Service menu right

Groene plus box 4 2013

Gesloten

U heeft in 2013 subsidie aangevraagd voor Groene plus box 4. U heeft gehoord dat u de subsidie krijgt en u gaat uw activiteiten uitvoeren. U kunt nog voorschot en vaststelling aanvragen.

Agrarische opleidingscentra, agrarische hogere scholen en Wageningen Universiteit komen in aanmerking voor subsidie als zij investeren in activiteiten om het groen onderwijs te verbeteren. Groen onderwijs biedt opleidingen op onder andere het gebied van natuur, dieren, planten en milieu. De opleidingen zijn in het vmbo, mbo en hoger onderwijs. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil de kwaliteit van groen onderwijs versterken en stelt hiervoor deze subsidie beschikbaar.

Voor wie?

Deze regeling is bestemd voor agrarische opleidingen die de kwaliteit van hun groene onderwijs willen verbeteren.

Indieningstermijn

De regeling is gesloten. U kunt nog wel voorschot en vaststelling aanvragen.

Voorschot en vaststelling aanvragen

Heeft u de subsidie toegewezen gekregen? Dan vraagt u voorschot aan. De hoogte ervan hangt af van uw liquiditeitsbehoefte. Het totaal van alle voorschotten dat u ontvangt, mag maximaal 80% van het subsidiebedrag zijn. Nadat u uw activiteit heeft afgerond, heeft u 4 maanden de tijd om vaststelling aan te vragen.

Budget

Voor deze subsidie is € 2.510.000 beschikbaar. Dit bedrag is verdeeld over de activiteiten van de openstelling 2013. Per activiteit is een maximumbedrag beschikbaar. U krijgt maximaal 100% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Voor een aantal activiteiten is dit een lager percentage. U leest hieronder voor elke activiteit welk maximumbedrag geldt en het maximale percentage dat u vergoed krijgt:

  • activiteiten uit het sectorplan AOC 2011-2014 (artikel 3, was artikel 16): € 280.000, 100%.
  • activiteiten gericht op versterking van de arbeidsmarkt (artikel 4, was artikel 20): 250.000, 50% van de begrote kosten die onder de subsidie vallen.
  • uitvoeren van landelijke activiteiten uit het plan Kies Kleur in Groen (artikel 5, was artikel 18): € 900.000, 100%.
  • uitvoeren van activiteiten uit het plan Kies Kleur in Groen (artikel 6, was artikel 19): € 600.000 (per locatie maximaal € 10.000), 20%.
  • activiteiten gericht op verbetering van aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven (artikel 7): € 80.000, 75% van de begrote kosten die onder de subsidie vallen.
  • activiteiten gericht op versterking topsectoren (artikel 9): € 400.000, 100%.

Soorten kosten

U krijgt subsidie voor de volgende kosten:

Loonkosten
Dit is loon van personeel dat bij u in dienst is om de activiteit te realiseren waarvoor u subsidie heeft aangevraagd. Is de aanvraag gedaan door een organisatie? Dan krijgt u alleen voor die loonkosten subsidie die direct betrekking hebben op de uitvoering van de activiteit. Er zijn vaste uurtarieven voor verschillende schaalgroepen:

  • schaal 1-9: €59
  • schaal 10-12: €74
  • schaal 13-18: €98

Kosten derden
Dit is het inhuren van ondersteuningsinstellingen, bedrijven en onderzoeksinstellingen. Deze zijn nodig vanwege de aard van de activiteit of om het doel van de activiteit te realiseren.

Kosten accountantsverklaring
Krijgt u meer dan € 125.000 aan subsidie, dan stuurt u bij uw vaststelling een accountantsverklaring mee. De kosten voor een accountantsverklaring worden vergoed tot € 2.500.

Kosten materialen
U krijgt subsidie voor de materialen die nodig zijn om de activiteit te realiseren.

Geen subsidie
De loonkosten en materiële kosten van eventuele samenwerkingspartners vallen niet onder de subsidie. Dit beschouwen we als een eigen bijdrage van de instelling, het bedrijf en de organisatie.

Voorwaarden

Als u subsidie had aangevraagd voor Groene plus box 4, dan golden er bepaalde voorwaarden. Een overzicht van alle voorwaarden vindt u op mijn.rvo.nl.