Service menu right

Investeringen in energie glastuinbouw 2016

Gesloten

Met de subsidie Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) 2016 kunnen glastuinbouwers investeren in milieuvriendelijke maatregelen.

Deze subsidie is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen. Ga naar mijn.rvo.nl voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag, of voor het indienen van projectwijziging of het aanvragen van vaststelling.

U kon subsidie aanvragen voor de volgende investeringen:

 • tweede energiescherm
 • verticale ventilatoren
 • diffuus glas met antireflectiecoating
 • aansluiting op een warmtenetwerk of -cluster
 • aansluiting op een biogas of koolstofdioxidenetwerk of -cluster
 • biomassaketel of -kachel
 • luchtbehandelingssysteem

Het beschikbare budget is € 12,2 miljoen.

Voor wie

U komt voor deze subsidie in aanmerking als u een glastuinbouwbedrijf heeft en investeert in milieuvriendelijke maatregelen.

Subsidiabele kosten

De subsidie wordt alléén verstrekt voor de kosten (exclusief btw) die u heeft gemaakt voor de aanschaf van nieuwe machines en apparatuur. U krijgt maximaal 25% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Het subsidiebedrag per aanvraag is minimaal € 5.000.

De maximale subsidie per investering
InvesteringMaximale subsidiebedragKosten die onder de subsidie vallen zijn maximaal:
Tweede energiescherm€ 50.000€ 6/m2*
Verticale ventilatoren€ 50.000€ 3/m2
Diffuus glas met antireflectiecoating€ 125.000€ 10/m2
Aansluiting warmtenetwerk of -cluster€ 150.000-
Aansluiting biogas of kooldioxidenetwerk of -cluster€ 50.000-
Biomassaketel of -kachel€ 250.000-
Luchtbehandelingssysteem€ 187.500€ 15/m2


* m2: per vierkante meter geïnstalleerd kasoppervlak

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw 2016 moet u aan een aantal criteria voldoen. De voorwaarden zijn:

 • U voert de investering uit in Nederland.
 • U heeft vóór het indienen van de aanvraag een overeenkomst gesloten met de leverancier. In deze overeenkomst is een ontbindende voorwaarde opgenomen voor het geval dat wij u de subsidie niet toekenen.
 • Om te voorkomen dat de subsidie een prijsopdrijvend effect heeft, toont u de marktconformiteit van de kosten aan.
 • De investering mag niet in strijd zijn met de wetgeving van de Europese Unie en met de nationale milieubeschermingswetgeving.
 • Heeft u namens een bestuursorgaan of de Europese Commissie subsidie ontvangen voor de investeringskosten of een deel daarvan? Dan bedraagt het bedrag dat u aan subsidie krijgt, nooit meer dan het bedrag dat u volgens deze regeling of de Europese steunkaders kunt ontvangen.
 • U moet de Gecombineerde opgave 2016 ingediend hebben.

Voorwaarden tweede energiescherm

Voor een tweede energiescherm geldt:
 • Er moet een eerste energiescherm aanwezig zijn.
 • De glastuinbouwonderneming verbruikt maximaal 20m3 aardgasequivalent per m2 kasoppervlak per jaar. U geeft dit op bij uw aanvraag. Wij controleren steekproefsgewijs de opgegeven waarden. Om deze waarde te bepalen vindt u hieronder een rekenvoorbeeld.
RekenelementenOnderdeelEenheden
AKasoppervlak25.000     m3
   
 Inkoop per jaar: 
GGas400.000 Nm3
E1Elektra500.000 kWh
W1Warmte0              MJ
BBiomassa0              MJ
   
 Verkoop per jaar: 
E2Teruglevering elektra250.000 kWh
W2Warmtelevering aan derden

0              MJ

 Energieverbruik per jaar mkas:18,6 aardgasequivalenten

 

Berekening: (G + E1*0,26 + W1/31,65 + B/31,65) - (E2*0,26 + W2/31,65) / A
Opmerking: 1 kWh elektriciteit (zowel inkoop E1 als verkoop E2) wordt omgerekend naar aardgasequivalenten met factor 0,26.

Voorwaarden diffuus glas met antireflectiecoating

Voor diffuus glas met antireflectiecoating geldt:

 • De lichtdoorlatendheid van het glas is minstens 80% hemisferische PAR-transmissie
 • De loodrechte PAR-transmissie is minstens 90%.
 • De hazefactor is minstens 25%.

Let op: alleen de meerkosten voor de investering in dit type glas ten opzichte van gangbaar glas zijn subsidiabel.

Voorwaarden biomassaketel

Voor een biomassaketel geldt:

 • De opgewekte energie mag niet hoger zijn dan wat uw bedrijf volgens de laatste jaarafrekening heeft verbruikt.
 • De opgewekte energie wordt gebruikt om in de eigen energiebehoeften te voorzien.
 • De opgewekte energie, die buiten het jaarlijkse energiegebruik valt, mag niet verkocht worden aan het net.
 • Het warmterendement van de ketel moet hoger of gelijk zijn dan 80%.

Wet- en regelgeving

Wilt u meer weten over de wet - en regelgeving van de subsidie Energie-efficiëntie?
Bekijk dan de Regeling van de Minister van Economische Zaken van 1 december 2015 en de Regeling va de Staatssecretaris van Economische Zaken van 23 april 2016.