Service menu right

Innovatieprojecten aquacultuur 2017

Gesloten

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

In het Nationaal Strategisch Plan Aquacultuur (2014-2020) is een meerjarenvisie opgenomen. Dit is gericht op een duurzame ontwikkeling van de aquacultuur binnen Nederland. Om invulling te geven aan de ontwikkelrichtingen in het plan is een subsidiemodule ontwikkeld om innovaties in de aquacultuur te bevorderen. Hierbij worden verschillende aspecten van duurzaamheid meegewogen.

Europese vlag

Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Aquacultuur

Bij een duurzame aquacultuur horen naast economisch rendement ook aspecten als milieu, gezondheid, welzijn en maatschappelijk draagvlak. Innovaties die in Nederland kansrijk kunnen zijn, liggen bijvoorbeeld bij productontwikkeling, kweek van soorten voor de nichemarkt en het gebruik van nieuwe kweektechnieken en methodieken o.a. met betrekking tot verbeterd uitgangsmateriaal. Het is ook van belang dat projecten marktperspectieven en marktkansen hebben. Zowel technische- als marktinnovaties zijn onmisbaar voor een goed renderende en duurzame aquacultuursector.

Voor wie

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor de subsidie:

  • Aquacultuurondernemingen
  • Deelnemers in een samenwerkingsverband van aquacultuurondernemingen

Aquacultuuronderneming

Een aquacultuuronderneming is een onderneming, die zich bezighoudt met de kweek of teelt van aquatische organismen. Hierbij worden technieken gebruikt om de productie van de betrokken organismen te verhogen tot boven de natuurlijke capaciteiten van het milieu. De organismen blijven (in de gehele fase van kweek of teelt) tot en met de oogst eigendom van een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.

Aanvragen

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen. Dit kon van 1 mei tot en met 13 juli 2017, 17.00 uur.

Ga naar mijn.rvo.nl voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag.

Op de pagina Subsidiespelregels EFMZV leest u aan welke spelregels u zich moet houden als u subsidie aanvraagt bij een subsidiemodule van de Regeling Europese EZ Subsidies.

Verlenen subsidie en verdeling budget

Wij beoordelen uw aanvraag volgens de tenderprocedure. Dit betekent dat alle volledige aanvragen die op tijd zijn ingediend met elkaar concurreren voor het beschikbare budget. Aan de hand van vooraf opgestelde selectiecriteria rangschikken we de aanvragen. Hierbij kijken we in hoeverre uw aanvraag voldoet aan de doelstelling van de subsidieregeling. Het budget gaat naar de projecten met de hoogste rangschikking. Lees meer hierover op de pagina Verlening en verdeling subsidie.

Betrokkenheid wetenschappelijke of technische organisatie

Een wetenschappelijke of technische organisatie is actief betrokken bij uw project. Daarnaast moeten de resultaten van het project gevalideerd worden door een wetenschappelijk organisatie.

Voorschot en vaststelling aanvragen

Is aan u subsidie toegewezen? Dan kunt u een voorschot aanvragen voor gemaakte kosten. U ontvangt maximaal 90% van het subsidiebedrag als voorschot.

Heeft u uw project afgerond en betaald? Dan heeft u 13 weken de tijd om vaststelling van uw subsidie bij ons aan te vragen. Vaststelling aanvragen doet u via mijn.rvo.nl.

Betrokken ministerie

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Operationeel Programma Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en het visserijbeleid.