Extern Advies Warmtetransitie (EAW) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Extern Advies Warmtetransitie (EAW)

10-05-2021

Gaat u als gemeente aan de slag met uw Transitievisie Warmte en de wijkuitvoeringsplannen? Heeft u niet alle kennis in huis om de technisch-economische analyses en keuzes te maken? Dan kunt u voor de inkoop van externe expertise een financiële tegemoetkoming krijgen.

Gemeenten stellen uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) vast. Daarin staat tot 2050 het tijdspad voor het aardgasvrij maken van wijken. Voor de wijken waar de gemeente vóór 2030 aan de slag gaat, geeft de gemeente ook mogelijke warmte-alternatieven.

Doel

De regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW) is voor gemeenten die specialistische kennis en kunde willen inkopen voor de:

 • interpretatie van de Startanalyse van de Leidraad Aardgasvrije Wijken;
 • verrijking van Startanalyse met lokale data en het opstellen van de Transitievisie Warmte;
 • vertaling van de Transitievisie Warmte naar wijkuitvoeringsplannen.

Het Expertise Centrum Warmte (ECW) voert de regeling met RVO uit en helpt gemeenten bij de warmtetransitie van de Nederlandse woningen en gebouwen.

Budget

De hoogte van de specifieke uitkering is een vaste bijdrage van € 20.660 per gemeente. In 2020 is er in totaal € 3.305.600 beschikbaar en in 2021 € 4.028.700.

Voorwaarden

Uw gemeente ontvangt de financiële tegemoetkoming als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Het verleende bedrag wordt besteed aan de kosten die de gemeente aan derden verschuldigd is voor extern advies.
 • U mag het bedrag niet besteden aan de verschuldigde omzetbelasting die voor de verlening van het extern advies bij uw gemeente in rekening wordt gebracht.
 • Het externe advies moet u inwinnen voor 1 januari 2022.
 • U stelt over het ingewonnen extern advies een verslag op. U geeft dit verslag binnen 4 weken na opstelling aan het Expertise Centrum Warmte.
 • U werkt als gemeente mee aan een evaluatie. Deze is voor de kennisopbouw en -deling door het Expertise Centrum Warmte.

Afwijzingsgronden

Een aanvraag voor een tegemoetkoming wordt niet toegekend als:

 • de aanvraag betrekking heeft op de inwinning van extern advies voor andere activiteiten dan waarvoor de regeling bedoeld is;
 • het externe advies is ingewonnen vóór het indienen van de aanvraag;
 • vooraf duidelijk is dat u niet kunt voldoen aan de voorwaarden.

Aanvragen

U vraagt de financiële tegemoetkoming voor Extern Advies Warmtetransitie (EAW) aan op mijn.rvo.nl. Dit kan van 1 juni 2020 09:00 uur tot en met 1 juni 2021 17:00 uur. In het stappenplan staat uitgelegd hoe u de EAW aanvraagt.

Laat uw aanvraag toetsen

Voordat u de aanvraag indient, kunt u eerst een telefonisch startgesprek voeren met de ECW-helpdesk. Een ECW-expert helpt u met de afwegingen die de keuze beïnvloeden van de juiste expertise die lokaal nodig is. En de expert informeert u over optimaal gebruik van de financiële en inkoopondersteuning. Ook al uw inhoudelijke vragen over de regeling stelt u bij de ECW helpdesk.

Na uw aanvraag

Beoordeling

Uw aanvraag wordt binnen 13 weken beoordeeld door experts van de ECW helpdesk. Zij beoordelen of de aanvraag is voor de inkoop van de inhoudelijke expertise waarvoor de regeling is bedoeld. Als er nog geen contact is geweest met de gemeente, kan het ECW alsnog het initiatief nemen voor een telefonisch startgesprek. Bij een negatief oordeel krijgt de gemeente geen geld uitgekeerd. Bij een positief oordeel ontvangt de gemeente een 100% voorschot van de financiële tegemoetkoming van € 20.660. Deze wordt later gevolgd door een vaststelling van de subsidie.

Afronding

Na afloop van de werkzaamheden maakt u een beknopt verslag van de uitgevoerde werkzaamheden en geleerde lessen. Die terugkoppeling kunt u uploaden via de button Aanvraag beheren. Waar mogelijk (en zinvol) stelt u de geleverde producten ter beschikking aan het ECW. Publicatie hiervan op de ECW-website gebeurt in overleg met de gemeente.

Aanvraag beheren

Na verslag van de gemeente neemt het ECW het initiatief voor een telefonisch evaluatiegesprek met de contactpersoon van de gemeente. In dit gesprek wordt het externe advies besproken en de lessen die de gemeente heeft geleerd. Dit evaluatiegesprek is vooral bedoeld om leerervaringen naar boven te halen. Andere gemeenten kunnen daarmee hun voordeel doen.

Achtergrond

Van nu tot 2050 wil Nederland 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen aardgasvrij maken. Dit staat in het Klimaatakkoord dat het kabinet op 28 juni 2019 heeft gepresenteerd. Gemeenten hebben hierbij de regie. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat het Expertise Centrum Warmte (ECW) de gemeenten in die regierol ondersteunt. Deze regeling is onderdeel van dat ondersteuningsaanbod.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.