Service menu right

LAND-at-scale

Rechtvaardige-, inclusieve- en duurzame landrechten zijn noodzakelijk voor het halen van veel ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Het programma LAND-at-scale draagt hieraan bij door het institutionaliseren van verbeterde landrechten in ontwikkelingslanden. Vertegenwoordigers van Nederlandse ambassades en landbouwattachés kunnen hiervoor ideeën indienen.

Betere landrechten hebben een positieve invloed op vrede en stabiliteit, mensenrechten, sociale rechtvaardigheid, voedselzekerheid, economische ontwikkeling, gendergelijkheid, levenskwaliteit, het voorkomen van en omgaan met klimaatverandering, en het duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke hulpbronnen.

Dankzij initiatieven van de Nederlandse overheid en andere donors, hebben veel mensen in ontwikkelingslanden al betere landrechten. Toch is er nog veel werk te doen. Denk – naast schaalvergroting – onder meer aan het:

 • verbeteren van gendergelijkheid;
 • documenteren van rechten op landbezit en landgebruik;
 • in kaart brengen van de gevolgen van landgerelateerde investeringen op lokale gemeenschappen en kwetsbare groepen.

LAND-at-scale is een programma van het ministerie van Buitenlandse Zaken, uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Het programma steunt het realiseren van ideeën door kennis te delen en opdrachten en maatwerksubsidies te verlenen.

Budget

LAND-at-scale is een 6-jarig programma dat openstaat tot en met 2024. Het voorlopige uitvoeringsbudget bedraagt € 32 miljoen.

Voorwaarden

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor LAND-at-scale? Of heeft u hiervoor een idee? Bekijk dan de voorwaarden waaraan u en uw idee moeten voldoen. Daar vindt u ook de lijst met ontwikkelingslanden waarvoor u ideeën kunt indienen.

Idee indienen

 1. Vertegenwoordigers van Nederlandse ambassades en landbouwattachés kunnen hun ideeën bij ons indienen. U vraagt hiervoor een formulier aan via uw contactpersoon bij RVO.nl.
 2. Na ontvangst van het formulier bespreken we het idee met u en presenteren het aan een Commissie voor goedkeuring.
 3. Goedgekeurde ideeën die passen binnen de beleidsstrategie, werken we verder uit met de vertegenwoordigers van ambassades of landbouwattachés. 

Doel

LAND-at-scale streeft naar:

 • duidelijke landrechten voor gelijkwaardiger toegang tot land en natuurlijke hulpbronnen;
 • duurzamer en efficiënter gebruik van land;
 • natuurlijke hulpbronnen voor:
  - voedsel,
  - huisvesting en productie, en
 • minder conflicten over land en natuurlijke hulpbronnen.

Zo draagt LAND-at-scale bij aan SDG 1, 2, 5, 11, 15 en 17, en indirect bij aan SDG 8, 9, 10, 13 en 16.

Verwachte resultaten

Om de doelstellingen te bereiken, richt LAND-at-scale zich onder meer op:

 • landregistratie voor ontwikkeling met oog voor de lokale, sociale- en ecologische omstandigheden;
 • integrale gebiedsplanning met aandacht voor landgebruik, ruilverkaveling en de sociale- en natuurlijke omstandigheden;
 • effectieve oplossing van conflicten over land en landgebruik en geschikte compensatie bij inkomstenverlies en onteigeningen;
 • meer inclusiviteit bij handel in land en documentatie van landbezit, verhuur en gebruik (met nadruk op de rol en rechten van vrouwen, jongeren en kwetsbaren);
 • het verkrijgen en delen van kennis van en inzicht in 'best practices' op het gebied van landrechten (met nadruk op nieuwe succesvolle initiatieven en de opschaling ervan);
 • nieuwe, betere en actiegerichte dialogen met meerdere stakeholders, die bijdragen aan het verbeteren en institutionaliseren van rechtvaardige, inclusieve en duurzame landrechten.

Voorbeelden

Het programma steunt ideeën op het gebied van voedsel en voedingszekerheid, toegang tot recht, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, gendergelijkheid en de ontwikkeling van de private sector. Voorbeelden van ideeën die in aanmerking komen:

 • lobby en bewustwording voor eerlijke, duurzame en inclusieve landrechten;
 • capaciteitsontwikkeling en het verbinden van overheden, maatschappelijke organisaties, burgers en andere belanghebbenden;
 • het eerlijker, inclusiever en duurzamer maken van bestaande en nieuwe landgerelateerde investeringen;
 • het vergroten van kennis van en bewustzijn over de positie van vrouwen, jongeren en kwetsbaren in de samenleving;
 • opschalen van succesvolle interventies voor structurele verandering;
 • gezamenlijk leren en kennisuitwisseling.