Service menu right

Investeringen in energie glastuinbouw 2017

Gesloten

Met de subsidie Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) 2017 kunnen glastuinbouwers en samenswerkingsverbanden hiervan investeren in energie-efficiëntie.

Deze subsidie is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen. Ga naar mijn.rvo.nl voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag, of voor het indienen van projectwijziging of het aanvragen van vaststelling.

U kon subsidie aanvragen voor de volgende investeringen:

 • een tweede energiescherm
 • aansluiting op een warmtenetwerk of –cluster
 • aansluiting op een biogas- of koolstofdioxidenetwerk of –cluster
 • een luchtbehandelingssysteem

Het beschikbare budget is € 6 miljoen.

Voor wie

U komt voor deze subsidie in aanmerking als u een glastuinbouwbedrijf heeft en investeert in een energiebesparende maatregel. Samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers kunnen de subsidie ook aanvragen.

Subsidiabele kosten

U krijgt subsidie voor de kosten (exclusief btw) die u heeft gemaakt voor de aanschaf en installatie van nieuwe machines en apparatuur. U krijgt maximaal 25% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Het subsidiebedrag per aanvraag is minimaal € 5.000. De maximale subsidie per investering staat in onderstaande tabel.

InvesteringMaximale subsidiebedrag*Kosten die onder de subsidie
vallen zijn maximaal:
Tweede energiescherm€ 50.000€ 6/m2**
Aansluiting warmtenetwerk of -cluster€ 150.000-
Aansluiting biogas- of kooldioxidenetwerk of -cluster€ 50.000-
Luchtbehandelingssysteem€ 187.500€ 15/m2


* Deze bedragen gelden per aanvrager. Elke aanvrager in een samenwerkingsverband kan in aanmerking komen voor dit bedrag.
** m2: per vierkante meter geïnstalleerd kasoppervlak

Aandachtspunten

Om subsidie te ontvangen voor de investeringskosten, is het belangrijk dat u rekening houdt met de volgende aandachtspunten:

 • Voordat u de subsidieaanvraag doet, mag u nog geen aanbetaling hebben gedaan aan de installateur.
 • Pas vanaf de startdatum van het project mag u kosten maken. De startdatum geeft u door bij uw aanvraag voor de subsidie.
 • Als de installateur via een holding verbonden is met uw onderneming, kunt u alleen subsidie krijgen voor de kosten van de installateur, dus zonder de berekening van winstopslagen.
 • Alleen kosten die in technische zin horen bij de levering en installatie van de investering, zijn subsidiabel. Ondersteunende en bijkomende kosten komen niet in aanmerking voor subsidie. Dit zijn kosten voor ingebruikname van de investering, scholing en ondersteuning, leges, eigen arbeid, debetrente, transport, gebruikte machines en invoerrechten.
 • Het te verlenen subsidiebedrag plus eventueel andere ontvangen subsidies voor dezelfde investering, mag niet hoger zijn dan het maximale subsidiebedrag zoals genoemd in bovenstaande tabel.

Uitsluitingen

Voor de volgende investeringen kunt u geen subsidie krijgen:

 • eerste energiescherm
 • gevelscherm
 • verduisteringsscherm
 • lichtafschermingsscherm, als dat wettelijk verplicht is
 • schermen waarvan het gebruik een energiebesparing van minder dat 40% tot gevolg heeft
 • schaduw- en zonweringsschermen
 • lichtdoorlatende energieschermen met een lichtafschermingspercentage van meer dan 25%
 • vervangingsinvesteringen

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U heeft vóór het indienen van de aanvraag, maar na de publicatie van de subsidieregeling, een overeenkomst gesloten met de leverancier.
 • U moet de Gecombineerde opgave 2017, inclusief de emissieaangifte CO2, ingediend hebben.
 • U voert de investering uit in Nederland.
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De investering mag niet in strijd zijn met de wetgeving van de Europese Unie en met de nationale milieubeschermingswetgeving.

Extra voorwaarden voor tweede energiescherm:

 • U heeft al een eerste energiescherm.
 • Uw glastuinbouwonderneming verbruikt maximaal 20m3 aardgasequivalent per m2 kasoppervlak per jaar. U geeft dit op bij uw aanvraag. Wij controleren steekproefsgewijs de opgegeven waarden. Om deze waarde te bepalen vindt u hieronder een rekenvoorbeeld.
RekenelementenOnderdeelEenheden
AKasoppervlak25.000     m3
   
 Inkoop per jaar: 
GGas400.000 Nm3
E1Elektra300.000 kWh
W1Warmte0              MJ
BBiomassa*0              MJ
   
 Verkoop per jaar: 
E2Teruglevering elektra250.000 kWh
W2Warmtelevering aan derden

0              MJ

 

*=stookwaarde (MJ) per kg x aantal kg per jaar

De formule die u vervolgens gebruikt om het verbruik aardgasequivalent per jaar per m2 kasoppervlak te berekenen, is als volgt:

(G + E1*0,26 + W1/31,65 + B/31,65 - E2*3,6/31,65 + W2/31,65) / A

U kunt uw rekenmachine het best op de weergave 'wetenschappelijk' zetten.

Bij bovenstaand voorbeeld komt het verbruik aardgasequivalent uit op:
18 m³ per jaar per m² kas.

Wet- en regelgeving

Wilt u meer weten over de wet- en regelgeving van de subsidie Energie-efficiëntie? Bekijk dan de Regeling van de staatssecretaris van Economische Zaken van 5 juli 2017 en de Regeling van de staatssecretaris van Economische Zaken van 1 juni 2017.