Voorwaarden DKTI-transport 2021 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Voorwaarden DKTI-transport 2021

18-03-2021

Deze regeling ondersteunt projecten gericht op technologie- en innovatieontwikkeling in de pre-commerciële fase. De projecten moeten bijdragen aan minder uitstoot van CO2, NOx, fijnstof en geluid in de sector mobiliteit en transport. 

Het gaat daarbij om het gebruik van vervoermiddelen op alternatieve brandstoffen.

Komt uw project in aanmerking?

De subsidieregeling DKTI-transport ondersteunt verschillende projectsoorten. Voor de subsidie is het belangrijk dat het project past binnen de omschrijving, afhankelijk van de projectsoorten. U vindt ze hieronder:

Project experimentele ontwikkeling

Experimentele ontwikkeling (EO) staat dicht bij de markt. U gebruikt bestaande wetenschappelijke, technische en andere relevante kennis en vaardigheden. Dit alles met het doel een nieuw of verbeterd product, proces of dienst te ontwikkelen.
Onder meer vallen hieronder:

 • activiteiten die gericht zijn op het formuleren van concepten, de planning en het documenteren van alternatieve producten, procedures of diensten;
 • de bouw van prototypes, demonstraties, pilotontwikkeling, testen en goedkeuren van nieuwe of verbeterde producten, processen of diensten;
 • ontwikkeling van een commercieel bruikbaar prototype of bruikbare pilot als commercieel eindproduct, dat te duur is om te produceren alleen met het oog op het gebruik voor demonstratie- en validatiedoeleinden.

Project proeftuin

Een project proeftuin toont het functioneren aan van nieuwe of vernieuwende technologie of systeem, functie of aanpak in een realistische gebruiksomgeving. Het gaat om een in Nederland eerste toepassing.

 • Het kan ook gaan om een combinatie van nieuwe en bestaande technologie.
 • Het gaat om projecten met een maatschappelijk, technisch en/of economisch risico. Het gaat hierbij nadrukkelijk om investeringsprojecten. De aanvrager doet investeringen in uitstootarme vervoersmiddelen en/of infrastructuur voor alternatieve brandstoffen uit hernieuwbare bronnen.
 • U kunt uitsluitend subsidie aanvragen voor een project proeftuin als uw investering aantoonbaar duurzaam is.

Tip proeftuin versus experimentele ontwikkeling:

Bij een project proeftuin blijven de vervoermiddelen en/of de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen ook na het project in gebruik. Is dat niet het geval, omdat de voertuigen of de infrastructuur gedemonteerd worden of stil komen te staan? Dan is er mogelijk sprake van experimentele ontwikkeling. Demonstratie van het principe 'proof of principle' of demonstratie van een prototype valt onder experimentele ontwikkeling.

Project haalbaarheidsstudie

Een project haalbaarheidsstudie is een project waarbij sprake is van een onderzoek of analyse van een mogelijk project experimentele ontwikkeling. Het doel is om de sterke en zwakke punten en de kansen en risico’s in kaart te brengen. U geeft ook aan welke middelen nodig zijn om het project te kunnen uitvoeren en wat de uiteindelijke slaagkansen zijn. Het kan een zelfstandig project zijn, maar het kan ook een project experimentele ontwikkeling zijn als onderdeel van een project proeftuin.

Let op: een haalbaarheidsstudie is niet bedoeld om de economische haalbaarheid van een investering te onderzoeken, zoals bijvoorbeeld in een tankstation voor alternatieve energiedragers. Het onderzoek moet gaan over de haalbaarheid van een nieuw te ontwikkelen product of dienst.

Project innovatiecluster

In een project innovatiecluster stimuleert een groep van onafhankelijke partijen samen innovatieve activiteiten. Zij doen dit onder meer door:

 • het delen van faciliteiten;
 • het bevorderen van uitwisseling van kennis en deskundigheid;
 • bij te dragen aan technologieoverdracht, netwerking, informatieverspreiding en samenwerking tussen de ondernemingen en andere organisaties binnen het cluster.

Deze innovatieclusters definiëren ook de technologie en innovatieopgaven op hun gebied. Deze delen zij met andere partijen. Ook stimuleren ze dat deze opgaven daadwerkelijk worden omgezet in concrete initiatieven.

Project cofinanciering

Van een project cofinanciering is sprake wanneer u een investering in lokale infrastructuurvoorzieningen doet die onderdeel is van een project waarvoor ook (deels) Europese subsidie is toegekend. Via de regeling DKTI-transport kan deze subsidie worden aangevuld tot de in artikel 56 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening bepaalde maximum subsidie. Bij het aanvragen van een project cofinanciering moet u aantonen dat u daadwerkelijk een bijdrage ontvangt of gaat ontvangen vanuit een Europees programma.

Project Learning by using

Het doel van Learning by using is het opdoen en delen van ervaringen met grootschalige aanschaf en gebruik van zero-emissie (geen CO2-uitstoot) voertuigen in het goederenvervoer. Het doel hiervan is om hierdoor kennis over een effectieve en efficiënte inzetbaarheid van deze voertuigen verder te verhogen. Denk hierbij aan actieradius, laadduur of de operationele kosten. Concreet gaat het hier om zero-emissie-voertuigen in de categorieën N2 met een maximumgewicht groter dan 4.250 kg en N3. Projecten over het rijden op biobrandstoffen worden niet ondersteund vanuit learning by using.

Wij verwachten dat ondernemingen samen investeren in voertuigen en in relevante tank- of laadinfrastructuur. De wijzigingsregeling DKTI voorziet erin dat niet alleen de gesteunde bedrijven zelf waardevolle informatie inwinnen. Projecten delen opgedane ervaringen ook met de sector. Dit helpt toekomstige gebruikers om hun onzekerheden te verkleinen. Het delen van kennis en ervaringen geeft bovendien input voor verdere aanpassing van zero-emissie-voertuigen. Zo kunnen ze geschikt worden gemaakt voor grootschalige inzet.

Wie mag subsidie aanvragen?

Wie de subsidieaanvraag kan indienen hangt af van de projectsoort. Lees hieronder per projectsoort wie een aanvraag kan doen.

Project experimentele ontwikkeling en project haalbaarheidsstudie

Aanvragers die een aanvraag kunnen indienen:

 • een onderneming,
 • een samenwerkingsverband van ondernemingen, of
 • een samenwerkingsverband van een of meerdere ondernemingen met een onderzoeksorganisatie of een niet-gouvernementele organisatie. Een van de ondernemingen moet de penvoerder zijn.

Project proeftuin

Aanvragers die een aanvraag kunnen indienen:

 • alleen een samenwerkingsverband, en
 • dit samenwerkingsverband bestaat uit ondernemingen of een onderneming met een onderzoeksorganisatie of een niet-gouvernementele organisatie. Een van de ondernemingen moet de penvoerder zijn. 

Project innovatiecluster

Een aanvraag kan ingediend worden door een onderneming of een niet-gouvernementele organisatie die in het innovatiecluster opereert.

Project cofinanciering

Aanvragers die een aanvraag kunnen indienen:

 • een onderneming, of
 • een samenwerkingsverband van ondernemingen

Project learning by using

Een samenwerkingsverband van ondernemingen kan een aanvraag indienen. Hierbij investeren ten minste 2 ondernemingen in emissiearme vervoermiddelen voor vervoer over de weg, eventueel in combinatie met tank- of laadinfra, eventueel in combinatie met een onderzoeksinstelling.

Opmerkingen bij alle projectsoorten:

 • Een subsidieaanvraag kan niet worden gedaan door een provincie, gemeente of openbaar lichaam, als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen.
 • Samenwerken wil zeggen dat de deelnemers voor eigen rekening en risico aan het project deelnemen. Een zeer onevenwichtige samenwerking in termen van financiële of inhoudelijke bijdragen aan het project, kan leiden tot afwijzing of tot een lagere beoordeling.

Meer weten?

In de Handleiding DKTI-transport 2021 vindt u de voorwaarden, het proces en de beoordelingscriteria.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.