Investeringen in energie glastuinbouw (EHG) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Investeringen in energie glastuinbouw (EHG)

01-04-2021

Wilt u energie besparen, bijvoorbeeld door een luchtbehandelingssysteem te installeren? Met de subsidie Investeringen in energie glastuinbouw (EHG) kunnen glastuinders en samenwerkingsverbanden hiervan energiebesparende maatregelen nemen.

U kunt deze subsidie aanvragen van 1 april tot en met 1 december 2021, voor 17:00 uur.

Voor de openstelling van de EHG vanaf december 2020 kunt u uw aanvraag niet meer versturen. Deze moest 31 maart 2021 bij ons binnen zijn. U leest meer op de pagina van de EHG 2020 met de openstelling van december tot en met maart.

Deze subsidie heet officieel Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) 2021.

Budget

Het budget voor deze subsidie is € 18 miljoen.

Waarvoor krijgt u subsidie?

U krijgt subsidie als u nieuwe machines en installaties koopt en installeert. Dit krijgt u voor de kosten zonder btw. U krijgt maximaal 25% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Bij elke aanvraag moet de subsidie minimaal € 5.000 zijn. Wilt u weten waar u subsidie voor krijgt en hoeveel dit is? De maximale subsidie staat in de tabel hieronder.

Maximaal subsidiebedrag voor elke investering

InvesteringMaximale subsidiebedrag*1Kosten die onder de subsidie vallen zijn maximaal
2e energiescherm€ 250.000€ 7 of € 8 per m2 *2
Aansluiting warmtenetwerk of -cluster€ 150.000-
Aansluiting biogas- of kooldioxidenetwerk of -cluster€ 50.000-
Luchtbehandelingssysteem€ 375.000€ 30 per m2

*1 Dit zijn de bedragen voor één aanvrager. Elke aanvrager in een samenwerkingsverband kan dit bedrag krijgen.

*2 Bij een geïnstalleerd kasoppervlak groter dan 4 hectare is dit maximaal € 7 per m2. Bij 4 hectare of minder is het bedrag maximaal € 8 per m2.

Waarvoor krijgt u geen subsidie?

Voor deze investeringen krijgt u geen subsidie:

 • 1e energiescherm
 • gevelscherm
 • verduisteringsscherm
 • lichtafschermingsscherm, als dat wettelijk verplicht is
 • schermen die minder dan 45% energie besparen
 • schaduw- en zonweringsschermen
 • lichtdoorlatende energieschermen met een lichtafscherming van meer dan 25%
 • investeringen waarmee u een machine of installatie vervangt

U krijgt ook geen subsidie voor ondersteunende en extra kosten. Dit zijn de kosten voor:

 • het in gebruik nemen van de investering;
 • onderwijs en hulp;
 • leges, bijvoorbeeld voor een vergunning;
 • eigen werk;
 • debetrente;
 • invoerrechten;
 • vervoer;
 • gebruikte machines.

Mogelijke uitbreiding subsidiabele technieken

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil de EHG-subsidie met drie nieuwe technieken uitbreiden. De Europese Commissie (EC) controleert deze technieken met de staatssteunregels. Het is nog onduidelijk of de EC deze technieken goedkeurt. Misschien kunt u tijdens deze openstellingsperiode nog subsidie hiervoor aanvragen. Als we meer weten leest u dit op deze pagina.

Het gaat om de volgende 3 technieken:
 1. Hogedruk vernevelinginstallatie voor kaskoeling
 2. Energiescherm inclusief ophogen kas en verdekken met diffuus glas met tweezijdige AR-coating
 3. Vervanging van alle aanwezige SON-T belichting door LED-belichting in bestaande kassen. Of installatie van LED-belichting in nieuwbouwkassen en onbelichte bestaande kassen

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden:

 • U heeft een overeenkomst met de leverancier. Deze sluit u pas af na de publicatie van de subsidie in de Staatscourant en voor uw aanvraag.
 • U heeft de emissieaangifte CO2 gedaan met de Gecombineerde opgave 2021.
 • U doet de investering in Nederland.
 • Uw bedrijf staat ingeschreven bij KVK.
 • U houdt zich bij uw project aan de wetten van de Europese Unie. En de nationale wetten voor milieubescherming.
 • Het bedrag dat u toegewezen krijgt, is niet hoger dan het maximale subsidiebedrag. Andere subsidies die u krijgt voor deze investering tellen hiervoor ook mee.
 • U mag pas kosten maken vanaf de startdatum van het project. Deze datum geeft u door in uw aanvraag.

Voor een 2e energiescherm

Dit zijn de extra voorwaarden:

 • U heeft al één energiescherm. Dit bespaart minimaal 35% energie.
 • U bespaart minimaal 45% energie met het 2e energiescherm.

Overeenkomst met de leverancier

U stuurt de overeenkomst met de leverancier van de investering mee. Dit zijn de voorwaarden voor de overeenkomst en afspraken met de leverancier:

 • U mag geen aanbetaling doen aan de installateur voordat u subsidie aanvraagt.
 • De overeenkomst is gesloten tussen uw bedrijf en de deelnemers bij een samenwerkingsverband en de bouwer of leverancier van de machine of installatie.
 • Is de installateur via een holding verbonden met uw bedrijf? Dan krijgt u alleen subsidie voor de kosten van de installateur. Dus zonder de berekening van winstopslagen.

In de overeenkomst staat:

 • wanneer de overeenkomst afgesloten is;
 • duidelijk om welke machine(s) en/of installatie(s) het gaat. U gebruikt bijvoorbeeld de naam van de investering zoals deze op deze pagina staat;
 • duidelijk wat de kosten zijn voor iedere investering. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor de koop, bouw of levering. Het is ook duidelijk welke kosten wel en niet meetellen voor de subsidie. De kosten zonder btw staan er ook in;
 • een ontbindende voorwaarde. Hierin staat dat de overeenkomst niet meer geldt als u geen subsidie krijgt. Is de investering onderdeel van een groter project, zoals de bouw van een kas? Dan geldt de ontbindende voorwaarde alleen voor de investering waarvoor u subsidie aanvraagt.

Aanvragen

U vraagt Investeringen in energie glastuinbouw aan op mijn.rvo.nl. Dit kan van 1 april 2021 tot en met 1 december 2021, voor 17:00 uur. Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging RVO diensten op niveau eH3 nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. Bij uw aanvraag stuurt u de overeenkomst met de leverancier van de investering mee.

Uw aanvraag direct regelen

Apart aanvragen voor elke investering

Wilt u voor meer investeringen subsidie aanvragen? Dan vult u voor elke investering een apart aanvraagformulier in.

Na uw aanvraag

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, controleren wij of deze compleet is. Is dat zo? Dan beoordelen we uw aanvraag.

Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u een brief met onze beslissing. Als wij uw aanvraag goedkeuren, dan staat in deze toewijsbrief ook hoeveel subsidie u krijgt toegewezen.

Hoe lang heeft u voor uw project?

U plaatst de gekochte apparaten of installaties nadat u de toewijsbrief heeft gekregen. Dit doet u binnen 2,5 jaar. Lukt dit niet? Meld dit op tijd bij ons. Achteraf kunnen wij bewijs vragen om te controleren of u de maatregelen op tijd heeft uitgevoerd.

Bewaar uw documenten

U bewaart een aantal documenten in uw administratie. Deze houdt u minimaal 5 jaar na onze laatste betaling. Het gaat om deze documenten:

 • Bedrijfskaart. Hierop markeert u de oppervlakte waar de investering over gaat en de locatie van het netwerk. Dit geldt alleen voor investeringen in een aansluiting op een warmtenetwerk of op een biogas- of koolstofdioxidenetwerk.
 • Beslissing(en) op andere subsidies (als u andere subsidies krijgt).

Beslissing op andere subsidie

Heeft u subsidie (toegewezen) gekregen van ons of een andere (lokale) overheid voor dezelfde investering? Dan kan dit gevolgen hebben voor de subsidie die u bij ons aanvraagt. Daarom is het belangrijk dat u ons laat weten of u andere subsidies krijgt.

Doorgeven wijziging

Soms verloopt de uitvoering van uw project anders dan gepland. Zulke veranderingen kunnen gevolgen hebben voor uw subsidie. Neem daarom altijd contact met ons op als er iets verandert in uw situatie. Bijvoorbeeld als de einddatum van uw project wijzigt. Het doel van uw project mag u niet wijzigen.

Wilt u de subsidie wijzigen? Meld dit dan altijd voordat u de wijziging doet bij ons. Geef de wijziging straks door via Wijziging doorgeven op mijn.rvo.nl.

Welke wijziging u mag doen

U mag niet alle wijzigingen doen. Welke mogen wel? U mag wisselen:
 • van leverancier of aannemer binnen dezelfde investering;
 • naar een andere machine of installatie. Deze moet wel voldoen aan de voorwaarden van uw originele aanvraag. U krijgt nooit een hoger subsidiebedrag dan het bedrag dat in uw toewijsbrief staat.

Beslissing

U krijgt binnen 8 weken nadat wij uw verzoek hebben gekregen een bericht. Hierin staat of u de wijziging mag doen of niet.

Aanvragen vaststelling

Aan het einde van het project vraagt u vaststelling van uw subsidie bij ons aan. Wij stellen dan definitief vast hoeveel subsidie u krijgt. Wij kijken hierbij bijvoorbeeld of u de gestelde doelen heeft gehaald. Daarna krijgt u de subsidie. U krijgt binnen 13 weken een beslissing op uw aanvraag voor vaststelling.

Subsidiebedragen tot € 25.000

Bij een subsidiebedrag tot € 25.000 stellen wij de subsidie vast. Dit betekent dat u hiervoor geen extra aanvraag meer hoeft te doen. Wij kunnen achteraf nog wel een controle door een steekproef doen.

Subsidiebedragen van € 25.000 of hoger

Voor subsidiebedragen van € 25.000 of hoger vraagt u de vaststelling bij ons aan. Is bij een samenwerkingsverband het bedrag bij één of meer deelnemers € 25.000 of meer? Dan vraagt de penvoerder dit aan. Dit doet u of de penvoerder binnen 13 weken na de einddatum van het project. De dag na deze datum herinneren wij u hieraan.

Wilt u uw project eerder vaststellen dan de einddatum? Doe dan een wijzigingsverzoek om de einddatum van uw project naar voren te halen.

Bijlagen bij uw vaststellingsaanvraag

Bij uw aanvraag stuurt u bijlagen mee:

 • Een eindverslag: in het Format eindrapport MEI en EHG op mijn.rvo.nl leest u straks wat hierin moet staan. Heeft u voor dit project ook andere subsidie aangevraagd en/of gekregen? Geef dan in het eindverslag ook dit bedrag op. Het gaat dan alleen om subsidie voor dezelfde kosten waarvoor u deze subsidie krijgt.
 • Bewijs waaruit duidelijk wordt dat de aangevraagde investering is uitgevoerd.
 • Kopie van het bankrekeningafschrift van de betaling van de investering.
 • Facturen en een facturenoverzicht.

Subsidiebedragen van € 125.000 of hoger

Is het subsidiebedrag € 125.000 of hoger? Dan stuurt u niet alleen de bijlagen mee die staan onder Subsidiebedragen hoger dan € 25.000, maar ook een controleverklaring van de accountant. Gebruik hiervoor het model dat u straks vindt op mijn.rvo.nl. U leest meer over de controleverklaring op de pagina Controleverklaring over projectsubsidie > € 125.000.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.