Vervolg Interessepeiling IPCEI Waterstof | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Vervolg Interessepeiling IPCEI Waterstof

Gesloten
15-06-2021

Op deze pagina plaatsen we informatie over de stand van zaken van de mogelijke subsidieregeling IPCEI Waterstof.

Update 8 juni 2021

IPCEI Match-making Kick-off Event

In het Kick-off Event op 8 juni hebben de Europese Commissie en het IPCEI-coördinatieteam het proces uitgelegd. Lees meer over de Kick-off op het B2match platform IPCEI Hydrogen Matchmaking Procedure. Hierop vindt u ook de presentaties in pdf.

Update 4 juni 2021

IPCEI Micro-Electronics stelde non-papers op. Dit zijn downloadbare begeleidingsdocumenten (Engels). De informatie die hierin staat gebruikt u in het aanvraagproces. Ze helpen u de documenten op te stellen die nodig zijn voor IPCEI Waterstof.

Update 10 mei 2021

De Europese Commissie heeft een procesdocument (Engels) opgesteld voor de match-making procedure IPCEI Waterstof.

Update 22 april 2021

Op vrijdag 16 april 2021 is er weer een Europese meeting geweest voor IPCEI Waterstof.

We weten nu dat er 2 golven zijn voor IPCEI Waterstof. Hoe deze golven eruit gaan zien is op dit moment nog niet helder. In Europees verband vindt daar het gesprek over plaats. We hebben afgesproken om op Europees niveau eerst meer zicht te krijgen over het type projecten. Daarna bepalen we de indeling van de golven.

Dit betekent dat wij binnen korte tijd de Europese Commissie informatie moeten geven over de projecten. De Europese Commissie heeft daarom een dataplatform ingericht. Daarop kan vertrouwelijke informatie worden geplaatst. De eerste stap is dat lidstaten de contactgegevens van de projecteigenaren aanleveren bij de Europese Commissie. Daarna worden de projecteigenaren uitgenodigd de gegevens aan te leveren. Deze plaatsen we op het platform.

Meer en meer wordt duidelijk dat IPCEI echt gaat om grootschalige projecten. Ze hebben de IPCEI-status nodig om het financiële kloof te financieren. Dit betekent dat wij op dit moment het projectportfolio doorlezen met het oog op het verdere proces.
 
Dat hebben we uit andere Europese IPCEI’s geleerd. Bedrijven die niet direct onderdeel uitmaken van IPCEI zijn waardevol. Daarom geven we die toegang tot het online matchmakings-platform. Zowel directe als indirecte partners krijgen toegang tot het online matchmakings-platform. Dit geldt ook voor de partners waarvan wij nog niet zeker weten of ze een directe of indirecte partner zijn. We hebben dit in Europees verband afgesproken.

De contactpersonen van elk project ontvangen hierover binnenkort nadere informatie. We duiden de begrippen 'directe' en 'indirecte' partner mee. Ook geven we concrete en praktische informatie over de matchmaking en de stappen die daaraan voorafgaan.

Afsluitend willen we onderstaande gewijzigde voorlopige planning met u delen.

Voorlopige planning:

 • Projectinformatie invullen door bedrijven op EU Survey platform: april/mei
 • Pre-engineering: Definition IPCEI objectives, narrative for chapeau document: april/mei
 • Match-making on company level: mei 2021
 • Chapeau workshops: drafting of chapeau document: juni/juli 2021
 • Pre-notificatie: juli 2021
 • Notificatie: waarschijnlijk in november 2021 (het definitieve besluit volgt of 2021)
 • Start van projectuitvoering: 2022

Update 18 maart 2021

De eerste overleggen met de Europese Unie (EU) en de betrokken lidstaten zijn geweest.

Hieronder volgen de zaken waar aan we aan werken. We geven meer informatie over onderwerpen waar we op dit moment al iets over kunnen zeggen. Op onze website brengen we u vooral op de hoogte over de ontwikkelingen rond IPCEI Waterstof.

Voorlopige planning:

Er zijn overleggen geweest met de EU en de EU-lidstaten over IPCEI. Deze waren op 5 maart en op 12 maart 2021. Een mogelijke de planning is:

 • Pre-engineering*: Definition IPCEI objectives, narrative for chapeau document: april/mei
 • Match-making voor bedrijven**: mei 2021
 • Chapeau workshops: schets van het chapeau document: juni/juli 2021
 • Pre-notification: juli 2021
 • Notification: possibly in november 2021 (doel van een definitief besluit is eind 2021)
 • Start van de uitvoering van het project 2022

* Deze pre-engineering fase is toegevoegd. Lidstaten voerden gesprekken over het verdere proces van deze IPCEI en de randvoorwaarden.
** Het Nederlandse IPCEI-team kijkt wat er al eerder mogelijk is. Zoals het initiatief via ambassades.

Proces:

De lidstaten werken aan:

 • een generiek format/factsheet voor projectgegevens om de matchmaking efficiënter te kunnen laten verlopen;
 • ondersteunende software voor de registratie van de projectgegevens op basis van dit format;
 • ondersteunende software (voorgesteld is B2match) voor het matchmaking-proces;
 • de verdere opzet van de matchmaking.

Update 25 februari 2021

Van juli tot en met september 2020 vond een interessepeiling plaats voor IPCEI Waterstof.

 • Nederland heeft op het 'Manifesto for the development of a European Hydrogen Technologies and Systems value chain' ondertekend. Dat deden we op 17 december 2020.
 • Dit Manifesto is een initiatief van Duitsland. Hiermee maakt Duitsland zichtbaar dat het de coördinatie van de IPCEI Waterstof op zich heeft genomen. In dit Manifesto staat de volgende ingeschatte planning:
 • Binnenkort wordt meer duidelijk over het IPCEI-proces en de daarbij behorende tijdlijn. Als deze informatie bekend is, staat het op deze pagina.
 • Doel van de matchmaking is 1 groot IPCEI-waterstofproject (het 'geïntegreerde' project). Dat wordt de paraplu voor alle waterstofprojecten van de lidstaten.
 • Voor het geïntegreerde IPCEI-waterstofproject zijn de volgende uitgangspunten belangrijk:
  • De afzonderlijke onderdelen van het geïntegreerde project mogen betrekking hebben op verschillende niveaus van de leveringsketen, maar moeten complementair en noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de belangrijke Europese doelstelling. (Hierna noemen we de begrippen 'één project' en 'geïntegreerd project' in het kort 'project' )
  • Bij het project moet altijd meer dan één lidstaat betrokken zijn. De voordelen ervan mogen niet beperkt blijven tot de financierende lidstaten. Ze moeten een groot deel van de Unie bestrijken. De voordelen van het project moeten duidelijk zijn, concreet en aanwijsbaar.
  • De voordelen van het project mogen niet alleen voor betrokken ondernemingen of sectoren zijn. Ze moeten een bredere relevantie hebben. En we moeten ze op ruimere schaal in de Europese economie of samenleving kunnen toepassen. Dat moet via duidelijk, concreet en aanwijsbaar omschreven positieve overloopeffecten gaan. Ze moeten systemische effecten hebben op meerdere niveaus van de waardeketen. Ze moeten effect hebben op up- of down streammarkten. Ze mogen ook alternatieve toepassingen bieden in andere sectoren of voor de modale shift.
  • Het project moet cofinanciering door de begunstigde behelzen.
 • Deze uitgangspunten leest u ook op de website van de Europese Commissie over IPCEI.
 • In aanvulling op voorgaande wordt meer en meer duidelijk dat Duitsland een harde ondergrens stelt. Alleen projecten groter dan € 10 miljoen mogen meedoen. Kleinere projecten moeten mogelijk clusteren om een kans te maken.
 • De verwachting is dat er een forse investering in tijd nodig is voor de matchmaking. Ook het (pre)notificatieproces kost tijd. Dat geldt voor de projecten die daar dan voor in aanmerking komen. De Europese Commissie stelt vooral veel vragen in de prenotificatiefase. Die gaan over de ingediende projecten, vaak op een hoog detailniveau.

Tot nu hebben wij van andere landen nog niet gehoord hoe zij met deze criteria omgaan. En hoe dat past met hun portfolio aan projecten. Wilt u meer weten over het matchmaking-proces en de buitenlandse projecten? U krijgt meer informatie van ons als er meer details bekend zijn. Laat dit u er u niet van weerhouden om vooral ook zelf aansluiting te zoeken bij Europese consortia. Neem daar zelf ook het initiatief toe. Wij vinden het fijn als u ons daarover op de hoogte houdt.

Meer weten?

Heeft u vragen? Stuur ons dan een e-mail. Wij delen de informatie via onze nieuwsbrieven en op deze pagina. Wij verzoeken u alleen noodzakelijke vragen te stellen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.