Service menu right

Emissiearm veevoeder in de praktijk

Gesloten

De overheid en de melkveehouderij streven naar een reductie van tenminste 5% methaanemissie per melkkoe in 2020 ten opzichte van 2007. Dit is afgesproken in het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren. Vier projecten dragen bij aan deze doelstelling en kregen daarvoor subsidie.

Koeien stoten veel methaan uit. Dat is een gas dat 25 keer zo schadelijk is als het meer bekende broekasgas CO2. Aanpassingen in de voeding kunnen deze methaanproductie van koeien substantieel verminderen. Onderzoek van emissiearm veevoeder is daarom van groot belang. De melkveehouderijsector zet in op optimalisatie van het rantsoen en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voerde daartoe de regeling 'Onderzoek naar emissiearm veevoeder' uit, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. 

Download onderstaande factsheet met informatie over de projecten die bijdragen bij aan oplossingen of kennis om de emissie van methaan te verminderen, door aanpassingen of toevoegingen aan het voederrantsoen.

Ga naar Standaardformulieren subsidiespelregels voor de formulieren die u nodig heeft voor verkregen subsidie.

Wet- en regelgeving

Staatscourant, nr 4754: Wijziging van de Regeling LNV-subsidies en het Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2011

 

 

Download: