Service menu right

Erkenning aanvragen als producentenorganisatie

Wilt u als producentenorganisatie de groenten- en fruitproductie van uw leden verduurzamen of verbeteren? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie in het kader van de gemeenschappelijke marktordening groenten en fruit (GMO Groenten en fruit). Deze subsidie is alleen bestemd voor erkende producentenorganisaties groenten en fruit. U vraagt bij ons een erkenning aan.

Voorwaarden voor een erkenning

U kunt als producentenorganisatie erkenning aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden. Uw producentenorganisatie:

 • is opgericht door producenten van groenten en/of fruit;
 • heeft minimaal 10 leden;
 • verkoopt elk jaar voor in elk geval € 25 miljoen aan groenten en fruit.
 • krijgt van alle leden de hele productie van de producten waarvoor uw organisatie wordt erkend;
 • verkoopt van alle leden de hele productie van de producten waarvoor uw organisatie wordt erkend.

Deze regels zijn vastgelegd in de Europese verordening 1308/2013 en de Europese uitvoeringsverordening 543/2011. De nationale uitwerking van deze regels en voorwaarden vindt u in de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit.

Erkenning aanvragen

Om erkenning te krijgen, dient u als producentenorganisatie bij ons een aanvraag in. De voorzitter van uw producentenorganisatie moet deze aanvraag ondertekenen. In uw aanvraag geeft u aan voor welk product of welke producten u erkenning aanvraagt. Bij uw brief voegt u een aantal bijlagen (zie hieronder). Stuur uw brief met de bijlagen naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
T.a.v. Marktordening Groenten en fruit
Postbus 93119
2509 AC Den Haag

Bijlagen bij uw aanvraag

Met uw aanvraag stuurt u de volgende documenten mee:

 • oprichtingsakte en statuten
 • huishoudelijk reglement
 • uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • notulen van de oprichtingsvergadering
 • meerjarenplan
 • bestuursnotitie over de afzet en aanbodbundeling
 • bestuursnotitie over de uitbesteding van activiteiten
 • ledenlijst
 • indien aanwezig: jaarrekeningen over de afgelopen 3 boekjaren
 • bestuurssamenstelling, organogram, procuratieregeling, autorisatieschema, bevoegdhedenmatrix en parafenlijst
 • beschrijving van de ondernemingsstructuur en dochterondernemingen
 • beschrijving van de goederenlogistiek
 • opgave van de waarde van de afzetbare productie

Ook stuurt u een beschrijving mee van de administratieve organisatie en interne beheersing van:

 • de verkoop en prijsbepaling
 • de goederenlogistiek
 • de financiële administratie
 • de beoordeling van investeringen en uitgaven waarvoor u subsidie aanvraagt
 • het aannemen van nieuwe leden en het beëindigen van het lidmaatschap
 • het vergaren van informatie van de leden en de verwerking van mutaties daarin, waaronder de controle op de juistheid van de ledenlijst
 • de beoordeling van areaalenquêtes en aanvoerprognoses, waaronder de vergelijking met realisaties
 • de controle op de naleving van de leveringsplicht waaronder het verlenen van ontheffingen daarop
 • het opleggen van sancties
 • het uitbesteden van activiteiten

Na uw aanvraag

Wij beoordelen uw aanvraag voor erkenning op de punten uit de EU-verordeningen en de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit. Daarna voeren wij ter plaatse een controle bij u uit. Hierbij gaan wij na of u in de praktijk volgens alle erkenningsvoorwaarden functioneert.

Wij nemen binnen 4 maanden na ontvangst van de aanvraag een besluit. Deze termijn wordt opgeschort als de aanvraag niet compleet is en wij meer informatie van u nodig hebben. Wij informeren u over dit besluit met een beschikking.

Heeft u de erkenning gekregen, dan kunt u tijdens de openstellingsperiode de subsidie GMO Groenten en fruit aanvragen.

Meer weten?

Bent u een teler? Dan kunt u zich aansluiten bij een erkende producentenorganisatie. Lees hierover meer op onze pagina Informatie voor telers.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.