Veelgestelde vragen Koopsubsidie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Veelgestelde vragen Koopsubsidie

Antwoorden op veelgestelde vragen over uw eigenwoningbijdrage.

Veelgestelde vragen

Ik heb een vervolgaanvraag ingediend. Wanneer ontvang ik bericht?

De vijfjaarstoets kan niet vóór de peildatum plaatsvinden. De reden daarvoor is dat de bewoningssituatie en kadastrale eigendom op die datum mede bepalend zijn voor het recht op koopsubsidie. Om dat te toetsen zijn de inkomens- en vermogensgegevens van de Belastingdienst nodig. De peildatum is de eerste dag nadat de vijfjaarstermijn is verstreken. De behandeltermijn is 4 maanden vanaf de peildatum. Uiteraard streven wij ernaar om sneller een besluit te nemen. RVO stuurt u een bevestiging dat uw aanvraag is ontvangen.
 

Ik ontvang geen maandelijkse eigenwoningbijdrage meer, terwijl ik een vervolgaanvraag heb gedaan.

Na het verstrijken van de vijfjaarsperiode zet RVO koopsubsidie stop. Na de uitkomst van de vijfjaarstoets kan blijken dat u nog in aanmerking komt voor koopsubsidie. In dat geval betalen wij de subsidie over de maanden die al verstreken zijn met terugwerkende kracht aan u uit.
 

Ik heb een servicebrief inzake de vijfjaarstoets ontvangen, maar beschik niet over een DigiD/printer. Hoe kan ik een papieren aanvraagformulier aanvragen?

U kunt een papieren vervolgaanvraagformulier telefonisch of per e-mail aanvragen. Onze telefonische helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer 088 042 42 42. Als u uw verzoek onder vermelding van uw dossierreferentie (BEW-nummer) naar koopsubsidie@rvo.nl stuurt, sturen wij zo snel mogelijk een vervolgaanvraagformulier naar uw adres.
 

Is het toetsinkomen hetzelfde als het verzamelinkomen?

In artikel 3 van de Wet Bevordering Eigenwoningbezit en artikel 5.7.1 Nationale Hypotheek Garantie Voorwaarden en Normen, wordt bepaald wat het toetsinkomen is. Samengevat betekent dit het inkomen, zoals dat door de Stichting Waarborgfonds Eigen woningen voor het bepalen van Nationale Hypotheek Garantie wordt gehanteerd. Het toetsinkomen is gelijk aan het bruto jaarsalaris vermeerderd met verschillende toeslagen, zoals vakantiegeld en de eindejaarsuitkering. Het toetsinkomen is dan ook niet gelijk aan het door de Belastingdienst gehanteerde verzamelinkomen of toetsingsinkomen.

Mag ik de koopsubsidie meenemen als ik verhuis naar een andere koopwoning?

Nee, RVO beeindigt in dat geval de koopsubsidie. De bijdrage is niet alleen persoonsgebonden, maar ook gekoppeld aan het adres waarvoor de koopsubsidie is toegekend. U dient RVO van een eventuele verkoop en/of verhuizing op de hoogte te stellen.
 

Wat moet ik doen als iets gewijzigd is zoals mijn rekeningnummer, de samenstelling van mijn huishouden of mijn adres?

Alle wijzigingen, met uitzondering van wijzigingen in het inkomen of vermogen, geeft u via het mutatieformulier door. U kunt het mutatieformulier zelf downloaden. Het ingevulde formulier kunt u via e-mail versturen naar koopsubsidie@rvo.nl.

Moet ik, als in de loop van het vijfjaarstijdvak wijzigingen in de samenstelling van mijn huishouden optreden, de ontvangen Koopsubsidie terugbetalen?

In principe niet. RVO gaat uit van de gegevens zoals ze gelden op de peildatum van uw (vervolg-)aanvraag. Na 5 jaar toetsen we deze opnieuw aan de hand van de dan geldende situatie. Vanaf dat moment kan de koopsubsidie hoger, lager of op nul worden vastgesteld. De Koopsubsidie zal in dit geval over het afgelopen tijdvak niet met terugwerkende kracht worden teruggevorderd. Alle wijzigingen geeft u door via het mutatieformulier, met uitzondering van wijzigingen in het inkomen of vermogen.

Wat is het verschil tussen toetsinkomen en toetsvermogen?

In artikel 3 van de Wet Bevordering Eigenwoningbezit wordt bepaald wat het toetsinkomen is. Samengevat betekent dit het inkomen zoals dat door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen voor het bepalen van Nationale Hypotheek Garantie (hierna NHG) wordt gehanteerd. Het toetsinkomen is gelijk aan het bruto jaarsalaris vermeerderd met verschillende toeslagen, zoals vakantiegeld en de eindejaarsuitkering. Het toetsinkomen is niet gelijk aan het door de Belastingdienst gehanteerde verzamelinkomen of toetsingsinkomen.

 
Onder vermogen wordt verstaan: de gemiddelde rendementsgrondslag, bedoeld in artikel 5.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001. Heeft u bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan heeft u vermogen. Als het vermogen uitkomt boven de vrijstellingsgrens, zoals deze bij de Belastingdienst geldt, heeft u geen recht op de koopsubsidie.

Ik heb een voorlopig besluit ontvangen. Wanneer wordt dit definitief?

Indien de Belastingdienst uw inkomens- en vermogensgegevens nog niet heeft vastgesteld, wordt uitgegaan van uw gegevens, zoals ze door de Belastingdienst bekend en aan mij verstrekt zijn. Ook kunt u de vraag krijgen om nadere gegevens aan te leveren. U ontvangt vervolgens op grond hiervan een voorlopig besluit. De verstrekte inkomens- en/of vermogensgegevens zullen worden gecontroleerd bij de Belastingdienst. Daarna krijgt u op grond hiervan een definitief besluit. Dit definitief besluit kan leiden tot vaststelling van de eigenwoningbijdrage of tot wijziging van de eigenwoningbijdrage. Indien de bijdrage te laag is geweest zult u een aanvulling ontvangen. Indien onverhoopt blijkt dat u te veel heeft ontvangen, zal dat bedrag geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd, dan wel worden verrekend met eventuele toekomstige betalingen.
 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.