Service menu right

Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS)

Gesloten

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) helpt sportverenigingen en sportstichtingen met investeren in energiebesparing en toepassing van duurzame energie.

De subsidieregeling is per 7 december 2018 17:00 uur gesloten voor nieuwe aanvragen. Per 1 januari 2019 gaat deze regeling EDS op in de nieuwe Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties. De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) voert deze subsidieregeling uit.

Na uw aanvraag

Voorschot

Als uw aanvraag voldoet aan de eisen, ontvangt u voor subsidiebedragen van maximaal € 25.000 een voorschot van 100% van het subsidiebedrag. Voor subsidieaanvragen hoger dan € 25.000 tot en met € 125.000 ontvangt u 90% als voorschotbedrag.

Realisatietermijn

Binnen 1 jaar na het besluit tot subsidieverlening moet u de aangeschafte apparatuur of installatie ook daadwerkelijk gerealiseerd en geplaatst hebben. Hierop is geen uitstel mogelijk. Kunt u hier niet aan voldoen? Meld dit dan tijdig bij ons. Achteraf kunnen wij door het opvragen van bewijzen controleren of de maatregelen conform de overeenkomst bij de aanvraag en op tijd zijn uitgevoerd.

Ontbindt of wijzigt u de overeenkomst voor de uitvoering voor of na subsidieverlening? Dan meldt u dit bij RVO. Het wijzigen van de overeenkomst kan negatieve gevolgen hebben voor de subsidieverlening. RVO zal bij wijzigingen doorgaans de aanvraag opnieuw in behandeling nemen of – indien toegekend - de verleende subsidie intrekken en terugvorderen.

Vaststelling aanvragen

Aan het einde van het traject vraagt u vaststelling bij ons aan. Het subsidiebedrag stellen wij dan definitief vast. Wij bekijken of de gestelde doelen zijn gehaald. Daarna vindt een eindafrekening plaats van de subsidiegelden.

Subsidiebedragen van maximaal € 25.000

Bij een subsidiebedrag van maximaal € 25.000 stellen wij de subsidie vast. Dit betekent dat u hiervoor geen vaststelling hoeft aan te vragen. Eventueel kunnen wij achteraf nog wel een steekproefsgewijze controle doen.

Subsidiebedragen hoger dan € 25.000 tot en met € 125.000

Voor subsidiebedragen hoger dan € 25.000 tot en met € 125.000 vraagt u de subsidievaststelling uiterlijk 13 weken na afloop van de realisatietermijn bij ons aan.

Met uw aanvraag stuurt u een eindrapportage mee. Het eindverslag bestaat uit de volgende onderdelen:

  • een bewijs waaruit blijkt dat de aangevraagde maatregel is uitgevoerd
  • een kopie van de factuur van de maatregel

Heeft u voor dit project ook andere subsidie aangevraagd en/of gekregen (vraag 2.2 in het formulier)? Geef dan in het eindverslag ook het aangevraagde/gekregen bedrag op. Het gaat dan alleen om subsidie op dezelfde subsidiabele kosten waarvoor u subsidie uit deze regeling heeft verkregen.

Uw vaststelling direct regelen

EDS in de praktijk

Andere sportverenigingen en sportstichtingen maken al succesvol gebruik van de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties. Lees hun ervaringen en tips in de praktijkverhalen.