Investeringen in energie glastuinbouw (EHG) 2017 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Investeringen in energie glastuinbouw (EHG) 2017

Gesloten
27-11-2020

Met de subsidie Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) 2017 kunnen glastuinbouwers en samenswerkingsverbanden hiervan investeren in energie-efficiëntie.

Deze subsidie is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Budget

Het budget voor deze subsidie is € 6 miljoen.

Waarvoor krijgt u subsidie

U krijgt subsidie voor de kosten (exclusief btw) die u heeft gemaakt voor de aanschaf en installatie van nieuwe machines en apparatuur. U krijgt maximaal 25% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Het subsidiebedrag per aanvraag is minimaal € 5.000. De maximale subsidie per investering staat in onderstaande tabel.

Maximale subsidiebedrag per investering

InvesteringMaximale subsidiebedrag*Kosten die onder de subsidie
vallen zijn maximaal:
Tweede energiescherm€ 50.000€ 6/m2**
Aansluiting warmtenetwerk of -cluster€ 150.000-
Aansluiting biogas- of kooldioxidenetwerk of -cluster€ 50.000-
Luchtbehandelingssysteem€ 187.500€ 15/m2


* Deze bedragen gelden per aanvrager. Elke aanvrager in een samenwerkingsverband kan in aanmerking komen voor dit bedrag.
** m2: per vierkante meter geïnstalleerd kasoppervlak

Waarvoor krijgt u geen subsidie

Voor de volgende investeringen kunt u geen subsidie krijgen:

 • eerste energiescherm
 • gevelscherm
 • verduisteringsscherm
 • lichtafschermingsscherm, als dat wettelijk verplicht is
 • schermen waarvan het gebruik een energiebesparing van minder dat 40% tot gevolg heeft
 • schaduw- en zonweringsschermen
 • lichtdoorlatende energieschermen met een lichtafschermingspercentage van meer dan 25%
 • vervangingsinvesteringen

Aandachtspunten bij de subsidie

Om subsidie te ontvangen voor de investeringskosten, is het belangrijk dat u rekening houdt met de volgende aandachtspunten:

 • Voordat u de subsidieaanvraag doet, mag u nog geen aanbetaling hebben gedaan aan de installateur.
 • Pas vanaf de startdatum van het project mag u kosten maken. De startdatum geeft u door bij uw aanvraag voor de subsidie.
 • Als de installateur via een holding verbonden is met uw onderneming, kunt u alleen subsidie krijgen voor de kosten van de installateur, dus zonder de berekening van winstopslagen.
 • Alleen kosten die in technische zin horen bij de levering en installatie van de investering, zijn subsidiabel. Ondersteunende en bijkomende kosten komen niet in aanmerking voor subsidie. Dit zijn kosten voor ingebruikname van de investering, scholing en ondersteuning, leges, eigen arbeid, debetrente, transport, gebruikte machines en invoerrechten.
 • Het te verlenen subsidiebedrag plus eventueel andere ontvangen subsidies voor dezelfde investering, mag niet hoger zijn dan het maximale subsidiebedrag zoals genoemd in de tabel onder Budget.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U heeft voor het indienen van de aanvraag, maar na de publicatie van de subsidieregeling, een overeenkomst gesloten met de leverancier.
 • De investering mag niet in strijd zijn met de wetgeving van de Europese Unie en met de nationale milieubeschermingswetgeving.

Extra voorwaarden voor tweede energiescherm:

 • U heeft al een eerste energiescherm.
 • Uw glastuinbouwonderneming verbruikt maximaal 20m3 aardgasequivalent per m2 kasoppervlak per jaar. U geeft dit op bij uw aanvraag. Wij controleren steekproefsgewijs de opgegeven waarden. Om deze waarde te bepalen vindt u hieronder een rekenvoorbeeld.

Rekenvoorbeeld verbruik aardgasequivalent

RekenelementenOnderdeelEenheden
AKasoppervlak25.000 m3
   
 Inkoop per jaar: 
GGas400.000 Nm3
E1Elektra300.000 kWh
W1Warmte0 MJ
BBiomassa*0 MJ
   
 Verkoop per jaar: 
E2Teruglevering elektra250.000 kWh
W2Warmtelevering aan derden

0 MJ

*=stookwaarde (MJ) per kg x aantal kg per jaar

De formule die u vervolgens gebruikt om het verbruik aardgasequivalent per jaar per m2 kasoppervlak te berekenen, is als volgt: (G + E1*0,26 + W1/31,65 + B/31,65 - E2*3,6/31,65 + W2/31,65) / A

U kunt uw rekenmachine het best op de weergave Wetenschappelijk zetten.

Bij bovenstaand voorbeeld komt het verbruik aardgasequivalent uit op: 18 m³ per jaar per m² kas.

Na uw aanvraag

Als wij uw aanvraag goedkeuren, dan staat in deze beslisbrief hoeveel subsidie u krijgt toegewezen. Nadat u dit besluit heeft ontvangen kunt u uw investering realiseren.

Hoe lang heeft u voor de uitvoering?

Binnen 2,5 jaar na het besluit tot subsidieverlening moet u de aangeschafte apparatuur of installatie ook daadwerkelijk gerealiseerd en geplaatst hebben. Kunt u hier niet aan voldoen? Meld dit dan tijdig bij ons. Achteraf kunnen wij door het opvragen van bewijzen controleren of de maatregelen op tijd zijn uitgevoerd.

In uw administratie bewaren

U bewaart in uw administratie de volgende stukken:

 • Kopie van de laatste jaarafrekening (alleen bij investering in een tweede energiescherm en een biomassaketel).
 • Bedrijfskaart met gearceerd de oppervlakte waarop de investering betrekking heeft en de locatie van het netwerk (alleen bij investeringen in aansluitingen op warmtenetwerk of aansluiting op biogas- of koolstofdioxidenetwerk).
 • Beslissing(en) op andere bijdrage(n) (als dit van toepassing is).

Beslissing op andere bijdrage

Heeft u subsidie toegezegd gekregen van ons of een andere (lokale) overheid voor dezelfde investering? Dan kan dit gevolgen hebben voor de toekenning van de subsidie die u gaat aanvragen. Daarom is het belangrijk dat u ons op de hoogte brengt van overige ontvangen bijdragen.

Als uw investering wijzigt

Soms verloopt de uitvoering van een investering anders dan gepland. Zulke veranderingen kunnen gevolgen hebben voor het subsidiebedrag. Neem daarom altijd contact met ons op als er iets wijzigt in uw situatie, bijvoorbeeld de einddatum van uw project. De doelstelling van uw project wijzigen, is niet toegestaan.

Wilt u wijzigingen in de subsidie aanbrengen? Meld dit dan altijd van tevoren bij ons. Gebruik hiervoor het formulier Wijziging in project, uitvoering en/of organisatie op mijn.rvo.nl. Wij moeten uw wijziging eerst goedkeuren, voordat u deze mag doorvoeren.

Wijzigingen doorgeven

Toegestane wijzigingen

Niet alle wijzigingen zijn toegestaan. Welke wijzigingen mag u wel doorvoeren?

 • U mag wisselen van leverancier of aannemer binnen dezelfde investering.
 • U mag wisselen naar een andere machine of installatie als die ook voldoet aan de voorwaarden van uw oorspronkelijke subsidieaanvraag. U kunt nooit een hoger subsidiebedrag krijgen dan het bedrag dat in de toewijsbrief van uw subsidie staat.

Wijziging aan ons doorgeven

Stuur uw wijzigingsverzoek per brief naar het volgende adres:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Postbus 8242
3503 RE Utrecht

Beslissing

Binnen 8 weken nadat wij uw wijzigingsverzoek hebben ontvangen, krijgt u van ons bericht of u de wijziging mag doorvoeren of niet.

Vaststelling aanvragen

Aan het einde van het traject vraagt u vaststelling bij ons aan. Het subsidiebedrag stellen wij dan definitief vast. Wij bekijken of de gestelde doelen zijn gehaald. Daarna vindt een eindafrekening plaats van de subsidiegelden. U ontvangt binnen 13 weken een beslissing op uw vaststellingsaanvraag.

Subsidiebedragen van maximaal € 25.000

Bij een subsidiebedrag van maximaal € 25.000 stellen wij de subsidie vast. Dit betekent dat u hiervoor geen extra aanvraag meer hoeft te doen. Eventueel kunnen wij achteraf nog wel een steekproefsgewijze controle doen.

Subsidiebedragen hoger dan € 25.000

Voor subsidiebedragen hoger dan € 25.000 vraagt u de subsidievaststelling uiterlijk 13 weken na afloop van de realisatietermijn bij ons aan. Dit doet u op mijn.rvo.nl. U leest meer over vaststelling aanvragen onder Einde subsidieproject.

Bij uw aanvraag hoort een eindverslag. Het eindverslag bestaat uit een bewijs waaruit blijkt dat de aangevraagde maatregel is uitgevoerd en een kopie van het bankrekeningafschrift van de betaling van de investering. In het Format eindrapport MEI en EHG op mijn.rvo.nl leest u wat er in het eindveslag moet staan.

Heeft u voor dit project ook andere subsidie aangevraagd en/of gekregen? Geef dan in het eindverslag ook dit aangevraagde en/of gekregen bedrag op. Het gaat dan alleen om subsidie op dezelfde subsidiabele kosten waarvoor u subsidie uit deze regeling heeft verkregen.

Subsidiebedragen van € 125.000 of hoger

Is het subsidiebedrag € 125.000 of hoger? Dan stuurt u niet alleen een eindrapport mee, maar ook een controleverklaring van de accountant. Gebruik hiervoor het model op mijn.rvo.nl.

Direct regelen

Wetten en regels

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.