Service menu right

Voorwaarden Energie-investeringsaftrek - EIA

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een regeling voor inkomsten- of vennootschapsbelastingplichtige ondernemers. Ook een overheidsonderneming, stichting of vereniging kan gebruik maken van deze regeling als die vennootschapsbelastingplichtig is. De regeling is niet voor particulieren. De voorwaarden die gelden zijn:

 • U bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden
 • U betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting
 • U doet een investering die op de Energielijst staat (in de Energielijst worden dit bedrijfsmiddelen genoemd)
 • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen van de Energielijst
 • Indien nodig levert u het bewijs aan van de vereiste vergunningen en certificaten
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt
 • Het meldingsbedrag voor aangegane verplichtingen en gemaakte voortbrengingskosten dient per melding samen ten minste € 2.500 te bedragen. Het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar per bedrijf is maximaal € 122 miljoen.

Wanneer melden?

 • U meldt het bedrijfsmiddel op tijd (hoofdregel: binnen 3 maanden nadat u de investeringsverplichting aangaat)
 • De melding voor voortbrengingskosten moet plaats vinden binnen 3 maanden na het eind van het kalenderkwartaal waarin de voortbrengingskosten zijn gemaakt (betaalmoment). Als de voortbrengingskosten zijn gemaakt in hetzelfde kwartaal als waarin het bedrijfsmiddel in gebruik is genomen, moet de melding plaats vinden binnen 3 maanden na ingebruikneming.

Uw investering niet op Energielijst?

Levert uw investering wel energiebesparing op, maar staat deze niet op de Energielijst? Kijk of u de investering kunt melden onder een zogenoemde generieke code.

Welke kosten komen in aanmerking?

De volgende kosten komen in aanmerking voor Energie-investeringsaftrek (EIA).

Aanschafkosten

 • Aankoopsom van (onderdelen van) bedrijfsmiddelen op de Energielijst.
 • Kosten voor voorzieningen die technisch noodzakelijk zijn voor deze bedrijfsmiddelen en die u alleen daarvoor gebruikt. Bijvoorbeeld leidingen, appendages en meet- en regelapparatuur.
 • Kosten die u betaalt aan derden om het bedrijfsmiddel bedrijfsklaar te krijgen, bijvoorbeeld montagekosten.
 • Omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u omzetbelasting niet kunt verrekenen.

Voortbrengingskosten

 • Arbeidskosten van uw eigen werknemers, ingehuurde medewerkers en loonwerkers die het bedrijfsmiddel produceren of installeren.
 • Kosten voor materialen uit uw magazijn of onderdelen van het bedrijfsmiddel die onder uw regie worden gekocht en geïnstalleerd.
 • Omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u omzetbelasting niet kunt verrekenen.

Kosten van aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen

 • Aanschaf- en montagekosten voor nieuwe materialen.
 • Montagekosten voor gebruikte materialen.

Kosten voor een energieadvies, EPA-maatwerkadvies of actieplan voor elektromotoren

De voorwaarden die hieraan verbonden zijn, vindt u in hoofdstuk 3, bij onderdeel G in de Energielijst.

Welke kosten komen niet in aanmerking?

De volgende kosten komen niet in aanmerking voor Energie-investeringsaftrek (EIA):

 • Kosten voor bedrijfsmiddelen die eerder zijn gebruikt.
 • Kosten voor grond, woningen, personenauto's en vaartuigen die een andere bestemming hebben dan beroepsvervoer, dieren, effecten, vorderingen, goodwill, vergunningen, ontheffingen, concessies en andere publiekrechtelijke dispensaties.
 • Onderhoudskosten.