Service menu right

Veelgestelde vragen ISDE

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen over de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

Veelgestelde vragen

Wat wijzigt er in de ISDE per 1 januari 2020?

De regeling ISDE wijzigt per 1 januari 2020 op 2 punten:
 • Vanaf die datum is er geen subsidie meer voor pelletkachels en biomassaketels.
 • De regeling staat ook niet meer open voor investeringen in nieuwbouw (woningen en utiliteitsbouw) waarvoor geen gasaansluitplicht meer bestaat.
De aankondiging van deze wijzigingen staat in de kamerbrief van 12 november 2019

Waarom vervallen per 1 januari 2020 de subsidies voor pelletkachels en biomassaketels?

Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat het gebruik van pelletkachels en biomassaketels meer nadelen oplevert dan de beperking in CO2-uitstoot die beide apparaten opleveren.

Waarom vervalt de subsidie voor investeringen in nieuwbouwwoningen?

Het is niet noodzakelijk gebleken om alternatieven voor aardgas te stimuleren, omdat de aansluitplicht voor kleinverbruikers op het aardgasnet per 1 juli 2018 is vervallen.

Ik heb inmiddels een aanvraag voor een pelletkachel of een biomassaketel ingediend, maar nog geen bericht ontvangen over toekenning van de subsidie. Wat kan ik de komende weken verwachten?

Alle aanvragen die zijn ingediend voor 1 januari 2020, worden door ons in behandeling genomen. Deze aanvragen toetsen wij, zoals gebruikelijk, aan onze voorwaarden. Voldoet uw aanvraag aan alle voorwaarden en is het totale subsidiebedrag voor 2019 nog niet uitgeput, dan komt uw aanvraag in aanmerking voor subsidie. U ontvangt hierover bericht van ons.

Meer weten?

Hoe vragen particuliere en zakelijke gebruikers uit het buitenland deze subsidie aan?

Buitenlandse particulieren en bedrijven moeten daarvoor contact opnemen met RVO.nl.

Een apparaat staat niet op de apparatenlijst. Kan ik toch subsidie aanvragen?

Dat kan, maar het is dan niet zeker of u de subsidie krijgt.

Apparaten die wel aan de (technische) eisen in de regeling voldoen, maar nog niet op de lijst staan, kunnen wel in aanmerking komen. Ook worden sommige grotere apparaten niet op de lijsten vermeld.

U kunt als (particulier of zakelijk) aanvrager wél alvast de subsidieaanvraag doen wanneer het apparaat niet op de lijst staat. Vul dan een omschrijving van het apparaat in en voeg bijvoorbeeld ook een brochure of andere specificatie bij.

Er is desondanks een risico dat wij uw aanvraag afkeuren als het apparaat toch niet aan de eisen blijkt te voldoen. U kunt dan geen subsidie krijgen.

Kan ik ISDE combineren met STEP?

Ja, het is mogelijk om naast ISDE van STEP gebruik te maken. Voor beide regelingen gelden de Europese Staatssteunregels. Dit betekent dat er een maximum zit aan de financiële ondersteuning die een zakelijke gebruiker mag ontvangen bij eenzelfde investering (project). RVO.nl zal dit controleren.

Hoe zit het met de ISDE en de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)-berekening?

Voor elk nieuwbouwproject gelden wettelijke eisen aan de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC).

Een duurzame installatie in een nieuwbouwproject komt niet in aanmerking voor ISDE-subsidie, als de installatie nodig is om te voldoen aan de wettelijk verplichte EPC-norm.
 
Is de duurzame installatie in het nieuwbouwproject niet nodig om aan de wettelijk verplichte EPC-norm te voldoen? Dan komt de installatie mogelijk wel in aanmerking voor ISDE-subsidie.
 

Doet u een subsidieaanvraag, zorg er dan voor dat u 2 EPC-berekeningen voor het nieuwbouwproject heeft:

 1. Een EPC-berekening met de duurzame installatie waarvoor u subsidie aanvraagt. De EPC-berekening met de duurzame installatie moet altijd voldoen aan de wettelijke eisen.
 2. Een EPC-berekening zonder deze duurzame installatie. Deze berekening gebruiken we als referentiesituatie. Gebruik in deze berekening niet de gegevens van de duurzame installatie waarvoor u ISDE-subsidie aanvraagt. Echter zonder het invullen van gegevens van een verwarmingssysteem kunt u de berekening niet maken. Daarom vragen wij u om als referentie te rekenen met gegevens van een gasgestookte HR-ketel.

Waarom en hoe moet ik aantonen dat een apparaat deskundig is geïnstalleerd?

Het is van belang dat een apparaat deskundig is geïnstalleerd volgens de (wettelijke) voorschriften, normen en richtlijnen. U voorkomt hiermee onveilige situaties zoals brandgevaar of milieuoverlast. Welke voorschriften van toepassing zijn, vindt u bijvoorbeeld in de brancherichtlijnen en het Bouwbesluit.

Om deze reden geldt per 1 januari 2018 de subsidievoorwaarde dat u aantoont dat een apparaat deskundig is geïnstalleerd. Een bewijs is bijvoorbeeld een factuur van de installateur of aannemer. Wordt het apparaat niet specifiek genoemd op de factuur, dan kan een ingevulde checklist van de installateur of een foto van de installatie volstaan.

Heeft u een biomassaketel laten installeren met een thermisch vermogen groter dan 20 kW? En wordt deze zakelijk gebruikt? Dan moet een SCIOS-gecertificeerd bedrijf een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) uitvoeren binnen 6 weken na ingebruikname. Ter verificatie van een deskundig geïnstalleerde installatie kan het basisverslag van de EBI opgevraagd worden.

Zijn er voorwaarden bij de verkoop van nieuwbouw?

Er zijn geen belemmeringen voor bouwbedrijven en projectontwikkelaars die nieuwbouw verkopen waarvoor zij subsidie uit de ISDE hebben ontvangen. Van belang is dat het apparaat minimaal één jaar na de subsidievaststelling in gebruik is. Wordt het apparaat binnen een jaar verwijderd, dan kan de subsidievaststelling ten nadele van de subsidieontvanger wijzigen. De subsidieontvanger blijft dus ook na de verkoop verantwoordelijk voor de naleving van deze subsidieverplichting gedurende één jaar na de vaststelling. RVO.nl heeft geen rol in de afspraken tussen koper en verkopende partij. Nadat de bewoners of gebruikers van het pand eigenaar zijn geworden van de installatie, kunnen zij niet nogmaals subsidie voor dezelfde installatie ontvangen.

 

Hoe doe ik een verzoek tot vaststelling?

Zakelijke aanvragers ontvangen bij een positieve beoordeling van de subsidieaanvraag eerst een verlening. Na realisatie van het project doet een zakelijke aanvrager een verzoek tot vaststelling.

Geef in het vaststellingsformulier het verleningskenmerk op. Dit kenmerk staat rechtsboven in het colofon in de verleningsbeschikking. In het vaststellingsformulier kunt u gegevens uit de al ingediende subsidieaanvraag overnemen. Let wel: dit kan alleen als u inlogt met het eHerkenningsmiddel waarmee de subsidieaanvraag iindiende.

Bij de vaststelling wordt het subsidiebedrag definitief. RVO.nl bekijkt of aan de voorwaarden is voldaan. Daarna vindt een eindafrekening plaats van de subsidiegelden. Vaststelling aanvragen kan online via het eLoket op mijn.rvo.nl.

Particuliere aanvragers

Subsidieaanvragen van particulieren worden bij een positieve beoordeling direct vastgesteld. Het is dus niet nodig om een apart vaststellingsverzoek in te dienen.

Zakelijke aanvragers

Zakelijke aanvragers ontvangen bij een positieve beoordeling van de subsidieaanvraag eerst een verlening. Na realisatie van het project doet een zakelijke aanvrager een verzoek tot vaststelling.

Ik ben een zakelijke aanvrager. Waar vind ik het vaststellingsformulier?

U vindt dat formulier in eLoket. Na het inloggen met uw eHerkenningsmiddel komt u op de homepagina van eLoket. In de horizontale navigatie klikt u op ‘Nieuwe aanvragen’. Op deze pagina klikt u op het bestand 'Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)-vaststelling zakelijke markt'.

 

Hoe lang duurt het voor ik een antwoord krijg op mijn subsidie-aanvraag?

De minister heeft 8 weken de tijd om het proces van 'Aanvragen' tot en met 'Verlening' te doorlopen. Verlenging van deze periode kan eenmaal met ten hoogste 8 weken. Bij vragen benaderen wij u voor aanvullende gegevens.

 

Ik heb een wijziging in mijn aanvraag. Hoe geef ik dat door?

Wij vragen u contact met ons op te nemen. Houd uw referentienummer bij de hand.

 

Welke kachels komen er in aanmerking voor de ISDE?

Enkel automatische gestookte pelletkachels komen in aanmerking voor de ISDE. Een met stukhout of snippers gestookte houtkachel, inzethaard of open haard niet.

De eisen voor de pelletkachels die met de ISDE gestimuleerd worden, zijn gelijk aan de emissie-eisen in de Europese Ecodesign-regeling die in 2022 van kracht worden. Deze zijn dus schoner dan de huidige Europese richtlijnen.  

Een pelletkachel komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze:
•bestemd is voor de productie van warmte;
•automatisch wordt gestookt op houtpellets;
•een gesloten voorkant heeft;
•voldoet aan de norm EN 14785;
•een vermogen van 5kW tot 500 kW heeft;
•een maximale PM-uitstoot van 20 mg/m3, OGC-uitstoot van 60 mg/m3, CO-uitstoot van 300 mg/m3 en NOx-uitstoot van 200 mg/m3 heeft (bij 13 % O2).

Om een keuze te maken is een Apparatenlijst pelletkachels opgesteld. De pelletkachels op de lijst zijn apparaten die in aanmerking komen voor subsidie. De lijst staat onderaan de pagina Subsidie voor pelletkachels. Ook kachels die nog niet op de lijst staan, maar wel voldoen aan de eisen komen in aanmerking voor subsidie.

Waarom is verantwoord stoken belangrijk?

Met een kachel van goede kwaliteit, die goed is geïnstalleerd en waarmee je op de juiste manier stookt beperk je de kans op overlast die wordt veroorzaakt door rook, roet en/of stank. De automatische gestookte pelletkachel zorgt vanzelf voor optimale verbranding en minimaliseert daarmee ongewenste emissies. De overlast door houtstook wordt veroorzaakt door verouderde kachels en open haarden en verkeerd stookgedrag.

Op de juiste manier stoken met een goede pelletkachel en de juiste pellets is belangrijk. Zodat bewoners en omwonenden gewoon hun raam open kunnen zetten, hun was buiten kunnen hangen en buiten kunnen zitten.

Bij een pelletkachel komt zo’n 80 procent minder fijnstof vrij dan bij de gemiddelde gewone houtkachels en inzethaarden die nu in gebruik zijn. Bovendien wijzen recente onderzoeken uit dat door de betere verbranding ook de samenstelling van het fijnstof anders is. Het bestaat vooral uit zouten en veel minder uit roet en teren. Daardoor is het veel minder schadelijk voor de volksgezondheid dan het fijnstof uit een gemiddelde houtkachel. Daarmee beperk je de kans op gezondheidsklachten en een negatieve invloed op het milieu.

Hoe kan ik verantwoord stoken in mijn huis?

Met een automatisch gestookte pelletkachel van goede kwaliteit, die goed is geïnstalleerd, beperk je de overlast die wordt veroorzaakt door rook, roet en/of stank. Daarmee verklein je de kans op gezondheidsklachten en een negatieve invloed op het milieu.

Stokers van een pelletkachel kunnen dus zelf veel doen om de negatieve effecten te beperken:
1. Koop een pelletkachel met een vermogen dat past bij de ruimte die verwarmd moet worden. Laat u hiervoor adviseren door een goede leverancier en installateur. Een kachel die past bij de warmtevraag zal optimaal functioneren. Een te grote kachel zal onnodig veel uit- en aanslaan. Het uit- en aangaan van de kachel zorgt voor extra fijnstof.
2. Laat een pelletkachel door een professional installeren met een DE-keuring en zorg ervoor dat het rookafvoerkanaal voldoet aan de gestelde eisen. Dit houdt in dat deze boven de nok van de woning moet uitmonden en niet via de gevel op straatniveau eindigt.
3. Laat de pelletkachel regelmatig goed schoonmaken en afstellen. Dan blijft de kachel het beste werken.
4. Koop altijd houtpellets die het EN plusA1-keurmerk voor kwaliteit hebben (deze geven een schonere verbranding en zijn beter voor het behoud van je kachel). Daarnaast kunt u letten op de duurzaamheid. En als het mogelijk is pellets met het BetterBiomass keurmerk, of PEFC en FSC aanschaffen.
Tijdens het stoken kan men vervolgens rekening houden met bijvoorbeeld de juiste hoeveelheid brandstof, de luchttoevoer en de weersomstandigheden.

Kijk voor meer informatie over pelletkachels op Milieu Centraal.

 

Nieuwbouw: wie vraagt aan?

Wie is de aanvrager?

Bij nieuwbouw van een woning kan degene die investeert in een duurzame warmte apparaat subsidie aanvragen voor de ISDE. In de praktijk is dat vaak de bewoner of eigenaar van de woning. Het is ook mogelijk dat de projectontwikkelaar of een bouwbedrijf de subsidie aanvraagt.

Waarom mag ook een projectontwikkelaar of een bouwbedrijf aanvragen?

Bij (grootschalige) nieuwbouwprojecten waarbij de projectontwikkelaar de investeringsbeslissingen neemt, mag deze ook de subsidie aanvragen. De toekomstige bewoner heeft geen invloed op de (verwarmings)apparaten.  

Voorbeeld
De projectontwikkelaar wil investeren in duurzame warmteapparaten in een nieuwbouwproject. De projectontwikkelaar kan hiervoor subsidie aanvragen. De projectontwikkelaar neemt het duurzame apparaat, bijvoorbeeld de warmtepomp, in gebruik op het moment dat deze geïnstalleerd is en getest. Bij de ingebruikname hoort een testrapport. Bij oplevering van de woning wordt deze, inclusief de warmtepomp, overgedragen aan de bewoner. De bewoner kan dan niet nogmaals subsidie ontvangen, omdat maar eenmaal subsidie wordt verstrekt op hetzelfde apparaat.

RVO.nl heeft geen rol in de afspraken tussen koper (bewoner/huiseigenaar) en verkopende partij (projectontwikkelaar/aannemer).

Er zijn daarom geen belemmeringen voor projectontwikkelaars of bouwbedrijven die nieuwbouw verkopen waarvoor zij subsidie uit de ISDE hebben ontvangen.

Van belang is wel dat het apparaat minimaal één jaar na de subsidievaststelling in gebruik blijft. Wordt het apparaat binnen een jaar verwijderd, dan kan de subsidievaststelling in het nadeel van de subsidieontvanger wijzigen. De subsidieontvanger blijft dus ook na de verkoop tot één jaar na de vaststelling, verantwoordelijk voor de naleving van deze subsidieverplichting.

Nadat de bewoners of gebruikers van het pand eigenaar zijn geworden van het apparaat, kunnen zij dus niet nogmaals subsidie voor dezelfde installatie ontvangen.

Wanneer kan een projectontwikkelaar of een bouwbedrijf (aannemer) niet aanvragen?

De situatie wordt anders wanneer de eigenaar bewoner een nieuwe woning laat bouwen op eigen initiatief en zelf het ontwerp en de apparaten kiest. Dan kan de particulier subsidie krijgen.

Een derde partij kan wel optreden als intermediair van de aanvrager (investeerder) en namens de aanvrager de aanvraag indienen. De subsidie wordt in dit geval direct uitbetaald aan de aanvrager.

 

Mogen pellethaarden en -kachels uitmonden in de gevel?

Nee. In dit antwoord verwijzen wij naar NEN 2757, artikel 5.1. Daarin staat dat uitmondingen in gevels zijn toegestaan voor gas gestookte toestellen, met of zonder ventilator.

Als de rookgasafvoeren van pellethaarden- en kachels uitmonden op dakvlakken moet worden voldaan aan de verdunningsfactor voor houtgestookte toestellen. Ook hiervoor verwijzen wij naar NEN 2757, hoofdstuk 8, paragraaf 8.4.2.

Branche richtlijn van de NHK

Kan ik subsidie aanvragen voor 2 of meer apparaten die op 1 locatie worden geplaatst?

U kunt subsidie aanvragen voor elk apparaat die aan de ISDE-eisen voldoet. Ook als er sprake is van 1 locatie waar meerdere apparaten worden geplaatst. Let dan wel op het volgende als u de subsidieaanvraag doet.
 • Bent u een particuliere aanvrager? Doe dan voor elk apparaat apart een subsidieaanvraag.
   
 • Bent u een zakelijke aanvrager? Dan kan u 1 aanvraag indienen voor meerdere apparaten, mits het om dezelfde warmtetechniek gaat.
  Voorbeeld
  Stel dat er sprake is van 2 pelletkachels en 1 zonneboiler voor op dezelfde locatie. Dan kunt u een subsidieaanvraag indienen voor de 2 pelletkachels en een aparte subsidieaanvraag voor de zonneboiler. 
Heeft u al eerder een subsidieaanvraag ingediend en gaat u nog een apparaat installeren? Voor dit andere apparaat kunt u weer een subsidieaanvraag doen. Het maakt dan overigens niet uit of dit apparaat van dezelfde warmtetechniek is of niet.

Verder vraag ik u om in uw aanvraag te vermelden dat er op deze locatie meerdere apparaten zijn of worden geïnstalleerd en met welk doel ze worden aangeschaft. Bijvoorbeeld : "We gaan 2 pelletkachels installeren: 1 voor het verwarmen voor de woonkamer, 1 voor het verwarmen de keuken."
     

Kom ik in aanmerking voor subsidie als ik een apparaat in het buitenland koop?

Als het apparaat voldoet aan de ISDE-eisen en wordt geplaatst in Nederland, dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie.
Let op dat sinds 2018 geldt dat het apparaat deskundig is geïnstalleerd. Zie ook de vraag 'Veilig installeren door een deskundig installateur'.

Komt een op houtachtige biomassa gestookte ketel met een vermogen van 500 kW of meer (ook hydraulisch geschakeld in cascade) in aanmerking voor subsidie?

Nee, een biomassaketel van 500 kW of meer (ook hydraulisch geschakeld in cascade) komt niet in aanmerking voor ISDE-subsidie. Dit wordt nader uitgelegd in de toelichting op artikel 4.5.7, 2e lid sub b van de Regeling zoals gepubliceerd in de Staatscourant nr. 46527 van 17 december 2015.

De ISDE-regeling stimuleert de productie van duurzame energie om de energiedoelstelling uit het Energieakkoord te realiseren. Het gaat om relatief kleine productie-installaties (van biomassaketels) met een vermogen van 5 tot 500 kW waarbij het vanwege de hoge kosten voor bemetering niet zinvol is om gebruik te maken van exploitatiesubsidie SDE+. Voor installaties met een vermogen van 500 kW of meer kunt u gebruikmaken van de exploitatiesubsidie SDE+.

Ik beleg in bedrijfspanden en woningen maar ik heb geen KvK-nummer. Hoe vraag ik subsidie aan?

In dat geval wordt u aangemerkt als commerciële verhuurder. Vanaf 1 oktober 2019 is het voor commerciële verhuurders zonder KvK-nummer mogelijk om vooraf subsidie aan te vragen met hun DigiD.

Als commerciële verhuurder kom ik bij het aanvragen van subsidie in een andere aanvraagroute dan voorheen. Klopt dat?

Ja, vanaf 1 oktober 2019 is de aanvraagroute gewijzigd. Commerciële verhuurders die niet ingeschreven zijn bij de KvK moeten vooraf subsidie aanvragen. Dat kunt u doen met behulp van uw DigiD. Dit is een gevolg van een gerechtelijke uitspraak, die volgt uit Europese regelgeving.