Interreg 2014-2020 | RVO

Service menu right

Interreg 2014-2020

Tijdelijk gesloten
09-04-2021

Wilt u de innovatiekracht van Europa met uw project versterken? Draagt dit bij aan een beter milieu? Interreg biedt u als ondernemer, onderzoeker en overheid de mogelijkheid om internationaal samen te werken aan duurzame projecten.

De Interreg-programma’s 2014-2020 worden hierna beschreven. U kunt daar geen nieuwe aanvraag meer voor indienen, de lopende projecten hebben wel tot en met 2023 de tijd om hun werk af te ronden. De programma’s voor de periode 2021-2027 zijn in voorbereiding.

De programma’s Noord-West Europa en Noordzee Regio gaan in de nieuwe periode voor heel Nederland gelden. Inhoudelijk zullen deze, maar ook het Interreg Europe programma, bij de Europese Green Deal aansluiten. Belangrijke thema’s worden klimaatadaptatie, watermanagement, hernieuwbare energie en circulaire economie. Daarnaast blijft innovatie een pijler van de programma’s. Green and Smart dus. Waar bij Noordzee Regio nog het vermelden waard is dat (maritieme) governance een aandachtsthema gaat worden. T

en opzichte van de periode 2014-2020 dus evolutie, geen revolutie. Het kan zeker interessant zijn ter oriëntatie alvast (nog) eens naar de prioriteiten van die programma’s te kijken,  of naar de praktijkverhalen, waarin een aantal projecten laat zien hoe Interreg hen helpt bij het realiseren van hun doelen. Of kijk eens naar de Europabrede digitale tentoonstelling 30 jaar Interreg naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van Interreg in 2020.

De algemene verwachting is dat de programma’s rond de zomer ter goedkeuring aan de Europese Commissie aangeboden zullen worden. Als alles goed gaat zijn dan eind 2021 de eerste calls for proposals te verwachten. Later dit jaar organiseert RVO nog verschillende (digitale) events om de nieuwe programma’s te lanceren.

Voor wie is Interreg

Interreg richt zich op de volgende doelgroepen:

  • overheden (rijk, provincie, gemeente, waterschap)
  • kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen)
  • bedrijven
  • ontwikkelingsmaatschappijen
  • non-profitinstellingen
  • private partijen zonder winstoogmerk

North West Europe (NWE)

Interreg North West Europe (NWE) is een transnationaal programma. Het richt zich op deelname van partijen uit 7 landen. Ook partijen uit Zwitserland (geen lid van de EU) kunnen meedoen. In Nederland gaat het om het stimuleren van innovatie en duurzame economische groei in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, Noord-Brabant, Overijssel, Gelderland, Zeeland en Limburg.

Interreg North West Europe (NWE)

North Sea Region (NSR)

Interreg North Sea Region (NSR) is een transnationaal programma. Het programma richt zich op de samenwerking van verschillende partijen uit verschillende landen rond de Noordzee. De algemene doelstelling van het programma is het stimuleren van innovatie en duurzame economische groei in de Noordzeeregio.

Interreg North Sea Region (NSR)

Europe

Interreg Europe ondersteunt interregionale samenwerking door heel Europa. Het gaat om alle 28 lidstaten van de Europese Unie met Zwitserland en Noorwegen. Interreg Europe richt zich op beleidsinstrumenten voor regionale ontwikkeling en in het bijzonder de Structuurfondsprogramma's. Het programma co-financiert projecten en platforms voor regionale of lokale overheden en andere partners. Hierop wisselen ze praktijkvoorbeelden en ideeën uit om hun beleidsinstrument(en) te verbeteren.

Interreg Europe

Contact

Heeft u een algemene/oriënterende vraag over Interreg? Neem dan contact met RVO. Heeft u een specifiekere vraag over Interreg NWE, NSR of Europe? Dan kunt u een e-mail sturen naar onze nederlandse contactpersonen.

Financiële vragen

RVO heeft een expertisecentrum voor financiële vragen over Interreg. Dit centrum verzorgt ook de goedkeuring van de eerstelijnscontroleurs die projecten volgens EU-regelgeving moeten aanstellen (de zogenoemde FLC-goedkeuring, zowel voor bovengenoemde programma’s als voor Twee Zeeën en URBACT). Het expertisecentrum is te bereiken via interreg@rvo.nl.

Achtergrond

In 1990 werd Interreg opgericht om samenwerking tussen regio’s binnen Europa te verbeteren. Het is een van de oudste en grootste subsidiefondsen dat samenwerking in projecten tussen nationale, regionale en lokale partijen uit verschillende lidstaten financiert. De basis van Interreg is samenwerking, net als de basis van Europa.

Voor de periode 2014-2020 bestaat Interreg uit 79 programma’s waarin op verschillende manieren wordt samengewerkt: Onder een driedeling vallen meerdere samenwerkingsprogramma’s die ingedeeld zijn op basis van geografische ligging, gezamenlijke uitdagingen en doelen: Interreg A, Interreg B, Interreg C.

Daarnaast zijn er ook programma’s die zich richten op samenwerking met landen aan de oostelijke en zuidelijke buitengrenzen van de EU. Nederland neemt hieraan niet deel.

Interreg A

Deze programma’s liggen langs landsgrenzen. We noemen ze daarom 'grensoverschrijdende' programma’s. Er zijn 60 samenwerkingsprogramma’s binnen Interreg A. Deze programma’s dekken met elkaar de 28 lidstaten van Europa - plus een aantal landen waarmee wordt samengewerkt (zoals het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Zwitserland) . Er is € 6,6 miljard beschikbaar voor projecten. Nederlandse partijen kunnen deelnemen aan de volgende Interreg A programma’s:

Meer informatie over Interreg A vindt u op rijksoverheid.nl.

Interreg B

Interreg B programma’s zijn transnationaal. Daarin werken meerdere landen samen. Deze gebieden zijn groter dan in de A programma’s. Er zijn 15 samenwerkingsprogramma’s binnen Interreg B. Ze hebben een totaal budget van € 2,1 miljard. Deze programma’s richten zich op diverse onderwerpen als innovatie, duurzaamheid, stedelijke ontwikkeling, transport en telecommunicatie. Voor Nederlandse partijen zijn de volgende Interreg B programma’s beschikbaar:

Interreg C

Interreg C is een interregionaal Europees breed programma. Er zijn 3 samenwerkingsprogramma’s die gericht zijn op alle 28 lidstaten van Europa en een aantal partnerlanden buiten de EU zoals het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Zwitserland. Bij deze programma’s kunt u aanvragen voor subsidie indienen.

  • Interreg Europe heeft een totaalbudget van zo’n € 359 miloen. Het richt zich op de verbetering van de uitvoering van regionaal beleid. Dit beleid is bijvoorbeeld ontwikkeld in de landsdelige programma’s en het ESF.
  • URBACT richt zich specifiek op stedelijke problematiek, en wordt in Nederland gecoördineerd door het Ministerie van BZK.
  • ESPON is een onderzoeksprogramma rond vraagstukken van ruimtelijke ordening en territoriale cohesie, en wordt gecoördineerd door het Ministerie van IenM.

Naast deze 3 projectenprogramma’s is er het programma Interact. Dit richt zich op kennisuitwisseling tussen en over Interreg-programma’s. Hier kunt u geen projecten voor indienen.

Interreg of andere Europese subsidie?

EU-banner INTERREG

Wilt u subsidie aanvragen bij een Europees fonds? Lees dan eerst de beschikbare informatie op de programmapagina van dit fonds. U kunt ook contact opnemen met de contactpersoon of het secretariaat van het programma. Informatie over alle Interreg-programma’s en contactpersonen in Nederland vindt u op Rijksoverheid.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.