IPC Visserij aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

IPC Visserij

19-03-2021

Wilt u innovatieve projecten uitvoeren waarmee u zorgt voor duurzamere visserij? Dan kunt u hiervoor samen met andere mkb-ondernemers in de visserijsector subsidie krijgen. Vraag samen de subsidie IPC visserij aan in 2021.

U kunt deze subsidie aanvragen van 1 april tot en met 15 september 2021, voor 17:00 uur.

Budget

Het budget voor IPC Visserij is in 2021 € 1,1 miljoen.

Hoeveel subsidie als deelnemer binnen samenwerking

U krijgt als deelnemer 50% subsidie voor de kosten die onder deze subsidie vallen. Het maximale bedrag is € 125.000 voor elke deelnemer. Eén deelnemer mag niet meer dan 70% van alle kosten dragen.

Hoeveel subsidie als penvoerder

De penvoerder is een belangenorganisatie voor bedrijven. Als penvoerder begeleidt u de deelnemers bij de uitvoering van hun project. Hiervoor krijgt u € 4.000 voor elke deelnemer.

Hoeveel subsidie voor uw project

Het hele project krijgt maximaal € 550.000 subsidie.

Voorwaarden

Voor deze subsidie zijn dit de voorwaarden:

 • De startdatum is op of binnen 6 maanden na de datum van uw aanvraag.
 • Het project duurt maximaal 2 jaar.

Uw project moet gaan over 1 of meer van deze doelen:

 • Vangstmethodes of vistuigen om selectiever te vissen.
 • Vangstmethodes of vistuigen die zorgen voor minder bodemberoering dan de methodes of vistuigen die nu worden gebruikt.
 • Het verlagen van de negatieve invloed op het klimaat of milieu door de visserijactiviteiten.
 • Andere vangst- of kweekmethodes die zorgen voor een duurzame visserij.

Deelnemers

U voert het project uit samen met andere mkb-ondernemers. U kunt zien of u een mkb-ondernemer bent met de mkb-toets. Voor de deelnemers zijn er deze voorwaarden:

 • Aan het project doen minimaal 2 en maximaal 20 mkb-ondernemers mee. Ook begeleidt een penvoerder het project.
 • De mkb-ondernemers mogen niet met elkaar of met de penvoerder in een groep verbonden zijn.
 • Minimaal de helft van de mkb-ondernemers heeft een visserijonderneming.
 • Er moet daadwerkelijke samenwerking zijn binnen het project.

Penvoerder

De penvoerder begeleidt het project en de deelnemers bij het uitvoeren van het project. Hij is een projectleider, contactpersoon en coördinator. Een organisatie kan penvoerder zijn als deze:

 • volgens de statuten als doel heeft om de belangen van bedrijven te behartigen;
 • minimaal 1 jaar actief is als belangenbehartiger van ondernemers en dit kan laten zien;
 • een rechtspersoon is zonder het doel om winst te maken;
 • onafhankelijk is van organisaties met het doel om winst te maken;
 • geen rechtspersoon is door publiekrecht;
 • laat zien dat hij de inzet kan geven die nodig is en onafhankelijk kan zijn naar de deelnemers;
 • voldoet aan de voorwaarden van de de-minimis.

Lees de IPC Visserij handleiding 2021 voor alle informatie over de voorwaarden.

Aanvragen

U vraagt IPC Visserij aan op mijn.rvo.nl. Dit kan van 1 april tot en met 15 september 2021, voor 17:00 uur. Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 2+ met machtiging RVO diensten op niveau eH2+ nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Uw aanvraag direct regelen

Volgorde bepalend

We beoordelen de aanvragen op volgorde van (complete) binnenkomst. Hierbij geldt wie het eerst komt, het eerst maalt.

Bijlagen bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee. U vindt straks op mijn.rvo.nl.:

 • het machtigingsformulier 
 • de Verklaring de-minimissteun
 • de modellen voor het overkoepelend projectplan
 • individueel innovatieplan
 • projectbegroting

Machtigingsformulier

Alle deelnemers vullen een machtigingsformulier op mijn.rvo.nl in. Hiermee geven zij de penvoerder toestemming om de subsidie voor hen aan te vragen.

Overkoepelend projectplan

De penvoerder maakt een overkoepelend projectplan. Hiervoor gebruikt u het Model overkoepelend projectplan IPC Visserij op mijn.rvo.nl. In dit plan krijgt u uitleg over het hele project. Hierin staan deze onderdelen:

 • beschrijving van de penvoerder
 • de reden van het project
 • alle activiteiten voor het project
 • welke deelnemer doet welke activiteiten
 • een planning op hoofdlijnen

Individueel innovatieplan per deelnemer

De deelnemers hebben zelf een eigen innovatieplan, hiervoor gebruikt u het Model Innovatieplan IPC Visserij op mijn.rvo.nl. Hierin beschrijft u voor elke deelnemer de activiteiten, werkzaamheden, innovatieve aspecten en de verwachte opbrengst van deze deelnemer.

Projectbegroting

U beschrijft de verwachte kosten voor de deelnemers en de penvoerder in het Model Projectbegroting IPC Visserij op mijn.rvo.nl.

Verklaring de-minimissteun

De penvoerder vult een Verklaring de-minimissteun in op mijn.rvo.nl.

Na uw aanvraag

U krijgt binnen 8 weken na het doen van uw (complete) aanvraag een beslissing. In deze beslissing staat of wij uw aanvraag goedkeuren en hoeveel subsidie u maximaal krijgt.

Voorschot

De penvoerder en deelnemers krijgen bij de start van het project een voorschot:

 • Bij een subsidie onder de € 25.000 krijgt u in één keer een voorschot van 100%.
 • Bij een subsidie van € 25.000 of meer krijgt u een voorschot van 90%. Als uw project korter dan 1 jaar duurt krijgt u dit bedrag in één keer. Als uw project langer duurt krijgt u een betaalschema.

Hierin staat welk bedrag u wanneer krijgt.

Rapportages en vaststellen van de subsidie

Zijn er deelnemers die meer dan € 25.000 subsidie krijgen? Dan:

 • vragen wij een voortgangsrapport als het project langer dan 12 maanden duurt;
 • vraagt u vaststelling aan na de einddatum van het project. U stuurt ook een eindrapport mee. Met de vaststellingsaanvraag berekenen wij het definitieve subsidiebedrag. Dit bedrag verrekenen we met de voorschotten die u heeft gekregen.

Krijgt geen van de deelnemers meer dan € 25.000 subsidie? Dan hoeft u geen eindrapport te sturen en vaststelling aan te vragen. Wij bepalen het definitieve subsidiebedrag binnen 13 weken na de einddatum van uw project. Uw project kan in de steekproef vallen. Wij vragen u dan wel om verantwoording af te leggen.

Wetten en regels

Er zijn subsidiespelregels waar u zich aan moet houden. Deze regels leest u op onze pagina Subsidiespelregels ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In de spelregels leest u bijvoorbeeld de standaardprocedures en voor welke kosten u subsidie krijgt.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.