Service menu right

Innovatieprojecten duurzame visserij 2017

Gesloten
18-06-2020

Om de sector te helpen bij de overgang naar duurzame visserij en het invoeren van de aanlandplicht stelt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit subsidie beschikbaar voor innovatieprojecten. Met deze subsidie kunt u financiƫle steun krijgen voor projecten die gericht zijn op het ecologisch verduurzamen van de visserij.

Deze regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Europese vlag

Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Innovatieproject duurzame visserij

Met een innovatieproject voor duurzame visserij ontwikkelt u, en voert u eventueel in, nieuwe technische of organisatorische kennis voor de ecologische verduurzaming in de zee-, kust of binnenvisserij. Het gaat bijvoorbeeld om projecten die gericht zijn op het:

  • bevorderen van de selectiviteit van vismethoden
  • verminderen van bodemberoering
  • verminderen van vervuiling
  • nieuwe innovatie voor energiebesparing

Voor wie?

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor de subsidie:

  • een visserijorganisatie
  • een marktdeelnemer
  • een samenwerkingsverband van tenminste twee van de hierboven vermelde partijen.

Visserijorganisatie

Bij een visserijorganisatie blijkt uit de doelstellingen in de statuten dat zij het collectief belang van vissers of visserijondernemingen behartigt.

Marktdeelnemer

Een marktdeelnemer exploiteert of bezit een bedrijf in de visserijsector. De activiteiten zijn gericht op een stadium van de productie-, verwerkings-, afzet-, distributie- en detailhandelsketen voor visserij- en aquacultuurproducten. Een marktdeelnemer kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn.

Betrokkenheid wetenschappelijke of technische organisatie

Een wetenschappelijke of technische organisatie is actief betrokken bij uw project. Daarnaast moeten de resultaten van uw project en het wetenschappelijk of technisch rapport gevalideerd worden door een wetenschappelijke organisatie. Op die manier waarborgt u dat uw project voldoet aan de algemeen aanvaarde wetenschappelijke standaarden en worden de resultaten voldoende wetenschappelijk onderbouwd.

Aanvragen

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen. Dit kon van 1 maart tot en met 15 mei, voor 17:00 uur.

Ga naar mijn.rvo.nl voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag.

Op de pagina Subsidiespelregels EFMZV leest u aan welke spelregels u zich moet houden als u subsidie aanvraagt bij een subsidiemodule van de Regeling Europese EZ Subsidies.

Verlenen subsidie en verdeling budget

Innovatieprojecten duurzame visserij is een tenderregeling. Dit betekent dat alle volledige aanvragen die op tijd zijn ingediend met elkaar concurreren voor het beschikbare budget. Aan de hand van vooraf opgestelde criteria rangschikken we de aanvragen. Hierbij kijken we in hoeverre uw aanvraag voldoet aan de doelstelling van de subsidieregeling. Het budget gaat naar de projecten met de hoogste rangschikking. Kijk voor meer informatie over het budget en de criteria op de pagina Verlening en verdeling subsidie.

Inzet vissersvaartuigen zee- of kustvisserij beperkt

De Europese Commissie heeft het aandeel vissersvaartuigen voor de zee- of kustvisserij dat deel mag nemen aan deze subsidie beperkt. Deze beperking geldt ook voor de vissersvaartuigen die meedoen aan de subsidie Innovatieprojecten aanlandplicht. Dit aandeel mag zonder toestemming van de Europese Commissie niet groter zijn dan 5% van de nationale vloot (in aantal), of niet meer dan 5% van de brutotonnage van de nationale vloot. Om te bepalen of de grens van 5% is bereikt, worden de vaartuigen en de brutotonnages die betrokken zijn bij de projecten die meedoen aan deze subsidie en de subsidie Innovatieprojecten aanlandplicht, bij elkaar opgeteld. Vaartuigen uit de binnenvisserij tellen hier niet mee.

Voorschot en vaststelling aanvragen

Is aan u subsidie toegewezen? Dan kunt u een voorschot aanvragen voor gemaakte kosten. U ontvangt maximaal 90% van het subsidiebedrag als voorschot.

Heeft u uw project afgerond en betaald? Dan heeft u 13 weken de tijd om vaststelling van uw subsidie bij ons aan te vragen. Vaststelling aanvragen doet u via mijn.rvo.nl.

Wetten en regels

Op de pagina Regelgeving vindt u meer informatie over de wet- en regelgeving voor deze regeling.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Operationeel Programma Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en het visserijbeleid.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.