Service menu right

Investeringen in kalverstallen

Gesloten

Bent u eigenaar van één of meer stallen waarin u bedrijfsmatig vleeskalveren houdt? Met deze subsidie kunt u investeren in diervriendelijke stalvloeren of apparaten die de uitstoot van ammoniak verminderen. Zo krijgt de vleeskalversector een kwaliteitsimpuls. Dit stimuleert innovatie, duurzaamheid en dierenwelzijn.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Europese vlag

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Budget

Het budget voor 2018 en 2019 samen is € 21,39 miljoen. Dit bedrag is verdeeld in € 7,5 miljoen voor ammoniakreducerende apparaten en € 13,89 miljoen voor welzijnsvriendelijke stalvloeren.

De subsidie bedraagt maximaal 40% van de kosten (exclusief btw) die u maakt voor de aanschaf en installatie van uw investering. Voor ammoniakreducerende apparaten is het maximum subsidiebedrag € 100.000 per vleeskalverhouder.

Subsidiabele kosten

De volgende kosten (exclusief btw) zijn subsidiabel:

 • Aanschaf en installatie van een nieuw ammoniakreducerend apparaat of nieuwe welzijnsvriendelijke stalvloer.
 • Aanschaf van nieuwe roostervloeren.
 • Het laten infrezen van bestaande roostervloeren.

Niet-subsidiabele kosten

U krijgt geen subsidie voor:

 • tweedehands ammoniakreducerende apparaten of vloeren;
 • bijdragen in natura;
 • afschrijvingskosten;
 • loonkosten;
 • btw, behalve als u de btw niet kunt verrekenen.

Voorwaarden ammoniakreducerende apparaten

U investeert in één of meer ammoniakreducerende apparaten uit bijlage 1 van de Regeling Ammoniak en veehouderij (Rav). Hiermee wordt de uitstoot van ammoniak, geur en/of fijnstof in de stal beperkt.

Voorwaarden offerte

De offerte is een belangrijk document. Zorgt u ervoor dat de volgende informatie erin staat?

 • Het type ammoniakreducerend apparaat.
 • De BB- of BWL code volgens bijlage 1 van de Regeling Ammoniak en veehouderij (Rav) en het reductiepercentage van het apparaat.
 • Een specificatie van de verschillende kostenposten.
De offerte mag nog niet zijn ondertekend. U mag dus nog geen verplichting zijn aangegaan voordat u de subsidie heeft aangevraagd.

Voorwaarden termijnen

 • U mag pas een ammoniakreducerend apparaat aanschaffen na uw aanvraag voor subsidie.
 • Het ammoniakreducerende apparaat wordt geïnstalleerd en betaald binnen 3 jaar na de datum waarop subsidie aan u is toegekend.

U mag het apparaat aanschaffen vóór de beslissing op uw aanvraag, maar dat is wel op eigen risico. U krijgt alleen subsidie als wij uw aanvraag goedkeuren.

Voorwaarden welzijnsvriendelijke stalvloeren

De kenmerken waaraan de welzijnsvriendelijke vloeren moeten voldoen zijn gebaseerd op het onderzoeksrapport Alternatieve vloeren voor vleeskalveren van Wageningen Livestock Research 2017. De onderzochte vloeren in dit rapport en ook nieuw te ontwikkelen vloeren komen voor subsidie in aanmerking wanneer ze aan de voorwaarden voldoen.

U investeert in een welzijnsvriendelijke stalvloer die aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De indrukbare toplaag is duurzaam en getest.
 • De vloer biedt loop- en ligcomfort, en zijn allebei getest.
 • De vloer is hygiënisch.

De uitgebreide voorwaarden leest u in bijlage 3 van de Regeling Europese EZ-subsidies.

Voorwaarden offerte

De offerte is een belangrijk document. Zorgt u ervoor dat de volgende informatie erin staat?

 • Het type welzijnsvriendelijke stalvloer.
 • Dat de vloer voldoet aan de voorwaarden van de duurzaamheid van de toplaag, het loop- en ligcomfort en hygiëne.
 • Welke testen zijn uitgevoerd en hoe de vloer gescoord heeft.
 • De maatvoeringen van de vloer.
 • Dat de leverancier tenminste 5 jaar garantie geeft op slijtage, productiefouten en beschadiging bij normaal gebruik.
 • Dat de leverancier een gebruiksadvies voor het verantwoord toepassen van een hogedrukreiniger meelevert.
 • Een specificatie van de verschillende kostenposten.
De offerte mag nog niet zijn ondertekend, u mag dus nog geen verplichting zijn aangegaan voordat u de subsidie heeft aangevraagd.

Voorwaarden plattegrond

Bij uw aanvraag stuurt u een plattegrond mee van uw bedrijf en het aantal stalplaatsen. U kunt hiervoor gebruik maken van de gewaarmerkte plattegrond van de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV). Op de plattegrond tekent u in voor welke stalplaatsen u de investering uitvoert.

Gaat u een nieuwe stal bouwen? Dan geeft u in uw aanvraag aan hoeveel stalplaatsen u verwacht te bouwen. 

Voorwaarden termijnen

 • U mag de welzijnsvriendelijke vloer aanschaffen na uw aanvraag voor subsidie.
 • U installeert en betaalt de welzijnsvriendelijke vloer binnen 2 jaar na de datum waarop subsidie aan u is toegekend.

U mag de vloer aanschaffen vóór de beslissing op uw aanvraag, maar dat is wel op eigen risico. U krijgt alleen subsidie als wij uw aanvraag goedkeuren.

Algemene voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden gelden ook:

 • U ontvangt van de overheid geen andere bijdrage voor uw investering.
 • U voert de investering uit volgens uw aanvraag.
 • U geeft onvoorziene situaties en wijzigingen altijd aan ons door voordat u de vaststelling aanvraagt.
 • U houdt de investering minstens 5 jaar in stand. Dit gaat in nadat u de betaling heeft ontvangen. Dit heet instandhoudingsplicht.
 • U houdt een administratie bij met alle bewijsstukken van de aankoop, het installeren en de betaling van uw investering(en). De administratie bewaart u tot 30 december 2028.
 • U gebruikt bij alle communicatieactiviteiten het logo van de Europese Unie en de tekst ‘Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland’.

De subsidie Investeringen in kalverstallen valt onder de rijksregelingen van het POP3 Plattelandsontwikkelingsprogramma.

Vaststelling aanvragen

Is uw apparaat of vloer ingericht, gebruiksklaar en betaald? En hebben wij uw subsidieaanvraag goedgekeurd? Dan heeft u 13 weken de tijd om vaststelling van uw subsidie bij ons aan te vragen. Met de vaststelling berekenen we het definitieve subsidiebedrag.

Wilt u voor 2019 vaststelling aanvragen? Kijk dan op mijn.rvo.nl op de pagina Investeringen in kalverstallen 2019. U doet dit voor 2018 op de pagina Investeringen in kalverstallen 2018.