Innovatieprojecten rendementsverbetering visserij 2017 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Innovatieprojecten rendementsverbetering visserij 2017

Gesloten
17-08-2020

Hoge kosten in combinatie met dalende opbrengstprijzen zetten de rendementen in de visserij onder druk. Om de sector te helpen de rendementen te verbeteren stelt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit subsidie beschikbaar voor innovatieprojecten. Deze projecten zijn gericht op kostenbesparing en rendementsverbetering in de visserijketen.

Deze subsidie is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Europese vlag

Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Rendementsverbetering

De subsidie is bedoeld om het concurrentievermogen en de economische prestaties van de visserijsector in Nederland te verbeteren. Dit gebeurt door financiële ondersteuning bij investeringen in technologische ontwikkeling en innovatie. Het gaat bijvoorbeeld om projecten die voor een zo breed mogelijk aantal betrokkenen uit de visserijsector een duidelijke kostenbesparing opleveren. Of om projecten die een duidelijke waardevermeerdering van hun product(en) tot gevolg hebben. Ook projecten die zich richten op het beter op elkaar aansluiten van vraag en aanbod of op een kortere keten komen voor steun in aanmerking.

Voor wie?

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor de subsidie:

  • Een producentenorganisatie voor visserijproducten.
  • Een deelnemer in een samenwerkingsverband van producentenorganisaties voor visserijproducten en/of visserijondernemingen.
  • Een deelnemer in een samenwerkingsverband van minstens één visserijonderneming of producentenorganisatie voor visserijproducten en een of meer marktdeelnemers uit de visserijsector, die niet als visserijonderneming kunnen worden beschouwd.

Producentenorganisatie voor visserijproducten

Een organisatie van primaire producenten in de visserij. De organisatie moet erkend zijn door RVO.

Visserijonderneming

Een onderneming die zich bezighoudt met visserijactiviteiten. Visserijactiviteiten zijn het zoeken naar vis, het te water laten, uitzetten, slepen en ophalen van vistuig, het aan boord halen van de vangst, het overladen, het aan boord houden, het verwerken aan boord, het overbrengen, het kooien, vetmesten en aanlanden van vis en visserijproducten.

Marktdeelnemer

Een marktdeelnemer exploiteert of bezit een bedrijf in de visserijsector. De activiteiten zijn gericht op een stadium van de productie-, verwerkings-, afzet-, distributie- of detailhandelsketen voor visserijproducten. Een marktdeelnemer kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn.

Budget

Het budget voor deze subsidie is € 2,5 miljoen. De financiering komt voor 75% uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en voor 25% uit nationale gelden. Het budget wordt verdeeld op basis van vooraf opgestelde rangschikkingscriteria.

Subsidiabele en niet-subsidiabele kosten

U krijgt subsidie voor de volgende kosten:

  • loonkosten
  • bijdrage in natura
  • afschrijvingskosten
  • overige kosten

Onder bepaalde voorwaarden krijgt u subsidie voor de kosten voor de aankoop van grond en/of de btw-kosten. Sommige kosten zijn niet subsidiabel. In de subsidiespelregels EFMZV leest u bij niet-subsidiabele kosten om welke kosten het gaat. Voor Innovatieprojecten rendementsverbetering visserij geldt als aanvulling hierop, dat de operationele kosten en de kosten voor vervanging of modernisering van hoofd- of hulpmotoren niet subsidiabel zijn.

In de toewijzingsbrief staat voor welke kosten u subsidie krijgt. Meer informatie over subsidiabele kosten, niet-subsidiabele kosten en kosten die onder bepaalde voorwaarden subsidiabel zijn, leest u in de Subsidiespelregels EFMZV.

Inkomsten uit het project

Het is mogelijk dat het project waarvoor u een aanvraag indient, tijdens de uitvoering netto-inkomsten of besparingen oplevert. De inkomsten worden verrekend met de subsidiabele kosten.

Levert het project na beëindiging nog inkomsten op en zijn de subsidiabele kosten hoger dan € 1 miljoen? Dan worden ook deze netto-inkomsten verrekend met de subsidie. Kunt u de netto-inkomsten al vooraf objectief bepalen? Dan geeft u deze op bij de subsidieaanvraag. Zijn deze netto-inkomsten vooraf niet te bepalen? Dan houden wij rekening met de netto-inkomsten die u nog uit het project ontvangt binnen 3 jaar na de einddatum van het project.

Voorwaarden

Is deze subsidie aan u toegekend? Dan moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden. Een van de voorwaarden is dat er bij uw project een wetenschappelijke of technische organisatie betrokken is. Ook moet een wetenschappelijke organisatie de resultaten van het project valideren.

Lees meer over de voorwaarden.

Na uw aanvraag

U ontvangt binnen 22 weken na de indienperiode een beslissingsbrief over uw aanvraag. Als wij uw aanvraag toewijzen, dan staat in deze brief hoeveel subsidie u krijgt. Na de toewijzing start u binnen 12 maanden met de uitvoering van het project.

De subsidieprocedure staat los van een procedure voor het verkrijgen van een vergunning of een andere vorm van toestemming. Als u in aanmerking komt voor subsidie, betekent dat niet automatisch dat u ook andere benodigde documenten voor het uitvoeren van de visserijactiviteiten ontvangt.

Voorschot en vaststelling aanvragen

Is aan u subsidie toegewezen? Dan kunt u een voorschot aanvragen voor de gemaakte kosten. U krijgt maximaal 90% van het subsidiebedrag als voorschot.

Heeft u uw project afgerond en betaald? Dan heeft u 13 weken de tijd om vaststelling van uw subsidie aan te vragen. Dat is nodig om de (resterende) subsidie betaald te krijgen.

Wetten en regels

Op de pagina’s Regelgeving EFMZV en Subsidiespelregels EFMZV vindt u meer informatie over de wet- en regelgeving voor deze regeling.

Opdrachtgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Operationeel Programma EFMZV en het visserijbeleid.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.