Service menu right

Veelgestelde vragen Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

 
 

Veelgestelde vragen

Waarom is de subsidie bij sportverenigingen bepaald op 30% en bij sportstichtingen op 15 %?

Het verschil aan percentages is gekozen, omdat een stichting veelal de BTW kan verrekenen en een vereniging niet. Sportstichtingen geven in de aanvraag de kosten exclusief BTW op. Sportverenigingen geven in de aanvraag de kosten inclusief BTW op.
 
Door de verschillende subsidiepercentages komt het netto subsidiebedrag voor verenigingen en stichtingen nagenoeg even hoog uit.

Hoe ga ik na of het lopende en de afgelopen twee belastingjaren de de-minimis-steundrempel niet heb overschreden?

U kunt zelf nagaan of u in het lopende belastingjaar en de 2 voorafgaande belastingjaren, overheidssteun heeft gekregen voor de sportvereniging of sportstichting. Heeft u in het (recente) verleden subsidie ontvangen als de-minimissteun, dan staat dat in de beschikkingsbrief van de betreffende subsidie.

De de-minimisverklaring is een verplichte bijlage bij de subsidieaanvraag Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties.

Kan ik ook gebruik maken van andere subsidieregelingen?

Dat kan. U moet er wel rekening mee houden dat als er al subsidie is verleend (door een ander bestuursorgaan, zoals een gemeente of provincie) over dezelfde subsidiabele kosten, dit bedrag in mindering wordt gebracht op de te verlenen subsidie door RVO.nl.
 
Verleende SDE+ subsidie wordt niet in mindering gebracht. Deze hoeft u dus niet op te geven bij uw EDS aanvraag. De SDE+ is namelijk een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen dat producenten subsidie ontvangen voor de duurzame energie die zij produceren.
 
Omgekeerd kan verstrekking van EDS subsidie wel gevolgen hebben voor uw (mogelijke) SDE+ aanvraag. Een jaar na ingebruikname van het SDE+ project vindt namelijk de Milieusteunkader(MSK)-toets plaats. De MSK-toets is nodig als voor het project met SDE+ subsidie ook andere vormen van overheidssteun - zoals EDS - is ontvangen, ontvangt of gaat ontvangen. Wanneer er sprake is van overstimulering vindt een correctie van de SDE+ subsidie plaats. In geval van EDS subsidie betekent dit altijd dat er een correctie op de SDE+ subsidie plaats gaat vinden.

Wat is een overeenkomst?

Een overeenkomst moet ‘definitief’ zijn. Onder een overeenkomst als bedoeld in deze regeling verstaan we:
  • een door de aanvrager ondertekende opdrachtbevestiging, of
  • een door beide partijen ondertekende offerte
In de overeenkomst moet  staan welke apparatuur of installatie als bedoeld in de maatregelenlijst bij de regeling  wordt aangeschaft. Zorg ook dat het  onderscheid tussen  de arbeids- en montagekosten en  de kosten van de aanschaf van de installatie/apparatuur duidelijk is aangegeven.

Let op

Als de overeenkomst niet is ondertekend bij het indienen van uw aanvraag dan nemen wij de aanvraag niet in behandeling.

Mag een overeenkomst tussentijds worden aangepast?

Heeft u al wel een aanvraag ingediend, maar is hierover nog geen beslissing genomen? Dan is het mogelijk om een wijziging door te voeren. Let op: Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de subsidieverstrekking. Subsidie wordt namelijk verstrekt op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen. RVO.nl zal bij het bepalen van de volgorde uitgaan van de datum dat de nieuwe of aangepaste overeenkomst is aangeleverd.
 
Heeft u al een subsidiebesluit ontvangen op uw aanvraag? En wijzigt de bij uw aanvraag genoemde overeenkomst? Of gaat u een nieuwe overeenkomst aan met een andere leverancier?
 
Dan dient u dit te melden bij RVO.nl. Ook deze aanpassing kan negatieve gevolgen hebben voor de verleende subsidie. RVO.nl zal in zo’n geval namelijk in beginsel de verleende subsidie intrekken en terugvorderen. Bij vragen over aanpassingen kunt u contact opnemen met RVO.nl.

Ontbindende voorwaarden in overeenkomst

U mag ontbindende voorwaarden opnemen in de overeenkomst die u aangaat voor de aanschaf van een installatie of apparatuur. Indien u in de realisatiefase hiervan gebruik maakt en de overeenkomst komt hierdoor te vervallen of wordt hierdoor gewijzigd, dan bent u verplicht dit te melden bij RVO.nl. Dit heeft consequenties voor uw aanvraag.

Vragen n.a.v. een vragenbrief/ -email van RVO.nl?

Wanneer er vragen zijn naar aanleiding van de ontvangen vragenbrief kunt u contact met met RVO.nl. Houd wel altijd het projectnummer van uw subsidieaanvraag bij de hand.
 

Wat gebeurt er na het indienen van mijn aanvraag?

Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Binnen 8 weken krijgt u onze beslissing.

Voorschot

Als uw aanvraag voldoet aan de eisen, ontvangt u voor subsidiebedragen van maximaal € 25.000 een voorschot van 100% van het subsidiebedrag. Voor subsidieaanvragen hoger dan € 25.000 tot en met € 125.000 ontvangt u 90% als voorschotbedrag.

Realisatietermijn

Binnen 1 jaar na het besluit tot subsidieverlening moet u de aangeschafte apparatuur of installatie ook daadwerkelijk gerealiseerd en geplaatst hebben. Kunt u hier niet aan voldoen? Meld dit dan tijdig bij ons.

Hoe wordt mijn aanvraag vastgesteld?

Bij een verleend subsidiebedrag van maximaal € 25.000 wordt de subsidie ambtshalve vastgesteld. U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Achteraf kunnen wij door het opvragen van bewijzen controleren of de maatregelen conform de overeenkomst bij de aanvraag op tijd zijn uitgevoerd
 
Voor aanvragen van meer dan € 25.000 aan verleende subsidie, moet na realisatie van de maatregel(en) door u  een vaststellingsverzoek worden ingediend. Gebruik hiervoor het EDS-vaststellingsformulier.