Service menu right

Veelgestelde vragen FVO Pijler 1

Hieronder vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over Fonds Verantwoord Ondernemen: FVO samenwerkingsverbanden (Pijler 1). Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Kan een brancheorganisatie subsidie aanvragen voor FVO Pijler 1?

Ja dat kan, een brancheorganisatie is (meestal) een onderneming. Als een brancheorganisatie een ngo is, kan deze ook subsidie aanvragen.

Een brancheorganisatie vertegenwoordigt haar leden. De leden kunnen zelf ook partner zijn in het samenwerkingsverband, maar dat hoeft niet.

Wordt een pensioenfonds gezien als onderneming?

Ja, een pensioenfonds wordt gezien als onderneming.

Een onderneming is een rechtspersoon die economische activiteiten uitvoert, dus goederen of diensten aanbiedt op een markt. Ook organisaties die zonder winstoogmerk economische activiteiten uitvoeren, worden gezien als onderneming.

Hoe ver moet mijn risicoanalyse zijn voordat ik project A kan aanvragen?

Voordat u project A kunt aanvragen, zorgt u voor een risicoanalyse met een duidelijke inschatting van:

 • het soort IMVO-risico's of -misstanden in de keten;
 • de betrokken spelers;
 • de IMVO-impact;
 • de geografische locatie.

De OESO-richtlijnen verplichten een onderneming tot het maken van de risico-analyse. In project A, de impact analyse, gaat het onderzoek een stap dieper. U zorgt voor informatie over de oorzaken van de problemen, en u komt met mogelijke verbetertrajecten.

Ik wil project A en B doen. Wat moet ik invullen over project B in Annex Ia?

Punt 5 'Looking ahead towards a project plan on structural embedding (project B)' vult u zo uitgebreid mogelijk in. Bij voorkeur op het niveau van resultaten waar u aan denkt en mogelijke activiteiten. Het tweede deel van het projectplan project B hoeft u nog niet in te vullen. Dit kunt u doen tijdens de uitvoering en afronding van project A. U kunt dit onderdeel dan ook alvast voorleggen aan RVO.nl voor een go/no-go beslissing. Het toegezegde subsidiebedrag kan dan niet meer worden gewijzigd. Houd hier rekening mee tijdens het invullen van de budgettool.

Ik wil project A en B doen, maar weet het specifieke budget voor project B nog niet. Wat moet ik invullen in de budgettool (Annex II)?

Bij een aanvraag voor een combinatie van project A en B moet u het budget voor het totale project bijvoegen. Ook als u nog niet specifiek weet wat het budget voor project B zal zijn. In Annex II (de budgettool) geeft u een zo compleet mogelijke schatting van het totale budget.

Na afronding van project A moet u een Plan van Aanpak opleveren. Hierin vertaalt u de inzichten uit project A naar activiteiten en resultaten. Onderdeel van dit Plan van Aanpak is een specificatie van het budget voor project B. In deze fase is het mogelijk om een wijzigingsverzoek voor het budget in te dienen. Houd er rekening mee dat wij het totale subsidiebedrag niet meer kunnen verhogen na afronding van project A. We kunnen het subsidiebedrag wel verlagen.

Wat vult u waar in?

 • Het geschatte budget voor project B neemt u op in de budgettool (Annex II) onder Result 5. Onder F. Costs Related to Third Parties vult u een bedrag in met een korte beschrijving.
 • In Annex Ia bij vraag 5.2 geeft u in grote lijnen aan wat u van plan bent met het budget.

Mag ik een subsidieaanvraag doen als nog niet bekend is welke ngo meedoet?

Nee, dan wordt de aanvraag afgewezen.

Welke stukken moet ik aanleveren in Annex V?

De penvoerder (aanvrager) toont aan dat hij en zijn partners zich inspannen om ernstige (seksuele) misdragingen en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dit doet hij met het integriteitsbeleid, de gedragscode(s) of andere relevante documenten. Hierin is opgenomen:

 • wat uw bedrijf verstaat onder seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag;
 • een meldingsprocedure voor gevallen van seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag;
 • de behandelingsprocedure van dit soort meldingen;
 • de te nemen maatregelen bij seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag;
 • de wijze waarop uw bedrijf hierover rapporteert en verantwoording aflegt aan bevoegde autoriteiten, waaronder donoren.

Verklaring partners

De partners moeten wel verklaren dat ze zich houden aan het integriteitsbeleid van de penvoerder (aanvrager). Dit doen ze in het Partner Form (Annex III) en het Cooperation Agreement (Annex IV).

Wat valt precies onder ernstige (seksuele) misdragingen en andere ernstige vormen van grensoverschrijdend gedrag tegen medewerkers en derden?

Het gaat in ieder geval om de strafbare en verboden gedragingen naar maatstaven van het Nederlands recht. Er kunnen zich ook ernstige misdragingen voordoen die strikt genomen niet strafbaar of verboden zijn, maar die binnen de eigen integriteits- en gedragsregels als ernstig zijn aan te merken. Dit kan bijvoorbeeld aanleiding geven tot ontslag (op staande voet) of andere zware disciplinaire maatregelen.

Kan ik btw opnemen in de begroting?

Bent u btw-plichtig? Dan mag u de btw niet opnemen in de subsidiebegroting. U verrekent de btw in uw aangifte omzetbelasting.

Bent u niet btw-plichtig en bent u de penvoerder? Dan kunt u de btw opvoeren voor de kosten die horen bij de kostenpost kosten derden. Dit moet u opnemen in de subsidiebegroting die u tijdens de aanvraag indient.

Meer informatie vindt u op de pagina’s:

Hoe moet ik de administratie over de gemaakte uren bijhouden?

Er is geen officieel format voor de registratie van de gemaakte uren tijdens het project.

In het document moet duidelijk staan:

 • van wie de gemaakte uren zijn;
 • wat deze persoon heeft gedaan;
 • waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd;
 • en hoeveel uren zijn gemaakt (in welke periode).

Wij raden u aan om voor de registratie een Excel-bestand te gebruiken. Stem met uw accountant af hoe u de uren verantwoordt.