Impulsaanpak Winkelgebieden | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Impulsaanpak Winkelgebieden

21-07-2021

De retail in winkelgebieden in binnensteden en kernen staat sterk onder druk. Dit heeft structurele leegstand tot gevolg. Daardoor ligt verloedering op de loer en worden binnensteden steeds minder leefbaar en aantrekkelijk. De Rijksoverheid wil lokale projecten stimuleren en ondersteunen die de leegstand in binnensteden terugdringen.

Met het programma Impulsaanpak Winkelgebieden wil zij de binnenstedelijke winkelgebieden omvormen tot toekomstbestendige gebieden met een stevige sociale en economische basis. Deze gebieden moeten ook op langere termijn aantrekkelijk zijn voor zowel bewoners als bezoekers. Deze verandering komt tot stand met een gebiedsgerichte, overkoepelende aanpak.

Het programma bestaat uit ondersteuning van gemeentes en private partijen bij het totstandkomen van gebiedsgerichte projecten. De ondersteuning bestaat uit:

 • de inzet van experts;
 • een subsidieregeling om de financiering van projecten te ondersteunen
 • kennisdeling.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt hiervoor een budget beschikbaar. Samenwerkingsverbanden van gemeentes en private partijen kunnen een aanvraag indienen voor een projectplan voor de transformatie van winkelgebieden.

Let op:
Deze regeling is nog in ontwikkeling. Om mogelijke aanvragers zo lang mogelijk de tijd te geven zich voor te bereiden op de openstelling van de regeling, kozen wij ervoor om alvast de voorlopige uitgangspunten te publiceren. Pas op het moment dat de regeling in de Staatscourant is gepubliceerd, is hij definitief. Tot dat moment is het mogelijk dat wij de inhoud van deze pagina nog wijzigen. Daarom kunnen er nu geen rechten aan de inhoud worden ontleend.

Budget

Het totale budget voor deze regeling is 100 miljoen euro. De looptijd is 4 jaar.

Voorlopige uitgangspunten

 • Alleen een samenwerkingsverband van gemeentes en private partijen mag een subsidieaanvraag indienen;
 • De 4 grote steden (G4) Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam zijn vooralsnog uitgesloten van deelname;
 • Het project moet binnen 2 jaar na goedkeuring starten en binnen 5 jaar zijn afgerond;
 • De subsidie is bedoeld voor projecten waarbij uit de begroting blijkt dat er sprake is van een onrendabele top. De subsidie bedraagt hoogstens 20% van de realisatiekosten.
 • Plankosten (kosten in de planfase) maken geen deel uit van de realisatiekosten en komen dan ook niet voor de subsidie in aanmerking;
 • Een samenwerkingsverband kan alleen een aanvraag indienen als de omvang van de onrendabele top minimaal 1 miljoen bedraagt. De realisatiekosten van het project bedragen minimaal 5 miljoen euro.
 • De maximale subsidie bedraagt 5 miljoen euro per project. Deze maximale subsidie geldt wanneer de realisatiekosten van het project minstens 25 miljoen bedragen.
 • Voor het bepalen van de omvang van de onrendabele top stellen wij in 2021 een indieningsspreadsheet beschikbaar. Onafhankelijke externe analisten controleren de ingevulde gegevens in deze spreadsheet. Op deze manier wordt de onrendabele top gevalideerd.
 • Een adviescommissie van onafhankelijke deskundigen beoordeelt de aanvragen vervolgens op 3 kwaliteitscriteria: gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde en geeft daar scores aan;
 • De ingediende aanvragen rangschikken wij volgens deze scores. Wij kennen subsidie toe op basis van deze rangschikking voor zover het gereserveerde budget dit voor deze ronde toelaat.
 • De projecten die hieruit voortkomen dienen als voorbeeld voor andere gemeenten en ge├»nteresseerde private partijen.

Advies en best practices

Aanvragers van deze regeling kunnen gebruik maken van de kennis van onafhankelijke experts om een projectplan te laten beoordelen. Hiertoe organiseren wij impulskamers. Zodra bekend is wanneer deze plaatsvinden, vermelden wij dit op deze pagina. Vragen kunt u ook per e-mail stellen via iw@rvo.nl.

Opgedane kennis en ervaringen delen wij met andere gemeenten en private partijen, zodat zij daarvan kunnen leren. Wij delen de informatie anoniem en uniform. Opgedane kennis en inspiratie delen wij via de Retailagenda.

Online briefing en bijeenkomsten

Op 13 juli 2021 organiseerden wij een online briefing over hoe het programma Impulsaanpak Winkelgebieden er in grote lijnen uit komt te zien. Van deze briefing plaatsen wij z.s.m. een samenvatting op deze pagina.
In het najaar van 2021 organiseren wij samen met de Retailagenda een tweede briefing, waarin wij dieper ingaan op de regeling en de aanvraagdocumenten. Dit om de betrokken publieke en private partijen te informeren en te begeleiden bij de aanvraag.

Aanvragen

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer het eerste aanvraagtijdvak van de regeling opengesteld wordt, maar wij houden u hiervan op de hoogte. Het aanvraagtijdvak gaat open voor een korte periode van slechts enkele weken.

Achtergrond Retailagenda

De Retailagenda startte in 2015 op initiatief van het ministerie van EZK samen met betrokken organisaties en marktpartijen en provincies en gemeenten. Zij streven met elkaar naar een gezonde en toekomstbestendige retailsector en binnensteden. De Retailagenda brengt Rijksoverheden, gemeenten, provincies, retailers, vastgoed en kennisinstellingen samen en zorgt dat kennis wordt vergroot en gedeeld.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.