Innovatieprojecten aquacultuur 2016, 2017 en 2018 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Innovatieprojecten aquacultuur 2016, 2017 en 2018

Gesloten
06-10-2020

Met de subsidie Innovatieprojecten aquacultuur 2016, 2017 en 2018 konden aquacultuurondernemingen en samenwerkingsverbanden hiervan financiële steun krijgen. De subsidie was bestemd voor innovatieprojecten die gericht waren op technische- en marktinnovaties in de aquacultuur. Daarbij werden verschillende duurzame aspecten meegewogen. Denk bijvoorbeeld aan productontwikkeling en kweek van soorten voor de nichemarkt.

De regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Europese vlag

Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Voor wie?

U komt in aanmerking voor deze subsidie als u een aquacultuuronderneming heeft of als u deelneemt aan een samenwerkingsverband van aquacultuurondernemingen.

Een aquacultuuronderneming is een onderneming die zich bezighoudt met de kweek of teelt van aquatische organismen. Hierbij worden technieken gebruikt om de productie van de betrokken organismen te verhogen tot boven de natuurlijke capaciteiten van het milieu. De organismen blijven (in de gehele fase van kweek of teelt) tot en met de oogst eigendom van een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.

Budget

In 2016 was er voor deze regeling € 3 miljoen beschikbaar. In 2017 was dat € 2,5 miljoen en in 2018 € 3 miljoen. De financiering komt voor 75% uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en voor 25% uit nationale gelden. Het budget wordt verdeeld op basis van vooraf opgestelde rangschikkingscriteria.

Maximale subsidie

Voor de verlening van de subsidie gaan we uit van de subsidiabele kosten. Deze moeten voor de subsidie van 2016 minimaal € 700.000 bedragen en voor de subsidie van 2017 en 2018 minimaal € 300.000. Het maximale subsidiepercentage is afhankelijk van de grootte en het type van uw organisatie.

Bent u een mkb-onderneming? Dan kunt u als deelnemer maximaal 50% van de subsidiabele kosten ontvangen. Bent u geen mkb-onderneming? Dan kunt u maximaal 30% van de subsidiabele kosten ontvangen. De subsidie bedraagt ten hoogste € 500.000 per innovatieproject.

Subsidiabele en niet-subsidiabele kosten

U krijgt subsidie voor de volgende kosten:

  • loonkosten
  • bijdrage in natura
  • afschrijvingskosten
  • overige kosten

Onder bepaalde voorwaarden krijgt u subsidie voor de kosten voor de aankoop van grond en/of de btw-kosten. Sommige kosten zijn niet subsidiabel. In de subsidiespelregels EFMZV leest u bij niet-subsidiabele kosten om welke kosten het gaat. Voor Innovatieprojecten aquacultuur 2018 en 2017 geldt als aanvulling hierop, dat de kosten voor vervanging of modernisering van hoofd- en hulpmotoren niet subsidiabel zijn.

In de toewijzingsbrief staat voor welke kosten u subsidie krijgt. Meer informatie over subsidiabele kosten, niet-subsidiabele kosten en kosten die onder bepaalde voorwaarden subsidiabel zijn, leest u in de Subsidiespelregels EFMZV.

Inkomsten uit het project

Het is mogelijk dat het project waarvoor u een aanvraag indient, netto-inkomsten of besparingen oplevert tijdens de uitvoering. De inkomsten worden verrekend met de subsidiabele kosten.

Levert het project na beëindiging nog inkomsten op en zijn de subsidiabele kosten hoger dan € 1 miljoen? Dan worden ook deze netto-inkomsten verrekend met de subsidie. Kunt u de netto-inkomsten vooraf objectief bepalen? Dan geeft u deze op bij de subsidieaanvraag. Kunt u de netto-inkomsten vooraf niet bepalen? Dan houden wij rekening met de netto-inkomsten die u nog uit het project ontvangt binnen 3 jaar na de einddatum van het project.

Voorwaarden

Is deze subsidie aan u toegekend? Dan moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden. Een van de voorwaarden is dat er bij uw project een wetenschappelijke of technische organisatie betrokken is. Ook moet een wetenschappelijke organisatie de resultaten van het project valideren.

Lees meer over de voorwaarden voor de subsidie Innovatieprojecten aquacultuur 2016-2018.

Na uw aanvraag

U ontvangt binnen 22 weken na de indienperiode een beslissingsbrief over uw aanvraag. Als wij uw aanvraag voor subsidie toewijzen, dan staat in deze brief hoeveel subsidie u krijgt. Na de toewijzing start u binnen 12 maanden met de uitvoering van het project.

De subsidieprocedure staat los van een procedure voor het verkrijgen van een vergunning of een andere vorm van toestemming. Als u in aanmerking komt voor subsidie, betekent dat niet automatisch dat u ook andere benodigde documenten voor het uitvoeren van de visserijactiviteiten ontvangt.

Voorschot en vaststelling aanvragen

Is aan u subsidie toegewezen? Dan kunt u een voorschot aanvragen voor de gemaakte kosten. U krijgt maximaal 90% van het subsidiebedrag als voorschot.

Heeft u uw project afgerond en betaald? Dan heeft u 13 weken de tijd om vaststelling van uw subsidie aan te vragen.

Betrokken ministerie

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Operationeel programma Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en het visserijbeleid.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.