrastructuurvoorziening en ook een cofinancieringsproject berekent u de te verwachten exploitatiewinsten en verliezen van de investering. U berekent deze voor een periode van 5 jaar, gerekend vanaf de ingebruikname van de investering. Als u winst verwacht te maken verrekent u dit met de aan te vragen subsidie. Van de verwachte exploitatiewinsten en -verliezen hebben we een model beschikbaar. 
  Voor een project cofinanciering stuurt u ook een afschrift mee van het besluit en bijlagen van de bevoegde autoriteit: het Europese programma waarvan het project cofinanciering krijgt (zie bijlage 4).
 • Bijlage 6: Overige bijlagen
  Wij raden u aan om alle stukken die belangrijk zijn voor het project mee te sturen, zoals: 
  - samenwerkingsovereenkomst tussen projectpartners;
  (Als u het project gezamenlijk uitvoert, is het belangrijk dat u goede afspraken maakt. Bij het indienen van uw aanvraag is de samenwerkingsovereenkomst bij sommige projecten verplicht. Raadpleeg de uitgebreide handleiding voor meer informatie.)
  - aangevraagde en/of verkregen vergunning(-en);
  - besluiten rondom toegewezen locaties voor infrastructuur;
  - lokale en/of regionale plannen waar het project mee verbonden is;
  - rapporten ter onderbouwing van de technische of economische claims die u in het projectplan doet;
  - offertes;
  - toezeggingen van de bank of investeerder(s);
  - uitbestedingsovereenkomst;
  - voor learning by using ook het leerplan. Hierin geeft u aan hoe u uw dataverzameling organiseert, uitvoert en hoe u hierover communiceert in het kader van kennisverspreiding.

* Verplichte bijlage bij een project cofinanciering
**Verplichte bijlage bij een project cofinanciering en een project proeftuin, waar een investering lokale infrastructuurvoorziening onderdeel van uitmaakt. U dient uw aanvraag in via eLoket (www.rvo.nl/eloket) en voegt de gevraagde bijlages toe.

Voor de voorbereiding van enkele bovenstaande vereiste bijlagen hebben we een format of model beschikbaar die u kunt gebruiken.       

Formats en modellen van bijlagen  
   

Stap 4 - Doe uw subsidieaanvraag op tijd

U dient een subsidieaanvraag met de vereiste bijlagen in van 23 maart 2021 09:00 uur tot 6 april 2021 17:00 uur. Als uw aanvraag te laat binnenkomt, wijzen wij deze af. Een afwijzing volgt ook als de aanvraag onvolledig is. Zorg er daarom voor dat u de aanvraag op tijd en met de juiste bijlagen indient.

Let op: houd er rekening mee dat ook digitale post vertraagd kan aankomen en dat het tijdstip van ontvangst op onze servers bepalend is. U bent zelf verantwoordelijk dat wij uw aanvraag tijdig ontvangen. Technische problemen zijn geen reden om na (tender)sluiting alsnog een te laat ingediende aanvraag in behandeling te nemen.

Wilt u een aanvraag indienen? En heeft u de vereiste bijlagen? Dan kunt u dit vanaf 23 maart 2020 09:00 uur (openstelling) doen met onderstaande button.

Aanvraag indienen (vanaf 23 maart 2021 09:00)

        

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag volledig?

Als uw aanvraag binnenkomt controleren wij of alle benodigde stukken bijgesloten zijn (controle op volledigheid).

Aanvragen projecten learning by using, haalbaarheidsstudie en cofinanciering

Een niet complete aanvraag wijzen wij af. Let op: zolang de openstellingstermijn nog niet verstreken is, kunt u opnieuw de aanvraag volledig indienen. De ontvangstdatum van deze volledige aanvraag geldt dan als datum 'volledig'. Wees er van bewust dat zolang de aanvraag niet volledig is, andere aanvragen die wel volledig zijn, voor gaan. U kunt met het indienen van een niet volledige aanvraag dus geen 'plaats' reserveren.

Komen er op de eerste dag al zoveel aanvragen binnen dat het beschikbare budget wordt overschreden, dan kennen wij voor deze aanvragen via loting een volgorde van afhandeling toe. Aanvragen worden vervolgens afgehandeld en toegekend volgens deze volgorde. Projecten die zo laag in de volgorde staan dat er geen budget meer beschikbaar is, ontvangen een afwijzing.
 

Aanvragen projecten proeftuin en experimentele ontwikkeling (tenders)

U krijgt na de sluiting van de regeling geen mogelijkheid meer om ontbrekende gegevens aan te vullen. Reden is dat de herstelmogelijkheid niet strookt met het gelijkheidsprincipe van een tender. Alleen als uw aanvraag volledig is, nemen we uw aanvraag in behandeling. Wij sturen alle correspondentie die op uw subsidieaanvraag volgt naar de aanvrager en of penvoerder of, als u dat heeft aangegeven, naar een intermediair.

Voldoet uw aanvraag aan de formele eisen?

Vervolgens toetsen wij of uw aanvraag voldoet aan de formele vereisten van de regeling. Is dit het geval, dan komt uw project in aanmerking voor beoordeling. Is dit niet het geval, dan wijzen wij uw aanvraag af.

Beoordeling van uw aanvraag

 • Projecten haalbaarheidsstudie, learning by using en cofinanciering beoordelen we op volgorde van binnenkomst. Daarbij geldt de datum dat uw aanvraag volledig is. Voldoet uw project aan de inhoudelijke eisen, dan beoordelen we uw aanvraag positief, behalve als het beschikbare budget uitgeput is. Wanneer er meerdere subsidieaanvragen binnenkomen op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt, dan selecteren we de complete aanvragen via loting.
 • De overige projecten beoordelen we aan de hand van de beoordelingscriteria. Alle projecten krijgen hiervoor een score. Projecten die onvoldoende scoren, wijzen wij af. Vervolgens kennen we subsidie toe aan projecten in volgorde van de hoogste tot de laagste totaalscore, totdat het budget op is. Als twee of meer aanvragen voor projecten op dezelfde plaats in de rangschikking terechtkomen, bepalen we door loting de definitieve plaats in de rangschikking.

Tot slot voeren we nog een financiële check uit op de aangevraagde kosten. Het komt regelmatig voor dat we begrotingen bijstellen, omdat niet alle opgevoerde kosten subsidiabel zijn.

Uitsluitsel over toekenning of afwijzing

Onze beoordeling van uw aanvraag neemt maximaal een aantal weken in beslag. Binnen deze termijn laten we u weten of uw aanvraag is toegekend of afgewezen. 

 • project proeftuin of experimentele ontwikkeling: maximaal 22 weken na tendersluiting;
 • project innovatiecluster: maximaal 13 weken na tendersluiting;
 • project haalbaarheidsstudie, learning by using of cofinanciering: maximaal 13 weken na indiening van de aanvraag.

Meer weten?

In de handleiding DKTI-regeling 2021 vindt u informatie over de voorwaarden, het proces en de beoordelingscriteria.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.