Beoordeling, voortgang en afronding DKTI-projecten | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Beoordeling, voortgang en afronding DKTI-projecten

18-03-2021

Heeft u de subsidie Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-transport) aangevraagd? Dan beoordelen we uw aanvraag en ontvangt u een beslissing. Is die beslissing positief, dan start de beheerfase van het project. Na de afronding vraagt u vaststelling van de subsidie aan.

Beoordeling van uw aanvraag

Diende u uw aanvraag compleet in? Dan nemen we deze in behandeling en beoordelen uw aanvraag. Hoe de beoordeling in zijn werk gaat, hangt af van het type regeling: is het een tender of een 'wie het eerst komt, het eerst maalt'-regeling?

Tenders

De meeste DKTI-transportregelingen zijn tenders. Hieronder vallen proeftuinprojecten, experimentele ontwikkelingsprojecten en innovatiecluster. Voor deze tenders geldt het volgende:

 • U ontvangt zo snel mogelijk een beslissing op uw aanvraag. De maximale termijn is 22 weken.
 • Uw aanvraag wordt tegelijk met alle andere aanvragen na de sluitingsdatum beoordeeld. Dit gebeurt op basis van inhoudelijke en financiële beoordelingscriteria.
 • Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de projecten. Deze adviescommissie stelt een rangschikking op.
 • Aanvragen die ten minste 70 punten behalen, krijgen subsidie in volgorde van de rangschikking per subsidieplafond uit artikel 12 van de regeling. De subsidietoekenning gaat door totdat het beschikbare subsidiebudget op is. Scoort u onvoldoende op de rangschikkingscriteria? Dan wijzen wij uw aanvraag af. Dat doen we ook als er nog budget is.

'Wie het eerst komt, het eerst maalt'-regelingen

DKTI-transport kent enkele 'wie het eerst komt, het eerst maalt'-regelingen. Dat zijn Learning by using, Haalbaarheidsstudies en Cofinanciering. Voor deze projecten geldt het volgende:

 • De datum van ontvangst van een (volledige) aanvraag is bepalend voor de rangschikking in het beschikbare budget.
 • U ontvangt zo snel mogelijk een beslissing. De maximale termijn is 13 weken.
 • Wij beoordelen uw aanvraag en toetsen deze zowel inhoudelijk als financieel.

Verplichtingen

Als uw project subsidie krijgt moet u aan een aantal verplichtingen voldoen. De belangrijkste zijn:

 • U houdt een correcte projectadministratie bij.
 • U voert het project uit volgens het projectplan en de verplichtingen in de beschikking. 
 • U rapporteert na afloop van elk jaar schriftelijk over de voortgang van het project.
 • Voor eventuele wijzigingen in de uitvoering van het project vraagt u vooraf schriftelijk toestemming.
 • Aan het eind van het project stuurt u ons binnen dertien weken een eindverslag en een verzoek om de subsidie vast te stellen.

Voortgang project rapporteren

Als uw project subsidie kreeg en langer dan 12 maanden duurt, dient u als penvoerder eenmaal per jaar een voortgangsrapportage in. De data waarop u moet rapporteren, staan in de subsidiebeschikking.

DKTI 2017-project

Neemt u deel aan een DKTI 2017-project en begint uw projectnummer met 'DKTI170'? Dan rapporteert u via Pernosco. Een inlogcode ontving u eerder van ons. Pernosco verstuurt zelf het rapport naar ons, zodra u op de knop 'verzenden' heeft gedrukt.

DKTI 2019 of 2021-project

Neemt u deel aan een DKTI 2019 of 2021-project? Download dan het format voor de voortgangsrapportage op mijn.rvo.nl. Vul dit in en stuur het zelf retour aan dkti-transport@rvo.nl.

Wijzigingen doorgeven

Wijzigt er iets aan uw project, dan bent u verplicht dat te melden. Dat doet u op mijn.rvo.nl. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de  projectdelen die u heeft gewijzigd, of zelfs voor het hele project.

Wijziging direct doorgeven

Voorschotbetalingen

Vanaf het moment dat wij aan u een subsidie verlenen, ontvangt u voorschotbetalingen. In uw beschikking is een liquiditeitsbegroting opgenomen die aangeeft welk bedrag u in welk kwartaal ontvangt. Als wij de voorschotten uitbetalen volgens kwartaalbetalingen, zijn hiervoor vaste betaaldata. We keren de kwartaalbetalingen binnen de eerste 2 weken van het kwartaal uit.

Wij betalen de voorschotten uit aan de penvoerder van het project. Deze is als bijzondere projectdeelnemer verantwoordelijk voor het uitbetalen van de subsidiebedragen aan de overige deelnemers. Ook is hij/zij verantwoordelijk voor de communicatie met ons.

Treedt er vertraging op in uw werkzaamheden of zijn er andere redenen waarom de voorschotbetalingen niet meer passen bij uw planning? En is de afwijking groter dan 10%? Vraag dan een aangepaste voorschotregeling aan. Doe dit op basis van een aangepaste liquiditeitsbegroting, waarin u aangeeft welk bedrag u wanneer verwacht nodig te hebben. U vraagt de aangepaste voorschotregeling aan met het wijzigingsformulier op mijn.rvo.nl.

Wijziging direct doorgeven

Eindrapport en vaststelling

Binnen 13 weken na de einddatum van het project stelt u een eindrapport op en vraagt u vaststelling van de subsidie aan. Bij de vaststelling wordt het subsidiebedrag definitief. Wij bekijken of de gestelde doelen zijn gehaald, waarna een afrekening van de subsidiegelden volgt.

Eindrapport DKTI 2017

Neemt u deel aan een DKTI 2017-project en begint uw rapportnummer met 'DKTI170'? Dan maakt u het eindrapport op via Pernosco. Op deze manier kunnen wij de informatie uit het rapport optimaal ontsluiten en gebruiken.

 • Een inlogcode voor Pernosco ontving u eerder van ons.
 • Nadat u ingelogd bent, selecteert u in de box rechtsboven het format 'Eindrapportage'.
 • Heeft u het rapport klaar, dan klikt u op 'verzenden' en stuurt Pernosco het naar u.
 • U stuurt het vervolgens mee met uw vaststellingsaanvraag.

Eindrapport DKTI 2019 of DKTI 2021

Neemt u deel aan een DKTI 2019 of 2021-project? Download dan het format voor de eindrapportage op mijn.rvo.nl. Vul dit in en stuur het mee met uw vaststellingsaanvraag.

Aanvraag om vaststelling

U vraagt vaststelling van uw subsidie aan op mijn.rvo.nl. Daarbij stuurt u de volgende bijlagen mee:

 • Een digitale versie van het eindrapport.
 • Een gespecificeerde opgave van alle werkelijk gemaakte kosten die rechtstreeks aan het project zijn toe te rekenen. Stel deze opgave op volgens de begroting die u bij uw aanvraag indiende. Aan de hand van deze opgave verrekenen wij de subsidie die u te weinig of te veel ontving.
 • Is het subsidiebedrag groter dan € 125.000? Dan stuurt u ook een controleverklaring die door een accountant is afgegeven.
  Let op: voor de DKTI-projecten is geen standaard controleprotocol beschikbaar. Het is aan de accountant zelf om de controle goed in te richten. Hij/zij kan daarover eventueel overleggen met de beroepsorganisatie NBA.

Direct regelen aanvraag om vaststelling

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.