Service menu right

Innovatieprojecten aquacultuur

Met de subsidie Innovatieprojecten aquacultuur kunnen aquacultuurondernemingen en samenwerkingsverbanden hiervan financiële steun krijgen. U voert een innovatieproject uit gericht op technische- en marktinnovaties in de aquacultuur. Hierbij kijkt u naar verschillende duurzame aspecten. Denk bijvoorbeeld aan productontwikkeling en kweek van soorten voor de nichemarkt. U vraagt subsidie aan van 4 november 2019 tot en met 16 januari 2020, voor 17:00 uur.

Europese vlag

Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Een aquacultuuronderneming is een onderneming die zich bezighoudt met de kweek of teelt van aquatische organismen. Hierbij worden technieken gebruikt om de productie van de betrokken organismen te verhogen tot boven de natuurlijke capaciteiten van het milieu. De organismen blijven (in de hele fase van kweek of teelt) tot en met de oogst eigendom van een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.

Budget

Het budget voor deze subsidie is € 3 miljoen.

Om subsidie te krijgen moeten de kosten die onder deze subsidie vallen minimaal € 150.000 zijn. Het maximale subsidiebedrag is € 500.000 per project.

Het ligt aan de grootte en het type van uw organisatie wat het maximale subsidiepercentage is. Bent u een mkb-onderneming? Dan krijgt u als deelnemer maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Bent u geen mkb-onderneming? Dan krijgt u maximaal 30% van de subsidiabele kosten.

Voorwaarden

Wilt u voor deze subsidie in aanmerking komen? Dan moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Aanvragen

U vraagt subsidie aan vanaf 4 november 2019 tot en met 16 januari 2020, uiterlijk om 17:00 uur.

Verlening en verdeling subsidie

Wij beoordelen uw aanvraag volgens de tenderprocedure. Dit betekent dat alle volledige aanvragen die op tijd zijn ingediend met elkaar concurreren voor het beschikbare budget.

Aan de hand van vooraf opgestelde selectiecriteria rangschikken we de aanvragen. Hierbij kijken we in hoeverre uw aanvraag voldoet aan het doel van de subsidie. Het budget gaat naar de projecten met de hoogste rangschikking. Lees meer hierover op de pagina Verlening en verdeling subsidie.

Betrokkenheid wetenschappelijke of technische organisatie

Een wetenschappelijke of technische organisatie is actief betrokken bij uw project. Ook valideert een wetenschappelijk organisatie de resultaten van het project.

Voorschot en vaststelling aanvragen

Is aan u subsidie toegewezen? Dan kunt u een voorschot aanvragen voor de gemaakte kosten. U krijgt maximaal 90% van het subsidiebedrag als voorschot.

Heeft u uw project afgerond en betaald? Dan heeft u 13 weken de tijd om vaststelling van uw subsidie bij ons aan te vragen. Vaststelling aanvragen doet u via mijn.rvo.nl.

Betrokken ministerie

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Operationeel programma Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en het visserijbeleid.

Subsidie in eerdere jaren

Heeft u deze subsidie in 2018, 2017 of 2016 aangevraagd? U leest meer over subsidiejaren op deze informatiepagina’s: