Veelgestelde vragen Energie-investeringsaftrek (EIA) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Veelgestelde vragen Energie-investeringsaftrek (EIA)

Hier vindt u de veelgestelde vragen over Energie-investeringsaftrek (EIA) en de antwoorden daarop.

Veelgestelde vragen

Wie kan gebruikmaken van de EIA?

Ondernemers in Nederland, op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen en een investering doen die op de Energielijst staat, kunnen gebruikmaken van de EIA. Investeringen op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden moeten zijn toe te rekenen aan een vaste inrichting op deze eilanden. Vereist is dat het wereldinkomen in Nederland wordt belast en voldaan wordt aan de eisen in de EIA-regeling. Particulieren, verenigingen of stichtingen kunnen geen gebruikmaken van de EIA.

Overheidsondernemingen, bijvoorbeeld van gemeenten, provincies en waterschappen, zijn sinds 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Niet alle activiteiten van overheden vallen onder de belastingplicht.

Voor alle belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting (en dat kunnen vanaf 2016 dus ook onderdelen van overheidslichamen zijn) geldt dat ze een beroep op de investeringsfaciliteiten zoals EIA, MIA en Vamil, kunnen doen. Uiteraard moet de investering dan zijn gedaan in het deel van de activiteiten dat als een fiscale (belastingplichtige) onderneming wordt beschouwd.

Ook een stichting of vereniging moet in bepaalde situaties aangifte vennootschapsbelasting doen. Dit heet beperkte belastingplicht.

Is de stichting of vereniging belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting? Dan kan deze een beroep doen op de investeringsfaciliteiten zoals EIA, MIA en Vamil. Uiteraard moet de investering dan zijn gedaan in het deel van de activiteiten dat als een fiscale (belastingplichtige) onderneming wordt beschouwd.

Meer informatie over de (beperkte) belastingplicht en welke activiteiten van overheden daar onder vallen, vindt u op Belastingdienst.nl.

Kan iemand anders mijn aanvraag indienen?

Ja, u kunt iemand anders machtigen om dit te doen. De gemachtigde kan (als intermediair) met een eigen e-Herkenningsmiddel inloggen in e-Loket en bij de vraag 'Voor wie bent u gemachtigd?' 'gemachtigde' invullen.

Wat kan ik onder een generieke code melden?

Doet u een investering die energiebesparing oplevert, maar die niet specifiek is omschreven op de Energielijst?

 • Meldt u deze investering dan onder een generieke code, mits deze wel vodoen aan de eisen die per toepassingsgebied anders zijn.
 • Kijk voor de toepassingsgebieden in de Energielijst.

Meer informatie en hulpmiddelen voor het melden van generieke codes of bedrijfsmiddelen vindt u op Berekenen terugverdientijd.

Moet ik ook bijlagen meesturen met het digitale meldingsformulier EIA?

Nee, dat is niet nodig. U ontvangt van RVO een vragenbrief als we aanvullende gegevens van u nodig hebben.

Welke kosten kan ik melden voor EIA?

Behalve de kosten voor het bedrijfsmiddel zijn dit ook de kosten die technisch noodzakelijk en uitsluitend dienstbaar zijn aan dat bedrijfsmiddel. Meestal gaat het om de materiaal- en montagekosten van dat bedrijfsmiddel.

Zorg dat u rekening houdt met de volgende indientermijnen bij:

 • Aanschafkosten. U meldt deze kosten binnen 3 maanden nadat u een opdracht heeft gegeven of een bestelling heeft gedaan.
 • Voortbrengingskosten. Voortbrengingskosten zijn bijvoorbeeld een opdracht onder uw regie, gebruikt materiaal uit uw eigen magazijn of loonkosten van uw eigen personeel.

Hier gelden de volgende indientermijnen:

 • Binnen 3 maanden na het einde van het kalenderkwartaal waarin u de voortbrengingskosten maakt, of
 • Binnen 3 maanden na ingebruikneming als u de voortbrengingskosten in hetzelfde kalenderkwartaal maakt als waarin u het bedrijfsmiddel in gebruik neemt.
Meer informatie vindt u in de Brochure/Energielijst.

Kan ik meerdere investeringen in één keer melden?

Ja, maar alleen als het om bedrijfsmiddelen gaat die dezelfde energielijstcode hebben.

Wat komt er volgend jaar op de Energielijst?

Wilt u dat uw product op de Energielijst komt? U kunt zelf een voorstel indienen om de Energielijst aan te vullen of te wijzigen. U kunt tot 1 september 2021 voorstellen indienen voor de Energielijst 2022. Meer informatie vindt u op Product voorstellen voor de Energielijst.

Welke LED-verlichting kwalificeert voor de Energielijst 2021?

Investeringen in LED-armaturen die voldoen aan de levensduurcriteria L90B50 en lichtregelapparatuur komen in aanmerking voor de EIA, zoals hieronder toegelicht en verder omschreven in de Energielijst 2021. De EIA ondersteunt alleen de meest energiezuinige LED-oplossingen. LED-buizen komen niet meer in aanmerking voor de EIA.

LED-armaturen

 • U meldt onder code 210506 LED-armaturen waarin de LED-chip of -module volledig geïntegreerd en niet uitwisselbaar is.
 • De LED-armaturen voldoen aan de L90B50-eis of beter, hierbij geldt L90 als minimale waarde.
 • De LED-armaturen worden toegepast in een nieuw of bestaand bedrijfsgebouw.

Investeringen in specifiek voor noodverlichting bestemde armaturen en vluchtwegaanduidingen komen niet voor de EIA in aanmerking.

Let op aftopping

Voor code 210506 geldt een aftopping. Voor EIA komt in aanmerking een maximum investeringsbedrag (materiaal-, montage- en bijkomende kosten) van € 1.000 per LED-armatuur die voldoet aan de levensduurcriteria.

Een rekenvoorbeeld
U investeert voor een bedrag van € 16.500 in 10 stuks LED-High Bay-armaturen en 10 stuks LED-lichtlijnarmaturen. Deze voldoen allen aan L90B50. U bekijkt welk bedrag per armatuur in aanmerking komt.

 • Voor de 10 High Bay armaturen betaalde u voor materiaal-, montage -en bijkomende kosten een totaalbedrag van € 12.000: € 1.200 per stuk.Vanwege de maximering van € 1.000 komt er een bedrag van € 10.000 in aanmerking.
 • Voor de 10 lichtlijnarmaturen, montage- en bijkomende kosten betaalde u € 450 per stuk, totaal € 4.500. Uw investering voor de LED-lichtlijnarmaturen is lager dan het maximale bedrag dat in aanmerking (10 x € 1.000 = € 10.000) komt, waardoor u maximaal € 4.500 kunt melden.
Totaal komt dus in aanmerking € 10.000 + € 4.500 = € 14.500.
 

Besparingssysteem voor verlichting

 • Een investering in externe licht- of bewegingssensoren kunt u melden onder code 210502a. Voor deze code geldt een maximaal bedrag van € 150 per externe licht- of bewegingssensor.
 • Een investering in lichtbesturingscomponenten die geïntegreerd zijn in een LED-armatuur (kleiner dan L90) kan gemeld worden onder code 210502b. Voor deze code geldt een maximaal bedrag van € 50 per in een verlichtingsarmatuur geïntegreerde lichtbesturingscomponent.

Let op dat een investering in een besparingssysteem voor de verlichting voor de EIA in aanmerking komt als deze toegepast wordt in of bij bestaande bedrijfsgebouwen.

Heeft u een toelichting over investeringen in zonnepanelen en de eisen van de Energielijst 2021?

Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking (251102) - Energielijst 2021

Alle kosten van een PV-installatie met een gezamenlijk piekvermogen van meer dan 15 kW, die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet via een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 A of minder, komen in aanmerking voor de EIA.

Ook kosten voor een aansluiting op het elektriciteitsnet, (eventueel) een actief zonvolgsysteem, (eventueel) een stroom/spanningsomvormer en (eventueel) een accumulator kunnen voor de EIA in aanmerking komen als aan de overige eisen wordt voldaan. Zonnepanelen op landbouwgrond of in natuurgebieden komen niet voor de EIA in aanmerking.

Let op: u meldt in eLoket het totale vermogen van de zonnepanelen in kW (1 kW = 1000 Watt). U meldt dus niet de geschatte jaaropbrengst in kWh.

Ter illustratie: heeft u 60 zonnepanelen van 300 Watt aangeschaft? Dan is het piekvermogen (60 x 300W) / 1000 = 18 kW.

U komt niet in aanmerking voor de EIA wanneer de zonnepanelen zijn aangesloten op het elektriciteitsnet via een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3 x 80 A. Deze aansluitwaarden kunt u vinden in de gegevens van het energiebedrijf of de netbeheerder. Mogelijk kunt u hiervoor SDE+-subsidie krijgen. Bekijk voor de voorwaarden daarvoor de pagina Stimulering Duurzame Energie (SDE+).

Netaansluiting voor zonnepanelen met SDE-beschikking 2016 - 2020

Een investering in een aansluiting op het midden- of hoogspanningsnet kan gemeld worden onder code 251117. Op het moment van melden moet er voor dit bedrijfsmiddel een SDE-beschikking > € 0 zijn afgegeven op grond van de SDE-regeling 2016 - 2020. Voor deze code geldt dat het moet gaan om een aansluiting voor panelen die niet op of aan gebouwen zijn bevestigd. De eenmalige aansluitvergoeding die door de netbeheerder in rekening wordt gebracht, komt niet voor de EIA in aanmerking.

Per wanneer geldt het vernieuwde energielabel voor utiliteitsgebouwen (code 210000)?

Per 1 januari 2021 geldt een vernieuwd energielabel voor utiliteitsgebouwen.

Het EPA-U maatwerkadvies dat ten grondslag ligt voor de melding onder de Energielijst-code 210000 moet dan ook zijn gebaseerd op dit vernieuwde energielabel dat uitgaat van de bepalingsmethode NTA 8800. De nieuwe ISSO 75.2 is een handleiding voor het opstellen van een advies dat hieraan voldoet.

In de Energielijst 2021 is gekozen om de codeomschrijving uit de Energielijst 2020 op te nemen, op het gebruik van het type oppervlak na.

Vanaf 1 januari 2021 is de NTA 8800 van toepassing als rekenmethodiek voor het vastleggen van de energieprestatie van utiliteitsgebouwen. De BRL-richtlijnen en het bijhorend EPA-U maatwerkadvies op basis van deze rekenmethodiek zijn echter niet beschikbaar op 1 januari 2021. Daarom is er gekozen om meldingen op basis van de 'oude' methodiek  beschreven in de NEN 7120 te accepteren om toch investeringen in het verbeteren van de energieprestatie van bestaande bedrijfsgebouwen te ondersteunen. Bedrijven kunnen dus de bestaande software blijven gebruiken voor het opstellen van het maatwerkadvies.

Wanneer moet een EPA-U-maatwerkadvies zijn opgesteld om in aanmerking te komen voor Energielijst-code 210000?

Uw meldingen onder de Energielijst-code 210000 worden vanaf de Energielijst 2018 ook beoordeeld op de gehanteerde tijdlijn. Dit houdt in dat het Energieprestatie Advies Utiliteitsgebouwen (EPA-U)- maatwerkadvies moet zijn opgesteld voor de investeringsdatum van de energie-investeringen. Deze volgorde van stappen is ook omschreven in de toelichting op de code in de Energielijst.

Dit betekent dat onder code 210000 gemelde investeringskosten niet in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek, wanneer de juiste volgorde niet is gehanteerd. Ook de kosten van het maatwerkadvies komen dan niet in aanmerking. Dit als blijkt dat het EPA-U -maatwerkadvies is opgesteld na de investeringsdatum van de betreffende energie-investering.

Het doel van code 210000 is bewustwording van de verschillende investeringen die bijdragen aan energiebesparing. Bij de controle wordt er specifiek gelet op samenhang volgens de omschrijving van code 210000. Hier staat namelijk 'een pakket van energie-investeringen gebaseerd op een maatwerkadvies'. Het EPA-U is de basis voor de investeringen die u kan doen om een labelverbetering te krijgen voor het bestaande bedrijfsgebouw. De investeringen die hiervoor nodig zijn kunt u vervolgens melden voor Energie-investeringsaftrek onder code 210000.

U kunt de kosten voor energiebesparende investeringen die u deed op een moment dat het EPA-U nog niet gereed was, mogelijk wel melden onder specifieke codes van de Energielijst van het betreffende jaar.

Kan de EIA gecombineerd worden met andere regelingen?

Ontvangt u via een andere regeling investeringssubsidie voor het bedrijfsmiddel? Breng dat subsidiebedrag dan in mindering op de aanschaf- of voortbrengingskosten. Exploitatiesubsidie hoeft u niet in mindering te brengen.

EIA en de 'gewone' investeringsaftrek

Investeert u in een jaar in totaal tussen de € 2.400 en € 323.544? Dan heeft u misschien ook recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de Belastingdienst, uw accountant of boekhouder.

EIA en Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Komt een investering in aanmerking voor EIA en Milieu-investeringsaftrek (MIA)? Dan moet u kiezen voor 1 van de 2 regelingen of de investeringskosten opsplitsen in een EIA- en een MIA-deel. Dat kan interessant zijn, omdat het voordeel van EIA groter is dan het voordeel van MIA. Meld een investering tijdig voor de juiste regeling. U kunt een melding namelijk niet achteraf omzetten naar een andere regeling.

EIA en Investeringsubsidie duurzame energie (ISDE)

In de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) zijn bedrijfsmiddelen opgenomen die ook op de Energielijst staan. Een bedrijfsmiddel kan niet voor beide regelingen in aanmerking komen. Wanneer u voor een bedrijfsmiddel ISDE-subsidie krijgt, kunt u voor dit bedrijfsmiddel niet ook een melding voor EIA indienen.

Welke warmtepompsystemen vallen onder code 211104 sub d?

De categorie 211104 sub d ‘Lucht/water warmtepomp met directe expansie (DX) in de luchtwarmtewisselaar’ is nieuw op de Energielijst 2020. Aanvullend toegelicht op de omschrijving op de Energielijst 2020: het betreft een warmtepomp waarbij het koudemiddel door directe uitwisseling met de buitenlucht verdampt. De verdamper is feitelijk een buitencollector waarin zich het koudemiddel bevindt. De warmtepompunit zelf is in het gebouw gesitueerd.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.