Service menu right

Innovatieprojecten Aanlandplicht 2015

Gesloten

De invoering van de aanlandplicht heeft grote gevolgen voor de visserijsector. Om de sector hierop voor te bereiden stelt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit subsidie beschikbaar voor innovatieprojecten. Deze projecten richten zich op vergroting van de overlevingskans van vissen na teruggooi of op verbetering van de selectiviteit bij de vangst.

Europese vlag

Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Aanlandplicht

De aanlandplicht is een belangrijke pijler van het Europese Gemeenschappelijke Visserijbeleid. Het is een verbod op het teruggooien van gequoteerde vissoorten. Vissers moeten alle vangsten van gequoteerde vissoorten aan boord houden en aanlanden. In sommige visserijen bestaat 40% van de totale vangst uit ongewenste vangsten. De aanlandplicht wordt ingevoerd met het oog op het collectieve maatschappelijke belang: verspilling tegengaan. Daarnaast stimuleert de aanlandplicht vissers om selectiever te vissen.

De aanlandplicht wordt gefaseerd ingevoerd. Vanaf 1 januari 2015 geldt de plicht voor de pelagische visserij (op vissoorten in de waterkolom, zoals haring en makreel) en vanaf 1 januari 2016 voor de demersale visserij (op soorten die op en in de bodem leven, zoals schol, tong en kabeljauw). De demersale visserij start in 2016 met de doelsoorten en in 2019 met alle bijvangstsoorten.

Innovatieproject aanlandplicht

Een innovatieproject aanlandplicht ontwikkelt nieuwe technische of organisatorische kennis. Het innovatieproject richt zich op verbetering van de selectiviteit bij de vangst of het aantonen en vergroten van de overlevingskans bij teruggooi van de vis.

Voor wie

3 doelgroepen komen in aanmerking voor de subsidie:

  • visserijorganisaties
  • samenwerkingsverbanden van visserijorganisaties
  • samenwerkingsverbanden van (ten minste 1) visserijorganisatie met (ten minste 1) ANBI.

De ANBI is gericht op de bescherming van de biologische rijkdommen van de zee. Een visserijorganisatie behartigt het collectief belang van vissers of visserijondernemingen.

Indieningstermijn

De regeling is gesloten. U kunt geen subsidie meer aanvragen. Dit kon van 15 september tot en met 31 december 2015 17.00 uur.

Op de pagina Subsidiespelregels EFMZV leest u aan welke spelregels u zich moet houden als u subsidie aanvraagt bij een subsidiemodule van de Regeling Europese EZ Subsidies.

Voorschot en vaststelling aanvragen

Is aan u subsidie toegewezen, dan kunt u een voorschot aanvragen voor gemaakte kosten. U kunt maximaal 90% van het subsidiebedrag als voorschot ontvangen.

Heeft u uw project afgerond en betaald? Dan heeft u 13 weken de tijd om vaststelling van uw subsidie bij ons aan te vragen. Vaststelling aanvragen doet u via mijn.rvo.

Toekenning subsidie en verdeling budget

Innovatieprojecten Aanlandplicht is een tenderregeling. Dit houdt in dat alle volledige aanvragen die op tijd zijn ingediend met elkaar concurreren voor het beschikbare budget. Aan de hand van vooraf opgestelde selectiecriteria rangschikken we de aanvragen. Hierbij kijken we in hoeverre uw aanvraag voldoet aan de doelstelling van de subsidieregeling. Het budget gaat naar de projecten met de hoogste rangschikking.

De verdeling van het budget gebeurt op basis van rangschikkingscriteria.

Betrokkenheid technische of wetenschappelijke organisatie

Bij uw project moet een technische of wetenschappelijke organisatie betrokken zijn. Hiermee wordt geborgd dat het project voldoet aan de algemeen aanvaarde wetenschappelijke standaarden en dat de resultaten voldoende wetenschappelijk worden onderbouwd.

De definitie van technische of wetenschappelijke organisatie is beschreven in de REES. Het gaat bijvoorbeeld om universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen. Gaat u een samenwerking aan met een organisatie? Ga dan vooraf na of de organisatie voldoet aan de definitie. U moet bij de aanvraag een verklaring van de organisatie indienen dat deze het project begeleidt.

Inzet vissersvaartuigen beperkt

De Europese Commissie heeft het aandeel vissersvaartuigen voor de zee- of kustvisserij dat deel mag nemen aan deze subsidie beperkt. Deze beperking geldt ook voor de vissersvaartuigen die meedoen aan de subsidie Innovatieprojecten duurzame visserij. Dit aandeel mag zonder toestemming van de Europese Commissie niet groter zijn dan 5% van de nationale vloot (in aantal) of niet meer dan 5% van de bruto tonnage van de nationale vloot. Om te bepalen of de grens van 5% is bereikt, worden de  vaartuigen en de bruto tonnages die betrokken zijn bij de projecten die meedoen aan deze subsidie en de subsidie Innovatieprojecten duurzame visserij, bij elkaar opgeteld. Vaartuigen uit de binnenvisserij tellen hier niet mee.

Wet- en regelgeving

Op de pagina Regelgeving EFMZV vindt u meer informatie over de wet- en regelgeving voor deze regeling.

Betrokken ministerie

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Operationeel Programma EFMZV en het visserijbeleid.